ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

 


 Eng language

Τα πράγματα δεν δημιουργούνται και δεν συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, οικονομίας, γενικά των εξειδικευμένων επιστημών

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...

Αφού σκεπτόμαστε για κάτι τόσο μικρο­σκοπικό και επι­χειρούμε να περιγράψουμε αόρατα φαινόμενα, που διαδρα­ματίζουν ρόλο για την ύπαρξη του υλικού κόσμου, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσα λέμε δεν αφορούν ένα πλήθος πραγμά­των και την ιστορία τους. Για να μπορέσουμε να τα περι­γράψουμε, να τα κατα­νοήσουμε και να απο­καλύψουμε άγνωστες σχέσεις της φύσης μέσα από τη δομή της ύλης, αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουμε καλύτερα δεν είναι κάποια πράγματα, αλλά τις ποσότητες και τις μαθηματι­κές σχέσεις που τις συνδέουν. Δηλαδή είναι σημαντικό και απαραίτητο να σκεφτούμε θεωρητικά, πώς κάποιες μικρο­ποσότητες προκύπτουν από μαθηματικές σχέσεις και αντίστροφα πώς οι μαθηματικές σχέσεις εκφράζουν ή καθορίζουν την ύπαρξη ορισμένων ποσοτήτων στη δυναμική δομή της ύλης. Αυτό που γίνεται στο μικρο­σκοπικό χώρο και το οποίο μπορούμε να παρατηρούμε πολύ έμμεσα, με τη χρήση πολύ­πλοκων οργάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι τίποτε άλλο από στοιχειώδεις μεταβολές ποσοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κατα­νοήσουμε θα χρειαστεί να ανα­παραστήσουμε αυτές τις μεταβολές με σχήματα, κύκλους, τόξα, χορδές, ακτίνες, τρι­γωνομετρικές σχέσεις και να παρα­τηρήσουμε τις αριθμητικές τιμές των μεταβολών (με το κομμάτιασμα και το "πάγωμα" των μεταβολών σε μήκη, χρονικά διαστήματα, ισοδύναμες ποσότητες), από τις οποίες προκύπτουν τα απο­τελέσματα των μετρήσεων. Από την παρατήρηση των αριθμητικών σχέσεων απο­καλύπτονται οι νομοτέλειες, οι μαθηματικές "προτι­μήσεις" της φύσης και εκείνες οι μαθηματικές σχέσεις, που οδηγούν στην ύπαρξη του συνηθισμένου κόσμου της μάζας. Χωρίς αμφιβολία, ο άρρητος αριθμός π είναι στα θεμέλια της φύσης.

 

Η κυματική αρχή του σχηματισμού και της διατήρησης των μικροσκοπικών φαινομένων και η παραδοξότητά τους θα φανούν πιο καθαρά με λίγους αριθμούς. Με τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός, το μήκος 1m διανύεται σε χρόνο 1m / 2,997924e8 m/s = 0,333564e-8 sec. Το 1cm του μέτρου διανύεται σε χρόνο περίπου 3e-11sec (δηλ. σε 0,00000000003 sec). Δεν είναι απαραίτητο να εκτιμήσουμε αυτούς τους αριθμούς με τα πολλά μηδενικά ξεχωριστά τον καθένα. Εδώ μόνο να συγκρίνουμε και να φανταστούμε χρειάζεται. Υποθέστε ότι οι παρατηρήσεις για τα μικροσκοπικά φαινόμενα γίνονται σε αυτή τη (σχετικά μεγάλη) απόσταση του 1 εκατοστού του μέτρου. Για να γίνουν έρευνες και ακριβείς μετρήσεις σε τέτοια απόσταση ήδη χρειάζεται η προχωρημένη τεχνολογία του 20ού αιώνα. Τα εξωτερικά ηλεκτρόνια ενός ατόμου συνδέονται σε αρκετά μικρότερα μήκη, τα οποία από το φως διανύονται σε αρκετά μικρότερο χρόνο, που πλησιάζει τα 10e-20 μηδενικά πριν από την υποδιαστολή. Ερώτηση σε καλούς μαθητές δημοτικού σχολείου και σε μαθητές γυμνασίου: Οι εκπαιδευμένοι ερευνητές του εργα­στηρίου περίμεναν να παρατηρήσουν τις μεταβολές σε τόσο μικρές διαστάσεις σαν (μηχανικές) κινήσεις των ορατών σωμάτων; Περίμεναν ότι θα τις μετρήσουν με ακρίβεια και σε πραγμα­τικό χρόνο, όταν η απόσταση της παρατήρησης είναι μήκους πολλαπλάσιου από τις αποστάσεις στις οποίες γίνονται αυτές οι ρυθμικές αλλη­λεπιδράσεις και αν το φως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στους ανιχνευτές ή απευθείας στα μάτια μας;

 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και πιο ενδιαφέρον, όταν σκεφτούμε ότι το φως με το οποίο πληροφορούμαστε δεν είναι μια συνεχής ροή σωματιδίων ή μια συνεχόμενη ακτίνα, αλλά είναι ένα εναλλασσόμενο και ρυθμικό φαινόμενο (δύο πεδίων). Η συχνότητα του φωτός σε κύκλους ανά sec είναι περίπου 10e14 Hz και αντιστρόφως, η περίοδος στην εναλλαγή των πεδίων του περίπου 10e-14 sec. Εάν λοιπόν, σε μικροσκοπικά μήκη γίνονται μεταβολές με εναλ­λασσό­μενους και με ρυθμικούς τρόπους, τότε αυτές οι μεταβολές για να παρατηρηθούν σωστά, θα πρέπει να γίνονται πιο αργά από το ρυθμό που ανα­σχηματίζεται το φως. Μόνο έτσι το φως θα "προλαβαίνει" να αντιδράσει σε όλες τις σύντομες στιγμές, που γίνονται οι μικρο­σκοπικές μεταβολές. Αλλιώς, εάν οι ρυθμοί στις μικρο­σκοπικές μεταβολές είναι μεγαλύτεροι από του φωτός, τότε το φως δεν θα αντιδρά σε όλες τις στιγμές με τα μικρο­σκοπικά φαινόμενα και δεν θα τα φανερώνει σωστά. Το πρόβλημα γίνεται απελ­πιστικό και η τεχνολογία μας πρωτόγονη, όταν σκεφτούμε ότι η αρχή των κυματικών φαινομένων με τα οποία παράγονται σωματίδια από τον "κενό" χώρο βρίσκεται σε πιο μικρο­σκοπικά μήκη και σε χρόνους που ξεπερνούν τα 14 μηδενικά του φωτός πριν από την υπο­διαστολή στο 1sec.

 

 

Η 1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

www.kosmologia.gr ©2009-10

ISBN 978-960-93-2431-1

 

 

 

σφραγίδα αυθεντικότηταςΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟ­ΜΕΝΑ. Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται.

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη την πραγματεία και τις παλαιότερες διατυπώσεις χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων από τα αρχεία κειμένου (όπως είναι τα pdf).  

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

atom

Η κοσμολογία ανάποδα: Με τον κόσμο παρών ως πλήρες σύνολο (και σταθερής ενεργειακής ποσότητας) που φαίνεται σαν κενός χώρος

>>> Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης.[*] Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. Πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, από τη ταλάντωση του κενού χώρου με τους πιο γρήγορους ρυθμούς της φύσης (και με την επιβράδυνσή τους), παράγουν περιοδικές κινήσεις και δυνάμεις και σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία του κόσμου. Η Μεγάλη Έκρηξη στο χώρο της Επιστήμης!

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 | ©2012 ISBN 960-9504-68-3

 

 

(

  

)

 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές π,c,G,h είναι σχέσεις από την ύπαρξη σταθερών ελάχιστων και μέγιστων ορίων (βασικά χρόνου, μήκους, ταχύτητας, ρυθμού μεταβολής της κίνησης, συχνότητας, δύναμης και ποσότητας ενέργειας στη μονάδα του χρόνου) που ρυθμίζουν όλες τις μεταβολές της ενέργειας. Εμφανίζονται και συνδέονται μεταξύ τους, επειδή οι μεταβολές των μεγεθών στα θεμελιώδη φαινόμενα γίνονται με ορισμένα αξεπέραστα max και min όρια.

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

Back To Topεπάνω

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.  

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top