*

THE BIGGEST STUPIDITY IN THE HISTORY OF SCIENCE. THE BIG IRRATIONALITY

*

 

 

"Πολλά τα σήματα ότι αγέννητο και ανώλεθρο είναι το ον
πλήρες και ατάρακτο, για πάντα και ατελεύτητο.

Ουδέποτε ήταν ούτε θα γίνει επειδή είναι τώρα όλο,
ένα,συνεχές... "

                                                              ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 6ος αι  Π.Κ.Χ.

 

(

 

)

 

CERN : European Organism of Nuclear Researches. The bigger inquiring centre in the world for research of Big Objectives (Big Science), that needs the contribution of many countries. Effort and research of all humanity. Attendance from 26 and more countries. More from 6500 scientists, 500 universities and thousands workers. There, we find the bigger -this moment- accelerator of elementary particles (LHC) in an under­grounds circular tunnel of 27 km length. The cost of its manufacture more than 6 billions Euros. Some of the experiments that are prepare or execute in there to be completed after a lot of years. (2008)

 

CERN and NASA, two names that cause awe, that assembles all know-how of planet up to last scientific discovery and in that, they contribute many top-flight scientists and researchers of all specialties. We leave outside… the inquiring centers and Universities of all developed countries of earth.

AS MUCH AS IT WAS POSSIBLE AND LOGICAL, THE UNIVERSE WAS CREATED (BOTH SPACE AND TIME) BY AN INITIAL ABNORMALITY, SO MUCH INTELLIGENT AND CAPABLE THEY WERE THE DIRECTORS IN THE INQUIRING CENTERS FOR THE INVESTI­GATION ON THE BEGINNING OF THE UNIVERSE.

 

(

 

)

 

 

 

(

 

)

 

Theory of a Completed Time and Relativity of Energy or Theory on a Complete and Common Time Universe:

Each educated person has read (from his school years still if was a studious pupil) that the observation and research of exclusively individual things leaves in dark, the role of entirety and total for the existence, connection and regulation between its parts and their relations. Each educated person has read and understood, that from analysis of a dynamic total in its components or in simpler parts certain relations are lost, that are need and exist only when the parts constitute a total (for example, a human body). Educated people has understood, that the whole and form are not always a sum of parts, but is something more, particularly when the connection between parts actualizes dynamical and no statically.

Also, each educated person has heard and each scientist knows, that in a lot of separate observations on individual things and in a multitude of phenomena, we find what they have common or what is repeated in time with the same conditions (as a law). From enormous volume of data in our observation, from a multitude of experiments and after long-lasting verification, we reach in to a short view-estimation, that is reported in a multitude of cases. In school, such concise and fundamental concepts in order to a multitude of particular cases is in effect are marked as SOS. When one comes directly to the central idea - to which many obser­vations of separate phenomena end, if they are generalized - then the theorist has an advantage. This theorist be able to explains the impasses and errors of other researchers and goes a step more beyond, until those to awaken. If thinking rationally lead in such abbreviations and general ascertainments, if a big number of pages with a lot of analyses can be summarizen, if particular phenomena and things are need the fundamental laws (that they regulate them), then:

WHAT has led many scientists to believe that theoretical investigation is more difficult than expensive experiments?

WHAT is it that discouraged so much researchers and they believe that we could not find the general thoughts from a rational and theoretical research and we could not approach in segmental and particular discoveries, which the general concepts summarize them?

WHAT did obligate researchers to believe so much discouragingly, that through some generic/wide thoughts (empty thoughts like the free space...) was not possible we find some important conclusions and discover important relations, which we observe hard or randomly them from research of individual things?

WHAT made researchers to degrade and disinterested for the possibility of the human mind to do philosophical and rational thoughts? Did they think with knowledge and logic or did they have any other expectations from their scientific research, expe­riments and job?

The achievement of Theory on a Completed Time and Universe will causes a lot of question marks about the human intelligence and role of knowledge in the human faculties. It doesn't only give the solutions in many important philosophical and scientific questions, moreover gives the answers with simple thoughts and best-aimed observations, in which many peculiar terms of sciences are reduced. The intellectual arrest, the analysis of ideas and a multitude of consequences in science could result more soon and one only mind, without costly experiments. Big fooleries could be avoided such as is the conjecture of Big Bang Theory and excessive expectations from the study of minimal particles would had decreased. If the theoretical thought in the cosmological questions could advance so fast and meet a multitude of scientific observations, then everyman can perceives a dangerous void, in where each scientific research is perform acrobatics, when comes belated, with a lot of expenses and a feeling of satisfaction to announces a same discovery, that a madman or intruder had think it. As it happens in personal life - when our views with which we regulate our lives are overturned - is not acceptable easily and comprehensible to spoil the fable of scientific impartiality, the models and symbols of reliability are ridiculed and an unexpected intruder brings professionals in disadvantageous position (backseat) and more seldom, this unexpected person is a threat for concealed interests. This film with reactions, contempt and strictness in thought of scientific world toward certain trailblazer… has been appeared many times and a scientific investigation is needed. Not only are they incapable of discovering or correcting a mistake and supplement a void of their knowledge, not only is their thinking frozen when they do not have all the information of recipe with which they have learned to resolve scientific problems, but neither can they recognize the approach to the solution as a insignificant pioneer gives. Unfortunately, it needs to pass many years in order to the biases of scientific community are eradicated.

 

Anecdote that I thought for the electronic pages on the Internet.

Says the professor doctor in grandfather 80 years age :

- From independent researches on the repercussions of smoke in the health was proved that the smoke at length time increases by far the proba­bilities to onset of cancer illness and it harms more generally our health.

- Grandfather: What a pity, these researches did not become when I was a young man! I did not await that the smoking will harm my health!

- Professor: Yes, rightly you did not wait it, after nor science did not know it! Now, we know precisely what are the damaging substances of smoke and that they affect in the human organism. Now, opens the way in order to we create a new type of smoke with therapeutic attributes. Those that will be profited in the future will be more than those harmed their health because ignorance…

 

(

 

)

 

> The joke from the failed research in the last 80 years on the creation of the Universe:

The Universe no simply was not created and is self-existed, but on the contrary, the Universe is the same as ever (unchanging as a full total). That is to say, fully opposite inference! What did happen in the minimal time about 10-42 sec they can't answer. Very simply, because the Universe in this minimal time was already as it is now, while relatively for us its creation never stops. There is not an absolute moment t = 0 sec

 

Up to now, everyone could easily argues that the answers about the creation and destination of world never will be conquered. Whoever illiterate or educated person could claims with reasonable thoughts, that the questions about the existence of God, beginning and destination of world and beginning of life never will be answered or that they were some from the most difficult questions in the human history. What theoretical conse­quences would result about many of philoso­phical, religious, scientific and moral questions, if the totality of things (the Universe) exists simul­taneously and nothing did change? Then we would make the known thoughts of ancient Greek philosophers. No one did not dare places it or thinks the consequences. Only in imagination and in the game with words of few philosophers can pass a similar thought. The Universe Is Complete and Simultaneous at the duration in where the Universe is incomplete (toward us) with enormous void space and infinite possibilities. The proof and physical interpretation, how things change while the Universe Is complete and simultaneous (it was not possible is given of Ancient Greek Philosophers) and what consequences from this unbelievable ascertainment result, they constitute the content of many pages in this site. The Universe always was completed and never created. Not only it is not absent but on the contrary, the world where is absent is useful immediately so as exist light, heat, radio-waves and structure of matter, physical matter through which we are existing in space and time as separate bodies! The (free) space is the Universe that researchers seek before a moment of Big Bang! A phenomenon is connected permanently with the presence of each material thing and because of our experience, we had not thought it as energetic and real. The physical interpretation on presence of the free space in the Theory on a Complete and Common Time Universe brings upside-down Sciences, philosophy and many human thoughts about the world, forever.

 

1st publication on Earth

 

>>> Why the central idea in the Big Bang Theory is the greatest stupi­dity in history of sciences? >>>

 
 

 


* The effort for a unified and a total answer in the questions that concern the creation and destination of world has begun from the philosophers a lot of centuries ago and with powerful arguments. The possibility of a unified answer on these questions and the concept about existence of a common substance behind the multitude of different things and forces are not original thoughts and inspirations of some modern physicists, neither require more reliable scientific observations.

 

 

circular time - completed and stabilised 99,9% Universe

www.cosmonomy.eu

WHAT SHOWS THE REDSHIFT OF LIGHT FROM GALAXIES ?
WHAT IS THE AGE OF UNIVERSE ?
WHAT INDICATE THE COSMIC MICROWAVE BACKGROUND (CMBR) ?
WHERE IS THE UNDETECTABLE MASS ?

► These observations strengthen the theory, that the structure of matter is created permanently by wave phenomena that are caused with maximum fluctuation in constant energy of the free space.

 

 

HOME PAGE - COMPLETE UNIVERSE AS FREE SPACE

 

 

© Konstant G. Nikol | Edit & Design 2004 - 2014  |  All rights reserved

Best view at 1024×768px | screen 17"minimum | IE v.6.0 +

Go to Top