ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΑΚΡΑΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 


 Eng language

Τα πράγματα δεν δημιουργούνται και δεν συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, οικονομίας, γενικά των εξειδικευμένων επιστημών

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

τριγωνομετρικές σχέσειςΗ περιφέρεια του κύκλου έχει μια σταθερή σχέση με τη διάμετρό του. Ο λόγος αυτών των δύο μηκών είναι ένας σταθερός αριθμός, ο γνωστός αριθμός π. Όταν επομένως διαιρέσουμε τον κύκλο σε μικρότερα τόξα και σχημα­τίσουμε στο εσωτερικό του τρίγωνα με την ακτίνα και με τις χορδές των τόξων, τότε όλες οι σχέσεις που θα εμφανιστούν μεταξύ των μηκών τους θα συνδέονται πάντοτε με το σταθερό λόγο του αριθμού π. Δηλαδή, πάντοτε θα υπάρχει μια σχέση μετα­ξύ των μηκών και των γωνιών, που όταν τα υπολογί­σουμε θα μπορούμε να βρούμε το σταθερό αριθμό π. Ακριβώς έτσι είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Υπάρ­χει μια σταθερή ποσότητα, που μεταβάλλεται και μοιράζεται, όμως πάντοτε οι ποσότητες συνδέονται με σχέσεις μεταξύ τους, διότι διατη­ρείται σταθερή η αρχική κοινό­χρηστη ποσό­τητα. Το πιο ση­μαντικό για την έρευνα της φύσης είναι, ότι αυτές οι σχέσεις που εμφανίζονται στις υποδιαιρέσεις των μηκών και των γωνιών του κύκλου, αυτές οι ίδιες σχέσεις εμ­φανίζονται σε όλες τις περιοδικές μεταβολές. Στη μικρο­σκοπική δομή της ύλης και στις μεταβολές της ενέργειας, αυτές οι μαθηματικές αναλογίες εμφανίζονται σαν ξεχωριστά φαινόμενα και σαν ιδιότητες, ενώ πρόκειται για στιγμές στην ταχύτατη και ρυθμική μεταβολή της ενέργειας. Η εφαρμογή των τριγωνο­μετρικών σχέσεων στο χαρτί, για την ανα­παράσταση των φαινομένων που δημιουργούν και συντηρούν τον κόσμο είναι μια πηγή γνώσης των νόμων της φύσης και δίνουν ώθηση στην έρευνα με περισσότερη προσδοκία από τις συγκρούσεις των σωματιδίων στους επι­ταχυντές.

 

Όλες οι αναλογίες που φανερώνονται στο γεωμετρικό σχήμα του κύκλου, μεταξύ της περιφέρειας και της ακτίνας, μεταξύ της γωνίας της ακτίνας προς τις άλλες ακτίνες, τα μήκη των τόξων και των χορδών και οι αναλογίες μεταξύ των πλευρών στα τρίγωνα που σχηματίζονται με τις ακτίνες και τις χορδές κλπ., όλες αυτές οι σχέσεις υπάρχουν στα περιοδικά και ρυθμικά φαινόμενα. Ρυθμικές κινήσεις και ανταλλαγές ενέργειας γίνονται με πολλά τρισ. εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο σε μικρο­σκοπικές αποστάσεις. Στη περιοδική μεταβολή της ενέργειας του κενού χώρου, στο ρυθμό μεταβίβασης και της ανταλλαγής της ενέργειας, στις περιοδικές μεταβολές που γίνονται σε μικρο­σκοπικά μήκη, στις αυξο­μειώσεις των μεγεθών και των τιμών, σε όλες αυτές τις περιοδικές ή εναλ­λασσόμενες μεταβολές εμφανίζονται οι στατικές σχέσεις της γεωμετρίας των τριγώνων, του κύκλου και της σφαιρικής επιφάνειας. Εμφανίζονται οι στατικές τριγωνο­μετρικές σχέσεις, αλλά οπωσδήποτε με δυναμικό τρόπο, είτε με έναν ρυθμό, είτε στιγμιαία, είτε με σχετικά ισορροπημένες κατα­στάσεις. Οι πρώτες τριγωνο­μετρικές σχέσεις έχουν παρατηρηθεί από τους αρχαίους Έλληνες και από τότε οι φιλόσοφοι είχαν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο τους μέσα στη φύση. Πολλούς αιώνες αργότερα, αναγνωρίστηκε η μεγάλη χρησιμότητά τους για την περι­γραφή πολλών φυσικών φαινομένων και ιδιαίτερα για την έρευνα και την περιγραφή των ηλεκτρο­μαγνητικών φαινομένων και στην ηλεκτροτεχνία. Αυτές οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την περιγραφή πολλών φαινομένων και σε διάφορες εφαρμογές. Και μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας και παγκοσμίως, θα διαπιστώσει κάποιος ότι μια από τις μεγαλύτερες παρα­λείψεις των φιλοσό­φων και από τις πιο άτυχες στιγμές στη φιλοσοφία είναι η απουσία αναλυτικών σκέψεων για την κυκλική κίνηση και τον ουσιαστικό ρόλο της για τη δομή του κόσμου και το σχηματισμό των πραγμάτων. Στη δική μας φιλοσοφική διερεύνηση για την αρχή του κόσμου και για την ανάπτυξη της ερμη­νείας για ένα πλήρες Σύμπαν, δηλαδή πάντοτε το ίδιο εντός μιας μέγιστης περιόδου, αναγνωρίζουμε τη θεωρητική χρησι­μότητα αυτών των μαθηματικών σχέσεων. Ιδιαίτερα μετά από την ερμηνεία για τη σχέση των δομικών στοιχείων με αστρα­πιαίες διακυμάνσεις σε μια σταθερή ποσότητα ενέργειας, ανα­γκαστικά θα τις βάλουμε στη διερεύνησή μας, αν θέλουμε να την επεκτείνουμε και να επι­βεβαιώσουμε τη θεωρία. Από την ανάπτυξη της φυσικής ερμηνείας για ένα πλήρες Σύμπαν, αντι­λαμβανόμαστε ένα τεράστιο κενό στην ιστορία της Φιλο­σοφίας, που άφησε σχεδόν έξω από τη φιλο­σοφική σκέψη, τη διερεύνηση των περιοδικών φαινομένων και τη χρησιμότητα των τριγωνο­μετρικών σχέσεων.

 

Όχι μόνο είναι απαραίτητες σχέσεις γενικότερα για την έρευνα της φύσης, αλλά αυτές οι σχέσεις είναι σχετικά απλές για να παρατηρηθούν και να κατα­νοηθούν και απλοποιούν τη διερεύνηση και τον υπολογισμό ενός πλήθους φαινομένων. Τώρα, μπορεί να καταλάβει οποιοσδήποτε, ο οποίος δεν είναι πυρηνικός φυσικός, ούτε ηλεκτρολόγος, πόσο πολύ σημαντικές και χρήσιμες είναι οι γεωμετρικές σχέσεις που έχει καταγράψει ο κλάδος των μαθηματικών, που ονομάστηκε τριγωνο­μετρία. Και όταν μιλάμε για τα αόρατα φαινόμενα που μεταβάλ­λονται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο μικρο­σκοπικό χώρο και θεμελιώνουν τη φύση, καταλαβαίνει και ο πιο κακός στα μαθηματικά, σε τι παγίδα έχουν πέσει πολλές φορές οι καλύτεροι μαθηματικοί, που καταγράφουν έναν ατελείωτο όγκο από άσχετες παρατηρήσεις των μικροσκοπι­κών φαι­νομένων, χωρίς να έχουν επίγνωση της πιο στενής σχέσης που αυτά έχουν πάντοτε μεταξύ τους. Κάθε κίνηση που ανιχνεύεται σε ένα κλάσμα του χρόνου, κάθε ανταλλαγή ενέργειας και κάθε αυξομείωση στα μεγέθη σε συγκεκριμένη στιγμή, αποκλίσεις και διεργασίες με διαφορά στη γωνία και στις ακτίνες μέσα στις κυματικές μεταβολές που συντηρούν και παράγουν τα δομικά στοιχεία, όλα αυτά εμφανίζονται από τους ερευνητές σαν ιδιορρυθμίες της πραγ­ματικότητας αν όχι σαν μια νέα πραγματικότητα. Για εκείνους είναι νέα σωματίδια ή νέες ιδιότητες, κάποιος νέος τρόπος δράσης και κίνησης, που αξίζει να τους δοθεί το όνομα κάποιου συναδέλφου τους.

 

COSMONOMY

 

Προσαρμοσμένα αποσπάσματα από τις πραγματείες:

Complete Universe, Dynamic Space, Wave Phenomena. How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmonomy)

|SET| ISBN 978-618-85170-1-1, |A| ISBN 978-618-85170-2-8, |B| ISBN 978-618-85170-3-5, ©2021

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης.

ISBN 978-960-9504-68-3 ©2012, ISBN 978-618-85170-4-2 ©2023

 

 

σφραγίδα αυθεντικότηταςΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟ­ΜΕΝΑ. Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται.

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Μπορείτε να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη την πραγματεία και τις παλαιότερες διατυπώσεις χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων από τα αρχεία κειμένου (όπως είναι τα pdf).

 

 

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

atom

Η κοσμολογία ανάποδα: Με τον κόσμο παρών ως πλήρες σύνολο (και σταθερής ενεργειακής ποσότητας) που φαίνεται σαν κενός χώρος

>>>Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης.[*] Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. Πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, από τη ταλάντωση του κενού χώρου με τους πιο γρήγορους ρυθμούς της φύσης (και με την επιβράδυνσή τους), παράγουν περιοδικές κινήσεις και δυνάμεις και σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία του κόσμου. Η Μεγάλη Έκρηξη στο χώρο της Επιστήμης!

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 | ©2012 ISBN 960-9504-68-3

 

 

(

  

)

 

 

Ο καθορισμός των ελάχιστων και των μέγιστων ορίων στις φυσικές μεταβολές σύμφωνα με τις φυσικές σταθερές h, c, G οδήγησαν στην παρατήρηση για τις μέσες τιμές. Η διαδικασία διατήρησης της ύλης είναι γύρω από μέσες τιμές. Δεν χρειάζεται κανένας φυσικός να επιβεβαιώσει, ότι η μέση τιμή των ελάχιστων και των μέγιστων ορίων που καθορίζονται από τις φυσικές σταθερές είναι γύρω από τα θεμελιακά σωματίδια της ύλης. Από τρεις μόνο φυσικές σταθερές (h, c, G) και με τα όρια όπως τα έχουμε εισαγάγει σύμφωνα με αυτές τις σταθερές βρίσκουμε σχεδόν τα θεμελιώδη σωματίδια της ύλης, με υπολογισμούς για μαθητές σχολείου. Τρομερό το αποτέλεσμα, διότι βγαίνει χωρίς μικροσκόπιο, χωρίς μετρήσεις μορίων και ατόμων, χωρίς διαίρεση των μορίων και χωρίς τα πειράματα που έδωσαν ιστορικά τις μετρήσεις για τα σωματίδια.

μάζα ισορροπίας (μέση τιμή)

* [Η κλίμακα αδράνειας Μmax =√(h∙c/G) = 5,45624 ×10^-8 kg και Mmin = h·1Hz/c^2 = 0,73725 ×10^-50 kg]

* [Μέση τιμή ενέργειας και αντίστοιχης αδράνειας: Ε0 = 1,802582 ×10^-12J και M0 = 2,00564 ×10^-29kg για M0 = √(Mmin · Mpl)]

* M0 / Μe 22,017 (Με τη μάζα ηρεμίας ενός ηλεκτρονίου 9,10938 ×10^-31 kg )

  Μp / M0   83,395 (Με τη μάζα ηρεμίας ενός πρωτονίου 1,67262 ×10^-27 kg )

* Τα δύο άκρα στη θεωρητική κλίμακα της ενέργειας και της αντίστοιχης δύναμης (×10^-42 - ×10^44 Ν) δεν φαίνονται μέσα στη δομή ενός ατόμου, όμως παρατηρούμε και μετράμε τις μέσες τιμές αυτών των δύο αθέατων ορίων.

 

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang!ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

Back To Topεπάνω

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

(

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

)

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ                            ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 left hand ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Ένα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.  

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

Go to Top