ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΑΓΝΟΙΑ ΒΟΛΕΥΕΙ! [2]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

1

 

<•> ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ

 

"Ο νους βρίσκει ασφάλεια και δύναμη στα θρησκευτικά και στα πολιτικά καλούπια κι' αυτό δίνει δύναμη στις οργανώσεις. Υπάρχουν πάντα εκείνοι που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν και πάντα υπάρχουν νεοπροσήλυτοι. Αυτοί κρατούν στη ζωή τις οργανώσεις, με τις επενδύσεις και τις περιουσίες τους και η δύναμη και το γόητρο των οργανώσεων προσελκύουν εκείνους που λατρεύουν την επιτυχία και τη σοφία αυτού του κόσμου. Όταν ο νους βρει ότι τα παλιά καλούπια δεν είναι πια ικανοποιητικά και δεν τον ζωογονούν, προσηλυτίζεται σε κάποια άλλη πιο παρήγορη και τονωτική πίστη ή δόγμα".

Κρισναμούρτι (1895-1986)

 

προς πού;Από νωρίς, μέσα στην οργανωμένη κοινωνία, κάποιοι άνθρωποι παρατή­ρησαν τους αντίθετους προ­σανατολισμούς για τον προορισμό της ζωής. Όσοι εστίασαν στην ανάγκη της δράσης για την άμεση επίλυση των προβλημάτων και για την εξα­σφάλιση της επιβίωσης, σκέφτηκαν πολιτικά1 και στρατιωτι­κά, ενώ όσοι πίστευαν στις δυνατότητές τους ανέλαβαν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Στα παλαιότερα χρόνια, τα γεωγραφικά σύνορα δεν ήταν καλά καθο­ρισμένα και αναγνωρισμένα, οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ των χωρών δεν ήταν διευρυμένες και θεμελιωμένες σε διεθνές δίκαιο και η οργάνωση της κοινωνί­ας ήταν απλούστερη, με εξουσίες περιστασιακά μοιρασμένες, με λίγους νό­μους και με πιο σύντομες διατυπώσεις. Για την επίλυση των προβλημά­των, κάποιοι φιλόδοξοι και ευνοημένοι αναλάμβαναν πρωτοβουλίες, αξιοποιούσαν τις συνερ­γασίες και επέβαλαν την άποψή τους με τα όπλα και όχι με το διάλο­γο. Ενώ σαν πρόβλημα και λύση συνήθως γινόταν αντιληπτά εκείνα που αντί­στοιχα εμπόδιζαν ή διευκόλυναν τις προσωπικές επιθυμίες, τα συμφέροντα της οικογένειας και τις συνεργασίες. Όσοι συντηρούσαν ή κέρδιζαν την υπα­κοή μιας ομάδας πολεμιστών και πιστών οπαδών δεν δίσταζαν να δολοφονή­σουν ολόκληρο τον πληθυσμό μιας πόλης για παραδειγμα­τισμό. Ελάχιστοι άνθρωποι, με διαφορετικές αφορμές και σκέψεις, παρατή­ρησαν τον απα­ραίτητο ρόλο του πνεύματος και των κανόνων στη συμπεριφορά για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με τους συνανθρώπους του ή με τους θεούς. Αυτοί εστίασαν στην ανάγκη ο άνθρωπος να είναι πιο συγ­κρατημένος στη δράση του, μέχρι και στο άλλο άκρο να ζει απο­τραβηγμένος και μοναχικός, με τη στοιχειώδη δράση που χρειάζεται για την επιβίωσή του. Αυτός ο προσανατο­λισμός οδηγεί σε ένα τρόπο ζωής εσωστρεφή και ήσυχο και προσφέρει το χρόνο για σκέψεις και πνευματικές αναζητήσεις, που δεν περιορί­ζονται στις ανθρώπινες σχέσεις με τα προβλήματά τους και στην καθημερινή δράση για την επιβίωση. Και οι δύο αντί­θετοι προσανατολισμοί είχαν εξαρχής στην ιστορία τη δική τους συνεισφορά μέσα στην οργά­νωση της κοινωνίας, αντα­γωνιστική ή και αντιφατική μεταξύ τους συνύπαρξη, πολλές φορές με την ίδια εκπροσώπη­ση (όπως σε θεοκρατικές χώρες).

στάμπα "ανευθυνότητα"Ωστόσο, οι άνθρωποι που εστιάζουν στη δράση για την επιβίωση και για την προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους και αναλαμ­βάνουν πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυση των προβλημάτων, αυτοί συνήθως υποτιμούν τον καθορι­στικό ρόλο του πνεύματος και την αδυναμία του. Και όσοι έτυχε να καλλιεργη­θούν, να εκ­παιδευτούν και αναγνώρισαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πνεύμα για τη ζωή, αυτοί οι εκπαιδευμένοι αντιλαμβάνονται το πνεύμα σαν όργανο για τη δράση και την επιτυ­χία προς τον εξωτερικό κόσμο. Αυτοί όλοι (του εξωτερικού προσανατο­λισμού), συνήθως δεν έχουν τις επίμονες ανασφάλειες που η σκέψη προκαλεί όταν ανακαλύ­πτει άγνωστα ζητήματα και τα κενά της γνώσης. Δεν έχουν την προετοιμα­σμένη σκέψη ενός φιλόσοφου, που θα εμπόδιζε και θα καθυστερούσε τη δράση τους δίνοντας προτεραιότητα σε θεωρητικά ζητήματα, τα οποία δεν φαίνονται να συνδέονται στενά με την καθημερινή ζωή. Επομένως, οι ηγέτες, οι αρχηγοί μιας ομάδας και οι άνθρωποι κάθε εξουσίας δεν θα μπορούσαν να μην αξιώσουν για την εφαρμο­γή των εντολών τους, μεταξύ πολλών άλλων αυθαίρετων (και αντιφατικών) απόψεων, ότι:

· Όλοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ίδια πραγματικότητα, επηρεάζο­νται ίδια και έχουν τις ίδιες επιθυμίες.

· Ο άνθρωπος είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της συμπεριφοράς του και ο απο­κλειστικός υπεύθυνος για τις επιλογές του και για τις συνέπειες της συ­μπεριφοράς του. Μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις κοινωνικές συνθήκες και να εκτελεί όλες τις εντολές (υποταγή) υπερβαίνοντας τις δυσκολίες. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, ο άνθρωπος αντι­μετωπίστηκε όπως αν αυτός ήταν δη­μιουργός της ψυχολογίας και του πνεύματός του και ενεργούσε αποκλειστικά με λογική.

· Η απόκλιση από τους κανόνες να θεωρείται παραβίαση ορισμένων φυσικών ή ανθρώπινων νόμων και επικίνδυνη (αποσταθερο­ποιητική) αμφισβήτηση των κοινά αποδεκτών ιδεών και ύποπτα χαρακτηριστικά ορισμένων μειονοτήτων και των απείθαρχων.

· Οι ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες καθορίζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ανθρώπους και δεν χρειάζεται να σκεφτούμε για τον κόσμο πέρα από την ανθρώπινη κοινωνία.

· Οι αμέσως προηγούμενες απόψεις απορρέουν από μια αφηρημένη σκέψη και συνοψίζονται συνήθως απερίσκεφτα από τις λέξεις: Ελευθερία, υποδούλω­ση και πειθαρχία.

 

ελευθερία με ηθική

Η Ηθική με την έννοια του εσωτε­ρικού προ­σανα­τολισμού και η ζωή με επίγνωση της άγνοιας και με αμερό­ληπτη σκέψη δεν είναι για τους γραφικούς και τους φαντασιό­πληκτους. Να σταμα­τήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επι­πόλαιη αντίληψη των πραγμάτων και την υπε­ρεκτίμηση των ικανοτήτων μας. Οι μεγάλες αλήθειες (για τη σχέση μεταξύ σκέψης, αισθή­σεων, συμπερι­φοράς και υλικού κό­σμου) και η άγνοια για ορισμένα θεωρητικά ζητήματα μπορεί να μη φαίνονται πώς συνδέονται με τα προβλήματα και με τις δυνατότητες της καθημερινής ζωής. Όμως, συνδέονται αδιάλειπτα και παντού και με τον πιο αφάνταστο τρόπο, που τον αποκαλύπτει η εμπειρία. Παρόμοια, όπως συνδέονται διαρκώς και παντού ο Θεός και ο κενός χώρος... με τη ζωή μας. Η πραγματικότητα καθημερινά δίνει την απάντηση στον εγωκεντρικό τρόπο αντίληψης και ζωής.

 

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1 Με την ευρύτερη έννοια, πολιτική είναι η δράση με ένα ορισμένο σχέδιο και σκοπό και μπορεί να πραγματοποιείται ατομικά, ομαδικά ή καθολικά. Από την εισαγωγή ενός παλαιού βιβλίου του Ι. Βλαχογιάννη (απομνημονεύματα Μ.) κάποτε είχα σημειώσει: "Αλλά το πολιτεύεσθαι δεν είναι επιστήμη τις αυστηρά, γνωρίζουσα μόνην την ευθείαν προς το σκοπούμενον τέρμα, αλλά τέχνη πολλάς ευρίσκουσα τας τρίβους και τα ατραπούς".

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand - ΠΙΣΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>