ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ (4) [55]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

54

 

<•> Ο ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (3)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

IQ για υπνοβάτεςΔεν είναι μόνο η επικίνδυνη και η ανήθικη σχέση της Επιστήμης μέσα στην κοινωνία από τα πρόσωπα που την εκμεταλ­λεύονται, την οποία τώρα στην εποχή μας, μπορεί ν' αντιληφθεί πιο καθαρά κάποιος, που δεν κινείται μέσα σε επιστημονικά εργαστήρια και χωρίς να έχει άμεση εμπειρία από την επι­στημονική έρευνα. Μερικές φορές, η παρατήρηση από πολύ κοντά δεν αφήνει να δούμε κάποιες άλλες πλευρές, τις οποίες βλέπουν άλλοι από πιο μακριά. Στην ίδια αυτή την επιστημονική λογική μπορούμε να παρατηρήσουμε συχνά και συνη­θισμένα ελαττώματα όπως είναι: Η υπε­ρεκτίμηση των προσδοκιών, η υπο­βάθμιση στα κενά της γνώσης, η από­κρυψη των πιθανών ανατροπών, η υπο­βάθμιση και απόκρυψη των απο­τυχιών και των λαθών, η κακο­πιστία σε νέες σκέψεις και σε ζητήματα άλλων ερευ­νητικών περιοχών, η υπερβολική εξοικείωση που προκαλεί την εντύπωση για την επάρκεια και τη συνέπεια στη γνώση, σε πολλές περιπτώσεις η μεγάλη άγνοια και η αδυναμία σκέψης γύρω από ξένα ζητήματα, η βιαστική εκτίμηση των παρα­τηρήσεων ή η ανεπάρκεια για την εξαγωγή συμπε­ρασμάτων, η μεροληπτική επιλογή των παρατηρήσεων, τα "γραφειο­κρατικά" εμπόδια που δεν αφήνουν ή αποθαρρύνουν για να προχωρήσει μια έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις ανιχνεύουμε ελαττώματα όπως η υπερβολική επιμονή για αποδείξεις από τη μια και η βιαστική υποβάθμιση των ενδείξεων από την άλλη, η δυνατότητα για πρόχειρη αλλά σωστή γνώση με εύκολη γενίκευση, με την ανακρίβεια ενός μέσου όρου και δειγματο­ληπτικά, τη σπουδαιότητα να γνωρίζουμε πιθανές λύσεις και να δίνουμε σχεδόν σωστές απαντήσεις, η υποβάθμιση της δημιουργικής (ακόμα και λογο­τεχνικής) σκέψης και της φαντασίας για την έρευνα. κλπ. Όπως ένας τραμπούκος γίνεται πιο προσεκτικός και περιορίζει την προσδοκία του όταν βρεθεί απέναντι σε έναν άλλο πιο γυμνασμένο τραμπούκο, έτσι και η αδιάσειστη βεβαιότητα και η υπεροψία των καλά διαβασμένων και στην περιοχή της επιστήμης, γίνονται πιο συγκρατημένα και η υπεροπτική νοοτροπία απο­θαρρύνεται, με τη διαπίστωση για τους άλλους αντα­γωνιστές στη γνώση.

δοσοληψίες Στην ανήθικη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, το ζήτημα της επιβίωσης αξιοποιείται σαν μοχλός πίεσης και εκβιαστικά για την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού από τους προνομιούχους και για τους πρωταγωνιστές της βιομηχανικής, της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αυτοί οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα της προτεραιότητας, που έχουν αναδειχτεί με τα δικά τους καλύτερα και κορυφαία πρότυπα, που έχουν σχηματίσει ομάδες με τους δικούς τους όρους και ηγούνται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτοί συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής. Δεν επιλέγονται απλώς τα δικά τους επιτυχημένα και αξεπέραστα πρότυπα, αλλά συντάσσονται νόμοι και όροι που απαγορεύουν τις δράσεις με διαφορετικά πρότυπα και εμποδίζουν τις προσπάθειες που δεν συμφωνούν με τους δικούς τους όρους. Η επιστήμη δεν επηρεάζει εξωτερικά τις πολιτικές αποφάσεις σαν μια ξεχωριστή κοινωνία, με απλές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις και με την υποβολή σχεδίων. Η πολιτική του κράτους χρειάζεται τη συνεργασία των ειδικών για τα επιστημονικά ζητήματα, ενώ πρόσωπα με εμπειρία από υπεύθυνες επαγγελματικές θέσεις και επιτυχημένοι ως επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχουν στην πολιτική και εκπροσωπούν τα συμφέροντα μιας ομάδας ή μιας ένωσης. Λ.χ. πώς θα ετοιμαστούν οι νόμοι και πώς θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε ζητήματα για τα τρόφιμα, για τα φάρμακα, για τις ραδιοσυχνότητες, για την ενέργεια, για την ανοικοδόμηση κτιρίων, για τον έλεγχο των υπηρεσιών κλπ χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων και υπεύθυνων της επιστήμης;

υποκρισία καλής γνώσηςΤο (ανώτερο) εκπαιδευτικό σύστημα και η επιστημονική κατάρτιση έχουν προ­σαρμοστεί στη δομή αυτής της ανήθικης κοινωνίας. Έτσι η επιστήμη είναι εξα­σφαλισμένη για όλα τα σχέδια που μπορούν να πραγματο­ποιηθούν από εκείνους που βάζουν τα μέσα παραγωγής και εφαρμογής, το δαπανηρό εξοπλισμό και τις έτοιμες δομές (ιδιωτικές και κρατικές) για την προσφορά υπηρεσιών. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι πιο καλά εκπαι­δευμένοι και ειδικευμένοι αναγκά­ζονται να εργαστούν και να συνερ­γαστούν για να επιβιώσουν. Το τελευταίο που θα σκεφτούν είναι τα ανήθικα σχέδια μερικών επενδυτών ή τα φαινόμενα εξαπάτησης (που επινοούνται για να επι­βιώσουν οι εταιρείες), και με ποιες άλλες εταιρείες εκείνοι συνερ­γάζονται, πόσο ωφέλιμες ή απαραίτητες είναι κάποιες τεχνολογίες και υπηρεσίες και ποιοι είναι κερδισμένοι από αυτές τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, το πρώτο που όλοι σκέφτονται και προβληματίζονται είναι για το χρηματικό ποσό που προσφέρεται στη θέση εργασίας και τα κέρδη από τις συνεργασίες και τις επιχειρήσεις. Η επιστήμη με την πολιτική και την τεχνολογία είναι πιο αξεχώριστα μεταξύ τους απ' όσο είναι η θρησκεία. Μέσα σε μια ανισόρροπη κοινωνία, η οποία είναι οργανωμένη για την εξυπηρέτηση των κερδοσκόπων και λάμπουν τα πρότυπα του αισθησιοκρατικού ανθρώπου, η επιστήμη δεν είναι για άγιους ανθρώπους. Αυτή διασυνδέεται με όλα τα κακά που μπορεί να φέρει στη ζωή η εξαπλωμένη εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης. Μερικοί επέλεξαν την ερευνητική περιοχή με ενδιαφέρον και πρόσφεραν χρήσιμο πνευματικό έργο χωρίς την κερδοσκοπική λογική και χωρίς να περιμένουν ότι έτσι θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα ή θα επιλεγούν για μια σχετική εργασία. Για τους υπόλοιπους, τα προβλήματα στις δημιουργικές προσπάθειες και στη ζωή και οι εξελίξεις στην επιστήμη δίνουν την ευκαιρία για να ειδικευτούν και για να εργάζονται, με την ανοχή της κοινωνίας, επειδή όλοι ελπίζουν από τον καλό προορισμό της επιστήμης, που είναι η διευκόλυνση της ζωής και η ασφάλειά της. Και αναμφίβολα, ένας μεγάλος αριθμός και ίσως η πλειοψηφία του επιστημονικού κόσμου έχει αντιληφθεί τα αναμενόμενα φαινόμενα, της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της γνώσης και των πνευματικών ικανοτήτων, της εξαπάτησης για προσωπικά οφέλη, των παρανοϊκών ανταγωνισμών για μια θέση εργασίας, της τυφλής πίστης που μετά από κάποια χρόνια ανατρέπεται από νεότερες έρευνες, αφήνοντας την αίσθηση του θύματος και της συγκαλυμμένης ανευθυνότητας και την πνευματική ανωριμότητα σε πλήθος περιπτώσεων. Όσοι σε νεότερη ηλικία εκπαιδευόντουσαν με το όνειρο να προσφέρουν επιστημονικό έργο, μάλλον είχαν φανταστεί διαφορετικό το ρόλο της επιστήμης και το δικό τους μέλλον.

 

μαθήτρια... στην ιδιοτέλεια

- Θα δείξετε κάποτε την ίδια ευαισθησία για τους πελάτες σας, για τους συνεργάτες σας και για τους υπαλλήλους σας; Θα ενδιαφέρεστε το ίδιο για να προσφέρετε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες αντάξιες; Θα αναγνωρίζετε τη βοήθεια που λάβατε και θα αμείβετε αντάξια τους υπαλλήλους σας;

 

 


 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>