ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ & ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [63]

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

62

 

<•> Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (3)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

ανήθικη συνεργασία

 Μέχρι πότε θα δημο­σιεύονται και θα ονομά­ζονται «δυστυχή­ματα», τα εγκλήματα από αμέλεια και παρα­λείψεις του κράτους; Αυτή η αμέλεια δεν είναι στενά συνδεδεμένη με την αδυναμία του να εξασφα­λίσει τα ελάχιστα ανταλ­λάγματα για την επι­βίωση όλων των πολιτών και με την αδυναμία να προστα­τέψει την κοινωνία από την εκμετάλ­λευση των προνο­μιούχων. Το κράτος προ­σφέρει νομική κάλυψη, συν­εργάζεται και συμμε­τέχει στις κερδο­σκοπικές εργα­σίες των ιδιωτών και των νομικών προσώπων και έχει το πλεο­νέκτημα να επιλέγει τις πιο μεγάλες εταιρείες. Ένα πλήθος επαγ­γελμάτων, συ­νερ­γασιών, εται­ρικών και εμπορικών δρα­στηριο­τήτων ευνοούνται, ενώ η ασφάλεια και η πρόνοια υπο­βαθμίζονται και όλες οι "παρά­πλευρες" απώλειες ερμηνεύονται σαν κακή τύχη ή σαν ανευθυνότητα των πολιτών. Όταν τα εγκλήματα είναι μαζικά και συνεχίζονται για πολλά χρόνια, τότε δεν μπορούν να κρυφτούν και ανα­γνωρίζονται σαν λάθη, σαν δικαιο­λογημένα από την έλλειψη γνώσης ή σαν αναπόφευκτα για την ανάπτυξη. Τέτοια είναι τα εγκλήματα από τη νομική κάλυψη και τη βιασύνη για τη χρήση και τη διακίνηση πολλών επικίνδυνων ουσιών, που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.1 Όπως έχουν γίνει πιο γνωστά με τη χρήση του αμιάντου, του υδράργυρου, του ραδίου, των PCBs2, με τη χρήση πολλών φυτο­φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομο­κτόνων, με φαρμακευτικές ουσίες, με ενώσεις πολλών πλαστικών3, με συμ­πληρώματα διατροφής και για τη διάπλαση του σώματος, με καλλυντικά και αποσμητικά, με βαφές και βερνίκια, με επικίνδυνα εμβόλια για ζώα και ανθρώπους, με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα και λοιπά. Αυτά τα μαζικά εγκλήματα κουκουλώνονται και υπο­βαθμίζονται επειδή έχουν αφήσει τον κόσμο να συμμετέχει νόμιμα για τη χρήση και το εμπόριό τους, με ανάληψη της ευθύνης από τους ίδιους και με το δόλωμα της ελευθερίας, όπως τη φαντάζονται οι απερίσκεφτοι σαν έλλειψη περιορισμού και εμποδίου. Αφού υποβαθμίζονται τα μαζικά εγκλήματα και μετα­κυλίονται οι ευθύνες, επόμενο είναι να ονομάζονται «ατυχήματα» τα εγκλήματα που γίνονται από λίγα ή ξεχωριστά πρόσωπα, λιγότερο συχνά και χωρίς αιτιώδη σύνδεση μεταξύ τους. Αυτά είναι τα εγκλήματα και τα θύματα της ειρήνης.

εγκλήματα με νομική κάλυψη

Το νήπιο δεν ξεχωρίζει τον κίνδυνο από τα πράγματα που το περιβάλλουν και έτσι όπως αυτά έχουν τοποθετηθεί με την αντίληψη των ενηλίκων. Για να μη χτυπήσουν και εκτεθούν στον πιθανό κίνδυνο αλ­λάζουμε την τοποθέτηση και λαμβά­νουμε διάφορες προφυλάξεις. Το ίδιο θα έπρεπε να φροντίζει το κράτος. Να φροντίζει έτσι ώστε ο κόσμος να είναι καλύτερα πληροφο­ρημένος, να μη βιάζεται στη χορήγηση των αδειών, να μη συνεργάζεται με την κερδο­σκοπική άποψη των ιδιωτών, να γίνονται αρκετοί έλεγχοι και να προβλέπονται όροι με τους οποίους ένα πλήθος προϊόντων θα φτάνει πιο δύσκολα ή καθόλου στα χέρια τους. Δεν υπάρχει νομική διαδικασία, πρότυπο ή υπόδειγμα για την παραγωγή προϊόντων, κατασκευή, διακίνηση, υπηρεσία, άδεια, οδηγία και διαφημιστική εκστρατεία που δεν θα βρούμε την υπογραφή και την μισθωμένη εργασία ενός ειδικού, που δεν φέρει την έγκριση και την πιστοποίηση σύμφωνα με την επιστήμη. Δεν ζούμε στα χρόνια της αντίδρασης προς μια κατα­πιεστική θρησκευτική εξουσία για να επανα­λαμβάνουμε με το ένστικτο των ζώων, ότι η επιστήμη είναι πνευματικό έργο και έρευνα με αμερο­ληψία. Αν αναζητήσουμε πληροφορίες για τη σχέση της επιστήμης με τα καθημερινά και με τα μαζικά εγκλήματα μέσα στην κοινωνία, όπως και με την εξαπάτηση και τα λάθη, θα βρούμε δυσανάλογα λίγες. Όχι επειδή είναι έτσι αμερόληπτος και αθώος ο ρόλος της επιστήμης, αλλά επειδή αυτοί που γράφουν τα βιβλία και δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες είναι αυτοί εταιρική παρουσίασηπου συμμετέχουν στις έρευνες και στην έκδοση αδειών, που εκπαι­δεύουν τους μαθητές και τους σπουδα­στές, που εργάζονται σε υπεύθυνες θέσεις στις εταιρείες, αυτοί που κατα­γράφουν τις εξε­λίξεις, που αντι­γράφουν τα βιβλία και συμ­μετέχουν σε εκδοτικές και επιχειρη­ματικές δράσεις, αυτοί που συνερ­γάζονται με δημόσιες υπη­ρεσίες. Δεν σπούδασαν για να στραφούν ενάντια στην προοπτική των σπουδών τους και για να απαξιώσουν την ερευνητική περιοχή τους και δεν αντιλήφθηκαν ένα σημαντικό λόγο για να σκεφτούν έτσι αυτοκαταστρο­φικά και αντιδραστικά για το ρόλο της επιστήμης.

 

το τροχαίο... μια προσφορά της Good Luck

Οι οικολογικές οργανώσεις έχουν αντιληφθεί την "κορυφή του παγό­βουνου" και συχνά εστιάζουν σε πιο έμμεσες και πιο αμφίβολες συνέπειες και στην καταστροφή του φυσικού περι­βάλλοντος. Όλοι συμ­μετέχουν με άγνοια, εργάζονται με τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων τους, συνεργάζονται και διαπραγ­ματεύονται, αλλά κανένας δεν γνω­ρίζει τίποτα για τα εγκλήματα της ειρήνης. Ούτε φαντάζονται, ούτε υπο­ψιάζονται, αλλά από την ευθιξία όλοι γνωρίζουν να μιλήσουν πονηρά όταν χρειαστεί. Τα ιατρικά πειράματα των Γερμανών Ναζί (από τις στιγμές της ιστορίας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε) είναι λίγα σε σύγκριση με όσα ακολούθησαν και ακόμα γίνονται. Τα «δυστυχήματα» από τη χρήση και τη διακίνηση των ουσιών αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των εγκλημάτων με νομική κάλυψη. Δυστυχώς όμως, δεν θα μπορούσαν να είναι μόνο αυτά. «Δυστυχήματα» γίνονται στους δρόμους, στη θάλασσα και στον αέρα. Με τις λέξεις "ηλεκτροσόκ" και "λοβοτομή"4 ο κόσμος ίσως σκέφτεται κάποιο βασανιστήριο, όμως έχουν χρησιμοποιηθεί σαν θεραπευτικές μέθοδοι. Οι νόμοι μπορούν να επιτρέπουν τα πειράματα σε ανθρώπους σαν διόρθωση και θεραπεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Όπως έχουν γίνει τέτοιες "θεραπείες" σε ομοφυλόφιλους, σε αντιφρονούντες, σε διαταραγμένους πνευματικά, σε φυλα­κισμένους, σε στρατιώτες, ιδιαίτερα σε χώρες που η ενημέρωση και η έκφραση της άποψης εμποδίζονται.5 Αλλά γίνονται και κρυφά, μέσα σε βιολογικά εργαστήρια, σε κλινικά νεκρούς και σε νοσοκομεία, χωρίς να ενημερώνονται οι ασθενείς και όλοι όσοι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες. Πολλές πυρηνικές δοκιμές στις πρώτες δεκαετίες έγιναν κοντά σε νησιά6 και χωρίς προφυλάξεις. Δεν θα επαναλάβουμε τα πιο γνωστά, όπως για τα πειράματα στα ζώα και την εκμετάλλευσή τους για κάθε επιθυμία. Εμείς εστιάζουμε γενικά στο φαινόμενο της εγκληματικής και δολοφονικής δράσης με νομική κάλυψη και σε επινοήσεις που εφαρμόζονται με τέτοιο σκοπό και μερικές φορές βραβεύονται! Για να αποβάλουμε τη ψευδαίσθηση ότι οι εγκληματίες βρίσκονται μέσα στη φυλακή, ότι αυτά τα άτομα είναι κακοντυμένα και τριγυρίζουν στους δρόμους και ότι το κράτος υπάρχει με σκοπό να μας προστατεύσει από τους ατημέλητους αλήτες.

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Σήμερα είναι διαπιστωμένο, ότι σχεδόν το σύνολο των τεχνητών προϊόντων περιέχουν σε ασήμαντη ή σε μεγαλύτερη ποσότητα τουλάχιστον μια ουσία που μπορεί να βλάψει την υγεία. Ακόμα και αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για να ζήσουμε πιο ασφαλείς. Σαπούνια, αφρό­λουτρα, μαλακτικές κρέμες και σπρέι μαλλιών, σαμπουάν, βαφές μαλλιών, διαλύματα στοματικής υγιεινής, οδοντό­κρεμες, λοσιόν περιποίησης, αποσμητικά σώματος και χώρου, ρουχισμός. Μερικές από τις βλαβερές ουσίες σχηματίζονται από την ανάμιξη των αβλαβών ουσιών με ορισμένες άλλες ή δημιουργούν τοξικές ανα­θυμιάσεις και δηλητηριώδη ενώσεις μορίων. Η ανάμιξή τους μπορεί να γίνεται τυχαία με ορισμένα συνηθισμένα υλικά και με τα χαλαρά μόρια με τα οποία έρχονται σε επαφή και στη συγκεκριμένη στιγμή, που εμείς χρησιμο­ποιούμε αυτά τα προϊόντα.

2 PCBs: Πολυ­χλωριομένα διφαινύλια. Ομάδα από 209 συνθετικούς χλωριομένους υδρογο­νάνθρακες. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Ένας από αυτούς είναι το κλοφέν.

3 Πλαστικό: ποικιλία συνθετικών ή ημι-συνθετικών στερεών υλικών με οργανικές ενώσεις. Βασικό συστατικό τους είναι οι συνθετικές ρητίνες.

4 Ο Πορτογάλος Antonio Egas Moniz τιμήθηκε το 1949 με το βραβείο Νόμπελ.

5 Έχουν καταγραφεί τέτοια εγκλήματα σε πολλές χώρες και περισσότερα στο πρόσφατο παρελθόν όπως Ν. Αφρική, (πρώην) Αν. Γερμανία, Σοβιετική Ένωση κ.α. Αυτά που κατα­γράφονται είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για όσα δεν φανερώνονται.

6 Όπως κοντά στα νησιά Marshall το 1954

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑ­ΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜ­ΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕ­ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥ­ΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Κοσμολογική Ηθική & Πνευματική Στροφή >>>

<•> Φαντασιώσεις και ψέματα χωρίς πνευμ. προσανατολ...>>>

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιο­λογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντα­σιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δρα­στηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑ­ΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩΝΙΑ:

<•> Πνευματική κατεύθυνση & Κοινωνία >>>

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευ­ματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα... ενώ αυτά ανα­παράγονται,

μετα­κυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της πνευ­ματικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπρο­σωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του Kράτους. Η δράση των εκ­παιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδί­στακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ * <<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

<©> ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ:

<•> Κόσμος, ζωή, ύλη & πνεύμα >>>

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης. Το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφη­ρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμο­λογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Ανθρωπική αρχή; >>>

<•> Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>