ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ;

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ)

 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

 

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ!

 

απόσπασμα [Λερναία Ύδρα]

>>>► Με ένα σύντομο παρά­δειγμα θα φανεί τι απάντηση δίνει η ηθική για μια ζωή με πνευματικό προ­σανατολισμό και την προοπτική που αυτή δίνει στη δράση του βιο­λογικού σώματος. Η απάντηση πλη­σιάζει σε αυτή που θα δίνα­με με τη γνωστή αλληγορία του σπηλαίου, όπως ο Πλά­τωνας εξέφρασε υπέρο­χα, με ένα υπο­δειγματικό συνδυ­ασμό δημι­ουργικής σκέ­ψης, λογι­κής και μαζί ποιητικής τέχνης. Εμείς εδώ θα φαντα­στούμε μια σχέση με ομήρους και δούλους. Στη θέση των καταπιεστών και των εξουσιαστών μπορούμε να φα­νταστούμε το κράτος, αλλά και τον αισθητό κόσμο:

1) Οι όμηροι αντιδρούν βιαστικά, βίαια και επιθετικά, χωρίς να λογα­ριάσουν τις συνέπειες. (Καμία ηθική, απολίτιστη και απερίσκεφτη συμπερι­φορά και ανευ­θυνότητα).

2) Οι όμηροι δεν αντιδρούν, πειθαρχούν και αναμένουν με υπομονή μια ευκαιρία ή ευνοϊκές συνθήκες για να δραπε­τεύσουν. (Δειλία και άδολος συμβιβασμός).

3) Οι όμηροι όχι μόνο πειθαρ­χούν, αλλά προσφέρονται για να εξυπηρετήσουν τους εξουσιαστές τους, γίνονται καταδότες και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν να κερδίσουν την καλή εκτίμηση αυτών και να γίνουν συνεργάτες τους. Μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι θύματα εκμε­τάλλευσης ή ονειρεύονται να βρεθούν στην άλλη πλευρά μαζί με τους κατα­πιεστές. (Συμβιβασμός, δόλος και περιπτώσεις μαζί με δειλία και ανευθυνότητα).

4) Οι όμηροι πειθαρχούν προσποιητά, προσφέρονται να εξυπηρετήσουν τους εξουσιαστές τους με τις όποιες ικανότητές τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες και για να εκ­μεταλλευτούν πληροφορίες και μετά να αποδράσουν. (Ηθική με δόλο, με σχέδιο και υπομονή). Η τέταρτη περίπτωση είναι πιο κοντά στη δική μας επιλογή. Μήπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και για τον πολιτικό αγώνα; Επιλέξτε σε ποια από τις τέσσερις ομάδες θέλετε να είστε!

author 1985 sketchΗ αθόρυβη υπομονή, η αόρατη προνοητικότητα, η φαντασία και η σκέψη απο­δεικνύονται το ίδιο, αν όχι περισσότερο απαραίτητα, με την πειθαρχία, την ευρυθμία και τη γενναιοψυχία που επι­δεικνύονται. Ο εσωτερικός προσα­νατολισμός της ζωής είναι μία ήσυχη επα­νάσταση, που γίνεται με σκέψεις, με αμφι­σβητήσεις, με τη διαμόρφωση απόψεων και με την ανάλογη αντίσταση στις δελεαστικές εμπειρίες. Ενώ στρεφόμαστε πνευματικά στον εαυτό μας, αυτός ο τρόπος ζωής απο­τρέπει και ανατρέπει το εγωκεντρικό τέρας στους άλλους, μέσα από τις σχέσεις και με τις δραστη­ριότητές μας. Η επίγνωση της μεγά­λης άγνοιας, η συγκρατημένη δράση, η αμερόληπτη σκέψη και η δύναμη της λογικής είναι τα εκρηκτικά μας. Ηθική και αντίδραση δεν είναι ασυμβίβα­στα και η αντίδραση με ηθική δεν είναι τυ­φλή. Είναι έξυπνη αντίδραση και στρέφεται κατά της αδικίας, στο ψέμα, σε δράσεις που χρησιμο­ποιούν το ψέμα και σε συνεργασίες που συντηρούν ή εκ­μεταλλεύονται την αδικία. Να, λοιπόν, ο απαραίτητος και πρωτα­γωνιστικός ρόλος της Ηθικής (με εσωτερικό προ­σανατολισμό και σε σύζευξη με τη σκέ­ψη) και γιατί ο εσωτερι­κός προσα­νατολισμός της δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αντι­κοινωνικό φαινό­μενο. Χρειάζεται να είμαστε καλοί με επίγνωση πώς συ­μπεριφέρεται και διανοείται ένας κακός και έτοιμοι να αντιδράσουμε με γεν­ναιότητα και σκληρότητα όταν χρειαστεί. Όχι καλοί από ανοησία και από δειλία. Η διαφωνία, η αμφισβήτη­ση και η αντίδραση απο­γοητεύουν ή δυσκολεύουν τις ιδιοτελείς προσπάθειες μερικών φιλόδοξων και κερδο­σκόπων και τότε ενδέχε­ται να στερηθούμε μερι­κές ευκαιρίες και πλεο­νεκτήματα. Αντιθέτως, ο συμβι­βασμός είναι δελεαστι­κός με τη σκέψη για ορισμένα ανταλλάγματα. Πολλές φορές φανερώνει υπευ­θυνότητα, όμως πιο πολλές φορές φανερώνει δειλία, ανευθυνότητα, αλλά και περι­φρόνηση για το δίκαιο και ανήθικη συνέργεια. Η υπεράσπιση της αλήθειας, το θάρρος για την έκ­φραση της άποψης και η διεκδίκηση, συνήθως δεν εμφανί­ζουν τον άνθρωπο "κοινωνικό" και μερικές φορές αντιθέτως, τον εμφανίζουν "επιθετικό" και βέ­βαια προκλητικό. Η έννοια της "αμερο­ληψίας" και του "δικαίου" είναι αξεχώ­ριστες από την "ειλικρίνεια" και αυτά εύκολα τα θυ­σιάζουμε με το συμβιβασμό. Με τη συμβι­βασμένη ζωή και με την πιο ευχά­ριστη εικόνα ενός "κοινωνικού" ανθρώπου, ίσως να εγκατα­λείπουμε και τον εαυτό μας, αντίθετα από αυτό που περιστασιακά φαίνεται. απόσπασμαΕπιθυμούμε την ειρήνη, την αρμονική συμβίωση, να επι­λύουμε τα προβλήματα με λογικό και φιλήσυχο τρόπο. Με ποιους όρους, όμως; Ποια ειρήνη όταν η αδικία θεριεύει, όταν η αλήθεια φυλακίζεται, όταν η ζωή πολλών συναν­θρώπων θυ­σιάζεται για τα φιλό­δοξα σχέδια κάποιων ισχυρών, όταν επι­βάλ­λονται ανόητες αξίες και πολ­λαπλα­σιάζονται οι αιτίες των διαφωνιών και των συγ­κρούσεων, όταν οι κερδο­σκόποι διοικούν το κράτος; Επι­θυμούμε την ειρήνη χωρίς αδικία, εκ­μετάλλευση, καταπίεση, αυταπάτες, χωρίς παράλογους όρους και υποχρεώσεις. Κάποιοι θα ήθελαν όλα τα πλεονεκτήματα δικά τους και κάθε αντί­δραση απαγορευμένη, αλλά ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως φαντάζονται. Αν ο κόσμος που ζούμε δεν μπορεί να διορθωθεί κι εμείς σαν άτομα δεν μπορούμε να κά­νουμε τίποτα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε ανε­νόχλητοι τον κόσμο έτσι όπως είναι και ότι θα επιβρα­βεύσουμε τους συμ­βιβασμένους! Πολλά είναι αυτά που δεν περιμένουμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μένουν απαθείς και συμ­βιβασμένοι.

 

 

pdf icon>>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

 

 

>>>► Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσω­τερικές αξίες...

-

 

earth in blood>>>► Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσω­τερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμί­ζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθη­μερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλο­σοφικές θεωρίες; Για τα θεο­λογικά και τα φιλο­σοφικά ζητήματα έχουν γραφτεί ανυπο­λόγιστοι τόνοι χαρτιού και επί πολλούς αιώνες μέχρι σήμερα. Πιστεύεις ότι χρειαζόταν να γραφτούν όλα αυτά για να βρεθούν μερικές απαντήσεις, που μέχρι σήμερα θεωρούνται έξω από το πεδίο της Επιστήμης και υπο­βαθμί­ζονται σαν άσχετες από τα καθημερινά μας προβλήματα; Μάλλον δεν σκέφτηκες σοβαρά την περίπτωση, το νόημα και ο προορισμός της ζωής να χρειάζονται τη βλακεία (το ξεκίνημα από το μηδέν και το κατέβασμα των πιθήκων από τα δέντρα) ώστε τα "θηρία" να νοιάζονται υπερβολικά για την ύπαρξή τους, να αποκτούν εμπειρίες και για να βρίσκουν αφορμές για δράση... Οι πιο μεγάλες ανοησίες του ανθρώπου φυσικά αποκα­λύπτονται με τις πιο απλές σκέψεις. Γι' αυτό και είναι "μεγάλες" ανοησίες και εμποδίζουν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την κατανόηση και την καλή διάθεση ανάμεσα στους ανθρώ­πους. Γι' αυτό και χρειάζονται μεγάλες και πολύ­πλοκες θεωρίες και μεγάλη φαντασία για να δικαιο­λογήσουμε τη ζωή και τη δράση μας με τέτοιες ανοησίες...

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ - ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παρα­πέμπουν... στο Θεό ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

 

 

 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

Go to Top