ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΤΡΙΓΩΝ/ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 


 Eng language

Τα πράγματα δεν δημιουργούνται και δεν συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, οικονομίας, γενικά των εξειδικευμένων επιστημών

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

 

 

ΑΥΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...

" Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προ­ϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...[*]

Ο υλικός κόσμος στο σύνολο του χρόνου είναι πλήρης, ά-μεσος και ταυτόχρονος (με όλους τους δυνατούς τρόπους) και υπάρχει σχετικά σαν πεπερασμένος χώρος και σαν σταθερή ποσότητα ενέργειας για όσα μπορούν να συμβούν εμμέσως με τους υλικούς φορείς, οι οποίοι υπάρχουν σαν αυξο­μειώσεις αυτής της σταθερής ποσότητας. Έτσι, το (πλήρες) Σύμπαν μονίμως επενεργεί (πυρηνική δύναμη) στα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτό αρχίζει να γίνεται έμμεσα, σχετικά, σαν εξωτερικό και ελλιπές...

Οι νόμοι που ρυθμίζουν την ύπαρξη και τη δομή των υλικών στοιχείων δεν είναι μηνύματα που έρχονται από έξω τους, εξ αποστάσεως και σαν εικονικοί. Οι νόμοι αυτοί ξεκινούν από το κοινό "σύνδεσμο" που έχουν όλα τα δομικά στοιχεία με έναν και τον ίδιο "κενό" χώρο, με μία και την ίδια ολοκληρωμένη πραγματικότητα, με την ίδια "κοινόχρηστη" ποσότητα ενέργειας, τελικά από την ίδια τους την (αόρατη) ουσία, στην οποία τα δομικά στοιχεία της φύσης υπάρχουν σαν διακυμάνσεις.

Η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχηματίζονται με τις ίδιες διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου. Η φύση είναι θεμελιωμένη στην αντίθεση της ύλης και του κενού χώρου. Αυτή η ορατή αντίθεση είναι η αόρατη αντίθεση στη μεταβολή της ενέργειας και στη (συνολική) ενέργεια που είναι πάντοτε η ίδια ποσότητα... Αν, λοιπόν, είναι ανεξήγητος, προκλητικός και διχαστικός ο θεωρητικός διαχωρισμός της ύλης από ένα δυναμικό χώρο, τότε το ίδιο ανεξήγητο και διχαστικό είναι να μεταβάλλεται η ενέργεια, αλλά η συνολική ποσότητα να διατηρείται σταθερή!

Ο χώρος δεν διαστέλλεται ούτε συστέλλεται. Είναι "κοινόχρηστη" και σταθερή ποσότητα ενέργειας με διακυμάνσεις, που προκαλούν φαινόμενα συγκέντρωσης και αποκέντρωσης στην ισότροπη και κυματική μεταβίβαση της ενέργειας. Η συνολική ενέργεια υπάρχει σαν πεπερασμένος χώρος και αντισταθμίζει τις ελλείψεις της, που είναι ο υλικός κόσμος. Αλλά η ροή προς αντιστάθμιση δημιουργεί ξανά ελλείψεις. (Ισορροπία της ανισορροπίας = στάσιμα κύματα). Η ενέργεια του χώρου "ρέει" σχεδόν με την ταχύτητα c για να ισορροπήσει και η ροή της δημιουργεί και διατηρεί ξανά τις ελαττώσεις της, τις οποίες συνοπτικά ονομάζουμε ύλη. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας (στο σύνολο) είναι συγχρόνως αρχή διατήρησης της ίδιας ποσότητας ενέργειας που λείπει, δηλαδή διατήρηση του υλικού κόσμου! Η ενέργεια είναι ελαττωμένη και μεταβιβάζεται διαρκώς για ν' αντισταθμίσει τις ελλείψεις της, όχι μόνο με όριο στην ποσότητα αλλά και με το όριο μίας ελάχιστης μονάδας του χρόνου tmin (Αρχή διατήρησης της ισχύος)".

 

>>> Μια σύντομη απάντηση θα αναμένει ο μορφωμένος πληθυσμός της Γης:

Ήταν πιο λογικό, πιο έξυπνο, πιο συνεπές για ένα αστροφυσικό να αντιστρέψει τη μέγιστη συχνότητα fmax του Σύμπαντος (στην οποία τελειώνει το ηλεκτρο­μαγνητικό φάσμα), να την κάνει ελάχιστο χρόνο 1/fmax = Tmin και μετά αυτός να ψάξει τι υπήρχε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα;[*] Αυτή την ανώριμη σκέψη έκαναν χωρίς να έχουν επίγνωση και επανα­λαμβάνουν τυφλά τα πιο αξιόπιστα και υπεύθυνα πρόσωπα, που διδάσκουν στα πανεπιστήμια και πρωταγωνιστούν στην έρευνα για τη δομή της ύλης και του κόσμου. Θα επιμείνουμε στην αναζήτηση τι υπήρχε στα πρώτα δευτερόλεπτα της διάσημης Μεγάλης Έκρηξης;

♫ Ή θα αναζητήσουμε τι συμβαίνει με τις αυξο­μειώσεις σε μια σταθερή ποσότητα ενέργειας (του κενού χώρου) κοντά στο τέρμα του η/μ φάσματος;

Ελάχιστος χρόνος tmin στον οποίο ξεκίνησε κάποτε να δημιουργείται το Σύμπαν; Ή συχνότητα fmax με την οποία η ενέργεια του κενού χώρου ισορροπεί σε στάσιμα κύματα[*] και όταν αυτή διαταράζεται, τότε προ­καλούνται τα η/μ φαινόμενα, με τα οποία επανέρχεται η ισορροπία και έτσι μπορούν να διατηρούνται μικρά ποσά ενέργειας σε στάσιμες κατα­στάσεις; Μόνο με τη στενή σχέση μεταξύ δομής της ύλης και (κυμα­τικής) μεταβολής στην ισορροπημένη ενέργεια (του συνόλου του κόσμου) ένα πλήθος φαινομένων ερμη­νεύονται, χωρίς να συγκρουό­μαστε με την εμπειρία και χωρίς παρανοϊκό λεξιλόγιο.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ >>>

 

► Γύρω μας γίνονται ανταλλαγές ενέργειας και αλλη­λεπιδράσεις με την ύλη σε συχνότητες άνω από 1020 Hz, σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις και (σχεδόν) με την ταχύτητα του φωτός.[*] Μέχρι τώρα, αυτή την αόρατη πραγμα­τικότητα δεν την υπολογίζαμε, την απλοποιούσαμε με την έννοια του "κενού" χώρου και αντιλαμ­βανόμασταν επιπόλαια την παρουσία της από τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα και από τη βαρύτητα. Μια αόρατη πραγμα­τικότητα συμμετέχει μόνιμα στις υλικές εξελίξεις με ποσά ενέργειας, που ανταλ­λάσσονται και μεταβάλ­λονται μεταξύ 1020 - 1042 Hz και αυτή την πραγμα­τικότητα την αγνοούσαν στην επιστήμη. Αυτή συμμετέχει μόνιμα και ταυτόχρονα για ολόκληρο τον υλικό κόσμο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο... Στη φυσική, αυτά τα ποσά ενέργειας που ανταλλάσσονται και μεταβάλ­λονται σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα (Τ=1/f) ονομάζονται "σωματίδια".[*]

Εσείς μιλάτε ακόμα για τη συνολική δημιουργία του Σύμπαντος και για τη φαντασίωση του Big Bang;

Στη μέγιστη ταχύτητα c η μάζα αυξάνεται στο άπειρο ή συμβαίνουν οι διακυμάνσεις του κενού χώρου, οι οποίες όταν επιβραδύνονται τότε προκαλούνται ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα και με περισσότερη επιβράδυνση δημιουργούνται σωματί­δια με μάζα; Θα έπρεπε να ερευνούμε πώς οι δια­κυμάνσεις αυτής της κοινόχρηστης ποσότητας προκαλούν τα γνωστά η/μ φαινόμενα και πώς κάτω από ορισμένες προ­ϋποθέσεις και με μειω­μένους ρυθμούς και ταχύτητες δημι­ουργούνται τα σωματίδια και η στα­θερή δομή της ύλης.

 

 

Η 1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

www.kosmologia.gr ©2009-10

ISBN 978-960-93-2431-1

 

 

 

σφραγίδα αυθεντικότηταςΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟ­ΜΕΝΑ. Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται.

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη την πραγματεία και τις παλαιότερες διατυπώσεις χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων από τα αρχεία κειμένου (όπως είναι τα pdf).  

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

atom

Η κοσμολογία ανάποδα: Με τον κόσμο παρών ως πλήρες σύνολο (και σταθερής ενεργειακής ποσότητας) που φαίνεται σαν κενός χώρος

>>> Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης.[*] Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. Πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, από τη ταλάντωση του κενού χώρου με τους πιο γρήγορους ρυθμούς της φύσης (και με την επιβράδυνσή τους), παράγουν περιοδικές κινήσεις και δυνάμεις και σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία του κόσμου. Η Μεγάλη Έκρηξη στο χώρο της Επιστήμης!

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 | ©2012 ISBN 960-9504-68-3

 

 

(

  

)

 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

► Σχέση αντιστοιχίας μεταξύ μάζας και ταχύτητας που παρατηρήθηκε από τον Ευάγγελο Π. Καραμίχα. Ανεξαρτήτως από το ποιο ακριβώς είναι το όριο της μέγιστης μάζας/αδράνειας που προκύπτει από τις μικρο­σκοπικές μεταβολές, η παρακάτω σχέση μεταξύ του φαινομένου της μάζας και της ταχύτητας είναι θεμελιώδης:

Vmax Vm = Mmax / M

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει τον υπολογισμό με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή: Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V; Αυτή η απλή σχέση είναι κυριολεκτικά η αρχή παραγωγής των σωματιδίων της φύσης, μια μαθηματική σχέση - γεννήτρια άπειρων σωματιδίων, έτσι με την πιο απλή μορφή της. Με το όριο της Mpl = √(hc/G) = Mmax = fmax h/ c2 η ταχύτητα V=M·c/Mmax συμπίπτει με την κεντρομόλο ταχύτητα V=√(GM/λm) και τότε οι υπολογισμοί είναι αποκαλυπτικοί...

Mmax = M Vmax / V Vmax = Mmax Vm / M

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

Back To Topεπάνω

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.  

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top