ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

 


Gr-lang Eng language

ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  --  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

περιοδικές κινήσεις

ΡΥΘΜΟΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο πλησιάζει στο φαινόμενο της διάρκειας και της σταθερότητας αποδείχτηκε* θεμελιώδες για τη διατήρηση όλου του κόσμου, αλλά υπο­βαθμίστηκε για πολλές δεκα­ετίες και με απίστευτη ανοησία από τους ερευνητές για τη δομή της ύλης. Με αυτό το φαινόμενο δημιουργούνται όλα τα πράγματα, συντηρούνται οι φυσικοί νόμοι και ισορροπεί η φύση. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με ένα πλήθος σύνθετων φαινομένων, τα οποία πολλές φορές προκαλούν την απορία για την απόλυτη ακρίβεια στους τρόπους που γίνονται, για τη συμμετρία τους και για τις αναλογίες στις μορφές τους. Αυτό το φαινόμενο κρύβεται πίσω από τα συναισθήματα της ομορφιάς, αλλά και με αυτό εξασφαλίζεται η εξέλιξη της ύλης, η δημιουργία της ζωής και η συνήθεια βιολογικά και ψυχολογικά: Αυτό είναι το φαινόμενο του ρυθμού, της περιόδου και γενικά της επανάληψης. Επομένως, η διάρκεια στην ύπαρξη μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί και αντιθέτως να είναι πολύ σύντομη για να τη μετρήσουμε. Γίνεται ωστόσο η επανάληψη να είναι πολύ γρήγορη, πολύ συχνή, με ταχύτατες εναλλαγές, με σταθερό ρυθμό και έτσι να διατηρείται η ύπαρξη ενός πράγματος ή μιας ομάδας πραγμάτων, να συναντάμε τα ίδια φαινόμενα σε πολλές περιοχές και να επη­ρεαζόμαστε πολύ συχνά και με τους ίδιους τρόπους. Χωρίς αυτό το θεμελιώδες και αόρατο φαινόμενο, η αλλαγή στη φύση θα ήταν ανοργάνωτη και χωρίς καμία προτεραιότητα. Η προοπτική σταθερότητας στον κόσμο θα ήταν ένα σπάνιο και τυχαίο φαινόμενο. Τη διάρκεια και τη συχνότητα της επανάληψης ενός φαινομένου δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε ούτε για την περιγραφή των δομικών στοιχείων του κόσμου, ούτε για τα ψυχολογικά προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής.


παραπλάνηση με ικανότητες

*Απίστευτη ανοησία που δεν εκτι­μήθηκε αυτό το φαινό­μενο όσο χρεια­ζόταν για την ερμηνεία του κόσμου, ενώ είναι ένα από τα πιο καλά ερευνημένα ζητήματα στη φυσική και υπήρχαν προκλη­τικές ενδείξεις στη φύση. Στην κοσμο­λογική θεωρία για ένα πλήρες Σύμπαν σε δύο τόμους (~1000 σελ. Α5), με ένα πλήθος υπο­λογισμών και με τα νούμερα της γνωστής φυσικής και με τους απλούς τύπους, απο­καλύ­πτεται η πιο στενή (και δημι­ουργική) σχέση του ρυθμού και των η/μ κυμάτων με τη δομή της ύλης.

 

 

Οποιαδήποτε μετρήσιμη φυσική μεταβολή γίνεται με σταθερό ρυθμό ή επανα­λαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, δηλαδή περιοδικά, λέμε ότι μετα­βάλλεται με μια συχνότητα. Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται στη θέση, στην ταχύτητα, στην αυξο­μείωση μιας ποσότητας (λ.χ. ένταση ενός ρεύματος), στην εναλλαγή της φοράς, στη δημιουργία ή στην εμφάνιση ενός ίδιου αποτελέσματος, όπως λ.χ. ενός ηλεκτρικού ή φωτεινού παλμού και σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται με πιο πολύπλοκο τρόπο και να είναι ένα αποτέλεσμα μερικών ενδιάμεσων περιοδικών φαινομένων, δηλαδή από επιμέρους διεργασίες, που επίσης γίνονται περιοδικά σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, όπως η κίνηση των δεικτών σε ένα ρολόι με γρανάζια. Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται σε διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο, όπως σε ένα εκκρεμές, στην τροχιά ενός πλανήτη, στην εναλλαγή της φοράς ενός ρεύματος και επομένως για τον υπολογισμό του ρυθμού και της συχνότητας δεν χρησιμο­ποιείται μια ίδια μαθηματική σχέση για όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα το φαινόμενο που παρατηρούμε, θα χρειαστεί να ξέρουμε την ταχύτητα, τη μάζα, το μήκος, το μέγεθος της δύναμης και μερικά σταθερά χαρακτηριστικά του φαινομένου ή των υλικών που μεσολαβούν καθοριστικά στη διαδικασία. Σε όλες όμως τις περιοδικές μεταβολές, ακόμα και αν γίνονται με πιο πολύ­πλοκο τρόπο, θα παρατηρήσουμε μια χρονική στιγμή έναρξης, ένα χρονικό διάστημα και μια στιγμή τερματισμού σε ένα μέγεθος και την επανά­ληψη των ενδιάμεσων τιμών ή φαινομένων. Αν απλώς μετρήσουμε το χρονικό διάστημα (t) ενός αριθμού επαναλήψεων (N), από τη μέτρηση αυτή μπορούμε να υπο­λογίσουμε τη συχνότητα (f), όταν διαιρέσουμε τον αριθμό των επα­ναλήψεων με το συνολικό χρόνο που μετρήσαμε (f=N/t).

Στα περιοδικά και στα επαναλαμβανόμενα με σταθερό ρυθμό φαινόμενα μπορούμε να βρούμε πλήθος από μαθηματικές σχέσεις, οι οποίες είναι γνωστές από το απλό σχήμα του κύκλου (τριγωνομετρικές). Στα ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα και στα φαινόμενα που προκαλούνται από αυτές τις κυματικές κινήσεις θα παρατηρήσουμε πολλές τριγωνομετρικές σχέσεις με πιο φανερή τη σχέση του π = 3,14159... του κύκλου.

 

 

//////////////////////////

 

pdf>>>► Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα

 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ >>>

 

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΚΟΣΜΟ­ΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

COSMONOMY

 

 

 

 

(

 

)

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

red star

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 
 

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου - εντός μιας μεγάλης περιόδου - Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγ­χρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμ­μετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου.

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιά­ζονται ολοκληρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευ­κολύνει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

(

 

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

► Σκοπός της ζωής; Η απόλαυση της εξουσίας και η διάψευση της αυταπάτης!

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

Go to Top