Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας: Το Big Bang στο χώρο της Επιστήμης!

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Ο  Φ Α Σ Μ Α*

( ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ )

ISBN 978-960-93-2431-1

Το πλήρες ηλεκτρομαγνητικό φάσμα | The full electromagnetic spectrum

ΖΩΝΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ  ΚΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

 

3 Hz - 30 Hz

ELF

3 - 30 Hz

108 - 107 m

1,24 ×10-14 eV - 1,24 ×10-13 eV *

30 - 300 Hz

SLF

30 - 300 Hz

107 - 106 m

μέχρι 1,24 ×10-12 eV

300 Hz  -  3 × 103 Hz

ULF

μέχρι 3 KHz

106 - 105 m

μέχρι 1,24 ×10-11 eV

3 × 103 Hz - 3 × 104 Hz

VLF

μέχρι 30 KHz

105 - 104 m

μέχρι 1,24 ×10-10 eV

3 × 104 Hz - 3 × 105 Hz

LF

μέχρι 300 KHz

104 - 103 m

μέχρι 1,24 ×10-9 eV

3 × 105 Hz - 3 × 106 Hz

MF

μέχρι 3000 KHz    (3 MHz)

103 - 102 m

μέχρι 1,24 ×10-8 eV

3 × 106 Hz - 3 × 107 Hz

HF

μέχρι 30 MHz

102 - 10 m

μέχρι 1,24 ×10-7 eV

3 × 107 Hz - 3 × 108 Hz

VHF

μέχρι 300 MHz

10 - 1 m

μέχρι 1,24 ×10-6 eV

3 × 108 Hz - 3 × 109 Hz

UHF

μέχρι 3000 MHz    (3 GHz)

1 - 10-1 m  (109 Ǻ)

μέχρι 1,24 ×10-5 eV

3 × 109 Hz - 3 × 1010 Hz

SHF

μέχρι 30000 MHz  (30 GHz)

10-1 - 10-2 m

μέχρι 1,24 ×10-4 eV

3 × 1010 Hz - 3 × 1011 Hz

EHF

μέχρι 300 GHz

10-2 - 10-3 m  (1mm)

μέχρι 1,24 ×10-3 eV

3 × 1011 Hz - 3 × 1012 Hz

FIR

300 GHz - 3000GHz (3 THz)

10-3 - 10-4 m  (100μm)

μέχρι 1,24 ×10-2 eV

3 × 1012 Hz - 3 × 1013 Hz

MIR

3 THz - 30 THz

10-4 - 10-5 m  (10μm)

μέχρι 1,24 ×10-1 eV (124 meV)

3 × 1013 Hz - 3 × 1014 Hz

NIR

30 THz - 300 THz

10-5 - 10-6 m  (1μm)

1,24 ×10-1 eV - 1,24 eV

3 × 1014 Hz - 3 × 1015 Hz

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

NUV

300 THz - 3000 THz (3 PHz)

10-6 - 10-7 m  (100nm)

1,24 eV - 1,24 ×101 eV

3 × 1015 Hz - 3 × 1016 Hz

EUV

3000 THz - 30000 THz

10-7 - 10-8 m  (10nm)

12,4 eV - 124 eV

3 × 1016 Hz - 3 × 1017 Hz

SX

30000 THz - 300000 THz

10-8 - 10-9 m  (1nm)

124 eV - 1,24 keV

3 × 1017 Hz - 3 × 1018 Hz

HX

300 PHz - 3000 PHz (3 EHz)

10-9 - 10-10 m (10-10 =100pm ή 1Ǻ)

1,24 keV - 12,4 keV (1,24 ×104 eV)

3 × 1018 Hz - 3 × 1019 Hz

Y

3000 PHz - 30000 PHz

10-10 - 10-11 m (10pm)

12,4 keV - 124 keV  (1,24 ×105 eV)

3 × 1019 Hz - 3 × 1020 Hz

Y

30000 PHz - 300000 PHz

10-11 - 10-12 m  (1pm ή 0,01Ǻ)

124 keV - 1,24 MeV (1,24 ×106 eV)

 

 

 

 

 

f0 = √0,4524 ×1042 Hz ±861

P

6,726 ×1020 Hz  ±861

10-13 m ±861

 

Συγκεντρωτικά κύματα από την

επανα­φορά της ισορροπίας

3 ×1020 Hz - 0,4524 ×1042 Hz

 

ΝW

 

3 ×1011 GHz - 0,452 ×1032 GHz

 

10-11 m - 6,626 ×10-34 m (×10-24 Ǻ)

 

1,24 MeV - 1,871 ×1027 eV

2,9979 ×108 Joule - 4,369 ×1030 °K

         

h ≈ 4,13567 ×10-15 eV/Hz

h ≈ 4,13567μeV/GHz

h ≈ 1 eV /241,8 THz

 

f = c / λ = Ε / h = Mc2 / h

λ = c / f = h / M c

Ε = h c / λ = h f

 

* Σημειώστε ότι δεν υπάρχει σαφές όριο μεταξύ των τύπων ηλεκτρο­μαγνητικών ακτινοβολιών.  


S=Super, U=Ultra, V=Very, L=Low, M=Medium, E=Extremely, H=High, F=Frequency, FIR=Far infrared, MIR=Mid infrared, NIR=Near infrared, NUV=Near ultraviolet, EUV=Extreme ultraviolet, SX=Soft X rays, HX=Hard X rays, Y=Gamma rays, P=Particles, NW= Nuclear Waves
 

1 Joule = 0,624150974 ×1019 eV  και  1 eV = 1,602176462 ×10-19 Joule
1GHz = 109 Hz και 1THz = 1012 Hz 
 

c = f λ → λ = c / f → f = c / λ  και  Ε= hf → E= hc/λ → M = E / c2 = h / c λ

 

* Για f =3Hz και λ =108 m, η ενέργεια 1,24 ×10-14 eV είναι σε Joule: hc/λ = 19,8644 ×10-34
  Για f =0,3 ×1042 Hz και λ= 10 ×10-34 m η ενέργεια είναι 1,24 ×1027 eV και σε Joule: 1,98644 ×108 

 

’νγκστρομ Å = 0,1nm = 1×10-10 m   -  micron ΅ = 1×10−6 m

1m =109 nm   -   1nm =10-9 m

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 1η δημοσίευση στη Γη 1η δημοσίευση στη Γη

 

> ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ <

 

 

χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρο­μαγνητισμός, Χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο

time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared