ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ [6]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

5

 

<•> ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ, ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΗΘΙΚΟΙ (ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

αρχαίο μωσαϊκόΑπό τότε που οι άνθρωποι έμαθαν να γράφουν, να αποτυπώνουν τις σκέ­ψεις τους με τα σημάδια της γλώσσας και έκαναν πιο εύκολα τα εργαλεία για να συγγράφουν, από τότε έζησαν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Χρησιμεύει να παρατηρήσουμε, ότι ένας υπερ­βολικά μικρός αριθμός προσώπων σε σύ­γκριση με τον αριθμό των ανθρώπων που έζησαν στον πλανήτη Γη, ενδιαφέρ­θηκαν να σκεφτούν δημιουργικά για το νόημα της ζωής, πέρα από τις καθημε­ρινές δράσεις και τις ανθρώπινες σχέσεις, και να ανα­πτύξουν προσεκτικά τις απόψεις τους και με την προοπτική να καλλιεργηθεί το πνεύμα όλων των αν­θρώπων. Ακόμα πιο σπάνια κατέγραψαν με μια σειρά τις σκέψεις τους και συ­γκέντρωσαν ένα πλήθος απόψεων, εμπειριών και παρατηρήσεων, που σαν πνευματικό έργο αυτές να αποτε­λούν μια μεγάλη συνεισφορά στην έρευνα για τον κόσμο, στην κατάκτηση της αλήθειας και για τη ρύθμιση των ανθρώπινων σχέσεων με την προοπτική της γνώσης. Έτσι και σήμερα, ενώ στη φιλοσοφία το ανθρώπινο πνεύμα έχει προχωρήσει πιο μακριά απ' όσο το ανθρώπινο σώμα με φυσική κίνηση μέσα στο διαστημικό χώρο, ωστόσο, πολλές απόψεις που διαδίδονται και πιστεύουν οι άνθρωποι είναι για τρελούς, αγράμματους και κατώτερες για την εποχή που αυτοί ζουν.

Η προηγούμενη παρατήρηση γίνεται χωρίς να μειώσουμε τη συνεισφορά και την επιτυχία που όλοι οι άνθρωποι λίγο-πολύ, ο καθένας με τον τρόπο του, κατάφεραν στη ζωή τους ή με την ίδια τη ζωή τους. Επίσης δεν αγνο­ούμε, ότι η δυνατότητα για μια πλούσια πνευματική και συγγραφική παραγω­γή, προϋποθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επιβίωση, το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τα πρόσωπα ξεχωριστά. Αν η επιβίωση δεν ήταν ένας δύ­σκολος αγώνας για τους πιο πολλούς ανθρώπους, τότε σίγουρα πολλοί περισ­σότεροι άνθρωποι θα είχαν συνεισφέρει για την επιστημονική έρευνα, στο ξε­πέρασμα των περισσότερων ανόητων σκέψεων και στην ταχύτερη πνευματική καλλιέργεια για όλους. Αν όμως εκτιμήσουμε ως πνευματική συνεισφορά και σαν κατάκτηση απ' ευθείας ένα συγκεκριμένο πνευματικό έργο, ένα φιλοσο­φικό, ένα επιστημονικό ή ένα καλλιτεχνικό ή ένα τεχνολογικό έργο, που δη­μιουργήθηκε από ένα μόνο πρόσωπο, μέχρι πριν από μερικούς αιώνες, τότε θα αριθμήσουμε έναν εντυπωσιακά μικρό αριθμό προσώπων. Μικρό ακόμα και σε σύγκριση με όσους μπορούσαν να αφιερώσουν χρόνο και σκέψη για ένα τέτοιο πνευματικό έργο. Αν εκτιμήσουμε πιο επιλεκτικά το πνευματικό έργο που έφτασε  σε εμάς, όπως αυτό ιδιαίτερα του Αριστοτέλη και του Πλά­τωνα, τότε θα αριθμήσουμε τα πρόσωπα με τα δάχτυλα των χεριών μας μέχρι 15 αιώνες μετά! Οι περισσότεροι άνθρωποι εστίασαν τις δυνάμεις τους και τη σκέψη τους για την εδραίωση της παρουσίας τους, για την ασφάλειά τους, για τις κοινωνικές σχέσεις τους, για τη χαλάρωση και την ικανοποίηση των ανα­γκών τους, για την επίλυση των διενέξεών τους και για πολλά τα οποία μπο­ρούμε να συμπεράνουμε (και όχι μόνο να φανταστούμε). Σκεφτείτε μόνο το πνευματικό έργο του Αριστοτέλη με τις γνώσεις που ήταν διαδεδομένες στην εποχή του και συγκρίνετε πώς σκέφτονται πολλοί άνθρωποι ακόμα και σήμε­ρα 2500 χρόνια μετά, για τα ίδια ζητήματα...

απόσπασμα

Αυτό το μαζικό χαρακτη­ριστικό της παγκόσμιας ιστορίας δεν πρέπει να αγνοηθεί ούτε να υπο­βαθμιστεί, ούτε να καλυφθεί με τη δικαιολογία, ότι ο αγώνας για την επι­βίωση είναι σκληρός, χωρίς καθόλου διάλειμμα και δεν ευνοούσε τους ανθρώ­πους να διαθέσουν χρόνο για σκέψεις και εσωτερικές διερευ­νήσεις. Η διαπίστωση ότι ζούμε για να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα και όχι μόνο για να σκεφτόμαστε και να ερευνούμε είναι ανεπαρκής και μάλ­λον επιβαρυντική. Η απλή σκέψη, ότι ελάχιστοι άνθρωποι είχαν το πλεονέ­κτημα να ζουν με εξασφαλισμένα τα έξοδα, την υγεία τους και με την εργασία κάποιων άλλων είναι υπερβολικά αφηρημένη, αφού εξαφανίζει με τις λέξεις το χρόνο, το καθημερινό 24ωρο που περνάει. Έτσι, με αυτές τις απόψεις υπο­βαθμίζεται η δύναμη μιας τέτοιας πνευματικής επιθυμίας και το νόημα που μπορεί αυτή να δώσει στη ζωή και για την ευνοϊκότερη τύχη για την επιβίω­ση. Σε αντίθεση με ένα πλήθος άσκοπων ανθρώπινων δραστηριοτήτων οι οποίες γίνονται από ανασφάλεια για το μέλλον, με υπερ­βολική και βιαστική βεβαιότητα για το παρόν, με τυφλή προσδοκία, από φθονερό αντα­γωνισμό και από παιδαριώδη αντιγραφή.

(...)

Όπως φαίνεται, για να έχει νόημα η ιστορία και η ζωή του ανθρώπου δεν χρειαζόταν ερευνητικό πνεύμα και σοφία, αλλά αντιθέτως μάλλον, χρειαζόταν οι πίθηκοι να διαμορφώσουν ανθρώπινο πνεύμα σαν πολύτιμο εργαλείο για τη δράση τους. Η άποψη των πρώτων πιθήκων που άρχισαν να σχηματίζουν και να μεταδίδουν σκέψεις δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, από την απαξίωση του πνεύματος και την υπερεκτίμηση της σωματικής δράσης για την επιβίωση μέσα στη ζούγκλα. Εμείς μπορούμε να αντιστρέψουμε τη λογική τους και να τους απαντήσουμε: Αν αυτοί οι άγριοι άνθρωποι ζούσαν σε μια οικογένεια με μορφωμένους γονείς και με εμπειρίες για τις δυνατότητες της σκέψης. Αν από μικρά παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με ερευνητικές και πολιτιστικές δραστη­ριότητες, αν είχαν πληροφόρηση για περισ­σότερα πράγματα του κόσμου και περισσότερες παρατηρήσεις για το φαινόμενο της ζωής σε διαφορετικούς τό­πους και χρόνους, και αν στο περιβάλλον τους δεν ζούσαν τέτοιοι ανάγωγοι και απολίτιστοι άνθρωποι, τότε μάλλον μέσα στα σχέδια για τη ζωή θα έβα­ζαν περισσότερο πνεύμα. Οι άνθρωποι δεν θα προσδοκούσαν περισσότερα από τη σκληρή εργασία ενός αγράμματου και τα πρότυπά τους δεν θα ήταν η δύναμη του λιονταριού και η ταχύτητα ενός πούμα. Αν το πιο δυνατό βιολογι­κό σώμα είχε μόνο πλεο­νεκτήματα και αν ήταν μειονέκτημα στο πνεύμα ότι αυτό δεν έχει δύναμη, τέτοια όπως την αντι­λαμ­βανόμαστε εφαρμοσμένη με σωματική επαφή, τότε η αδυναμία δεν θα είχε εμφανιστεί στην άγρια φύση. Μάλλον αντίθετα, εκεί που η δύναμη εμφανίζεται φοβερή, η ζωή ή το πνεύμα λείπουν!

(...)

Sebastiano Ricci 1716

 

 


 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>