ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ [61]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

60

 

<•> Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

καταναλωτής Η εξάρτηση της επιβίωσης και του πολι­τισμού από μετρήσεις αξίας που γίνονται απο­κλειστικά με τη νομισματική μονάδα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ιστορικό και παγκόσμιο. Αφήνοντας έξω τις ηθικές αδυναμίες, τους φυσικούς περιορισμούς και την ανεπάρκεια της γνώσης που προετοιμάζουν αυτό το φαινόμενο, θα παρα­τηρήσουμε ότι αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με τις σχέσεις ανταλλαγής και συναλλαγής που ονομάζονται εμπόριο. Η αρχική σκέψη για να γίνει ανταλ­λαγή με κάτι απαραίτητο για την καθημερινή ζωή επεκτάθηκε για την ανταλλαγή και την παραγωγή όλων των πραγμάτων, ανεξαρτήτως της προτεραιότητας αυτών για την επιβίωση. Αν και η ιδιοκτησία είναι δυνατό να προηγηθεί του εμπορίου και να γιγαντωθεί χωρίς αυτό, με το εμπόριο βρήκε βαθιές ρίζες και όπως φαίνεται, το τελευταίο αποδεικνύεται απρόβλεπτα επικίνδυνο και καταστροφικό, όπως δεν το είχαν σκεφτεί όσοι μιλούν για κοινο­κτημοσύνη και για κατάργηση της μεγάλης ατομικής ιδιοκτησίας. Η μεγάλη ιδιοκτησία γης από ένα μόνο άτομο, δεν είναι καταστροφική για κανέναν και περισσότερο εξαρτάται από τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις επιλογές του ιδιοκτήτη της. Το εμπόριο από ένα μόνο άτομο μπορεί να είναι καταστροφικό από βιολογική, ψυχολογική και πνευματική άποψη για την κοινωνία. Ακόμα και όταν εφαρμόζονται κατά γράμμα τα πρότυπα παραγωγής, ακόμα και αν αγνοήσουμε τα φαινόμενα εξαπάτησης και υπερβολής, οι άδειες επιτρέπουν το εμπόριο όπλων, εκρηκτικών υλών, άγνωστων και γνωστών χημικών ουσιών, προϊόντων και κατασκευών που μπορούν να βρουν διαφορετική από τη γνωστή εφαρμογή και από αυτή για την οποία προορίζονται, προϊόντων και κατασκευών που παρουσιάζονται απαραίτητα ενώ αυτά δυσκολεύουν τη ζωή και την εκθέτουν σε πιθανό κίνδυνο. Οι άδειες για την παραγωγή προϊόντων επιτρέπουν πρωτότυπες τεχνολογίες, ευρε­σιτεχνίες και τροπο­ποιήσεις που δεν περιορίζονται στις ηλεκτρικές συσκευές, αλλά εφαρμόζονται για την παραγωγή τροφίμων και φαρμάκων, στην ιατρική, στη χημική βιομηχανία κλπ. Έτσι φτάσαμε σήμερα σε μια ακόμα κοινωνική υπερβολή που όλοι έχουν συνηθίσει και σε μια ακόμα παγκόσμια προκατάληψη: ότι το εμπόριο πρέπει να είναι χωρίς περιορισμούς, εκτός εκείνους που επιβάλλονται για την ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγωγής τους και από τις υποχρεώσεις προς κράτος. Το κράτος εκμεταλλεύεται τις συναλλαγές των ιδιωτών για την είσπραξη φόρων και άλλων επιβαρύνσεων για την παροχή αδειών. Το πνεύμα της επιστήμης είναι ο "ηθικός αυτουργός", κρυμμένο πίσω από τις πολιτικές επιλογές και σε στενή συνερ­γασία με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

 

θύμα τεχνολογικής εξέλιξης

 

 

κακή πληροφόρηση & αγορά

Στην πολιτική δράση για να αποτραπεί η εξάρτηση της επι­βίωσης και του πολιτισμού από την τύχη και την ατυχία των ανθρώ­πινων επι­λογών, χρειάζεται να επι­νοηθούν πολλοί περι­ορισμοί για τη δια­κίνηση των προϊόντων και ειδικές άδειες για την αγορά. Οι ενώσεις κατα­ναλωτών μπορούν να πιέσουν για να περιοριστεί το πα­ρεμπόριο ελπίδων και οι απελπι­στικές παρενέργειες των εμπορευμάτων. Οι κατα­ναλωτές δεν είναι ερευνητές και με το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο για να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης, διαφη­μιστικής υπερβολής, απόκρυψης των ελατ­τωμάτων και ζημιωμένοι υλικά, βιολογικά και πνευματικά από τα γνωστά ή άγνωστα ελαττώματα των προϊόντων. Η άγνοιά τους, η κακή πληροφόρηση και η εξάρτησή τους από τα προϊόντα δεν πρέπει να γίνονται ευνοϊκό πεδίο για οικονομική εκμετάλλευση και πεδίο εξάσκησης για τον εμπορικό δόλο. Σε αντίθεση με την αύξηση και την ανα­θεώρηση των περιορισμών που χρειάζονται παγκοσμίως στο εμπόριο, δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί η έρευνα, η ενδεχόμενη εφαρμογή των δημιουργικών σκέψεων και η τεχνολογική ανάπτυξη. Πρέπει να γίνει πιο χαλαρός ο δεσμός μεταξύ τους και να μην προ­ορίζονται για όλο τον κόσμο όλα τα προϊόντα και οι κατασκευές. Σε αντι­στάθμισμα της οικονομικής ζημιάς για τις παραγωγικές επι­χειρήσεις, χρειάζεται να επινοηθούν διευκολύνσεις (όπως φορο­απαλλαγές, χρηματο­δότηση, νέα κίνητρα), να προσφερθούν πλεονε­κτήματα στις δημιουργικές επι­χειρήσεις, είτε αυτές είναι ατομικές, είτε πολυεθνικές και η ζήτηση να αυξηθεί σε πιο απαραίτητα προϊόντα και κατασκευέςρίσκο. Η αντι­μετώπιση του εμπορίου σαν κοινω­νικό φαινόμενο συναλ­λαγής και ανταλλαγής δια­πλεγμένο με την κατάχρηση, την εξαπάτηση, την κάλυψη άλλων παρανομιών, την ανεύθυνη προσφορά και με την έκθεση σε κίνδυνο της προσωπικής και κοι­νωνικής ζωής είναι μια επανα­στατική πολιτική άποψη. Μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και την κοινωνία απρόβλεπτα και να επιλύσει ένα μεγάλο πλήθος προβλημάτων, τα οποία τώρα πολλα­πλασιάζονται, δεν γνωρίζουμε την αρχή τους και χρειάζεται να αντι­μετωπίζονται σαν ξεχωριστά. Είναι μια σκέψη αιφνι­διαστική σε ακραία αντίθεση με την παγκόσμια αντίληψη της κοινωνίας και για ένα φαινόμενο που ξεκίνησε μαζί με την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Θα γίνει πιο ώριμη σκέψη και η κοινωνία θα προ­ετοιμαστεί όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα πρώτα βήματα για τους περι­ορισμούς στο εμπόριο, σταδιακά με τις τροποποιήσεις και την προσαρ­μογή της νομο­θεσίας και με τις νεότερες πολιτικές που θα επινοηθούν. 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>