-

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

-

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΙΘΑΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

©2009 ISBN 978-960-931414-5 | ©2010 ISBN 978-960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3 |

©2012 ISBN 960-9504-68-3

 

Παράδειγμα: Σκεφτείτε κάποιον που κουράζεται πολύ, τρέχει πολλές ώρες και κάνει πολλές κινήσεις για να επιτύχει αυτό που ένας άλλος το καταφέρνει ξεκούραστα και πιο γρήγορα. Αν ζητάμε το αποτέλεσμα, τότε δεν θα εντυπωσιαστούμε από εκείνον που φαίνεται πιο δραστήριος και πιο ανθεκτικός. Παράδειγμα 2ο: Σκεφτείτε κάποιον υπάλληλο που σας φέρνει πελάτες και χρήματα στο κατάστημα, ενώ αυτός κάθεται πολλές ώρες και σκεφτείτε έναν άλλο που τρέχει και προσπαθεί σκληρά, αλλά το ταμείο είναι άδειο. Εσείς ποιον θα επιλέγατε; Τώρα, εφαρμόστε την ίδια σκέψη στην επιστημονική έρευνα: Τι νόημα έχει να λύνει κάποιος τις πιο δύσκολες εξισώσεις, να μας περιγράφει τα φαινόμενα πιο εντυπωσιακά και να είναι ικανός στην εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων, όταν για να τον καταλάβουμε θα χρειαστεί να σπουδάσουμε για πολλά χρόνια και την ώρα που ένας άλλος βρίσκει τα ίδια αποτελέσματα με τη γλώσσα που καταλαβαίνει ένας οποιοσδήποτε μαθητής σχολείου! 

Οι πιο απλές ποσοτικές σχέσεις του κόσμου που ακολουθούν ίσως δεν είναι σωστές, όμως πλησιάζουν ύποπτα και σε ανεκτά όρια τις ποσότητες που έχουν βρει διαφορετικοί ερευνητές, με τα πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα και με τον πιο κουραστικό τρόπο. (Υπολογισμοί από την πρώτη διερεύνηση).

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Η 1η δημοσίευση

 

 

Αν ο ελάχιστος ρυθμός επιτάχυνσης amin εκφράζεται από τη σταθερά G -η οποία ορίζεται με μάζες M του ενός κιλού που έλκονται με τη δύναμη F που εμφανίζεται όταν βρίσκονται σε απόσταση 1m - τότε ο ρυθμός αυτός amin σε συνδυασμό με το γνωστό όριο της ανώτερης ταχύτητας c μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε μερικούς πρώτους υπολογισμούς για τα πιθανά όρια του Σύμπαντος. Με το πιο απλό σενάριο που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό):

 

ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 × 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg

1N =1kgr • m/sec2

1ly = 9,46073 ×1015 m

1 Mpc = 106 pc ≈ 3,2615 × 106 ly x 9,46073 ×1015 m ≈ 3,0857 × 1022 m

 

Η επιτάχυνση (acceleration) βρίσκεται από τον τύπο a=F/m

a =F/ma = 6,6725 × 10-11 Ν /1kg = 6,6725 × 10-11 m /sec2

 

Σε πόσο χρόνο T η ταχύτητα της μάζας m =1kg θα γίνει ίση με τη ταχύτητα του φωτός c, όταν ξεκινήσει από μηδενική ταχύτητα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα γίνει Vm=c ? Νόμος της ταχύτητας:

V=a t

a=V / t → t = V / a

Εάν V=c τότε Tm = 2,9979245 × 108 m/sec / 6,6725 × 10-11 m/sec2 = 4,49295×1018 sec = c/G

 

Σώμα με m=1kg και με επιτάχυνση a=6,6725 × 10-11 m/s2 αποκτάει την ταχύτητα c σε χρόνο T=4,49295 ×1018 sec, δηλαδή σε 14,2372994125 ×1010 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα T πόση απόσταση S σε ευθεία μπορεί να έχει διανύσει? Αυτό το βρίσκουμε από το νόμο του διαστήματος: S=1/2 a t2

Sm = 1/2 × am × tm2 (Απόσταση S μάζας m = 1kg)

Sm = 1/2 × (6,6725 ×10-11 m/sec2 ) × (4,49295×1018 sec)2 = 6,73475432 ×1026 m

 

1pc (παρσέκ)= 3,0863332 ×1016 m

Άρα 0,673475432 ×1027 m / 3,0863332 ×10162,1821216 ×1010 pc

 

Επίσης, αν πολλαπλασιάσουμε το χρόνο T= 4,49295 ×1018 sec επί τα μέτρα που διανύει το φως ανά sec βρίσκουμε τα μέτρα που το φως θα έχει διανύσει σε αυτό τον αριθμό T, με τη σταθερή του ταχύτητα από την αρχή. Για το χρόνο 4,49295 ×1018 sec της μάζας m=1kg το φως θα έχει διανύσει διπλάσια απόσταση Sφωτός :

 

S φωτός= (4,49295×1018 sec) × (2,997924 ×108 m/sec)= 1,346952 ×1027 m = c2/G

ΣΕ ΠΑΡΣΕΚ:

1,346952 ×1027 m / 3,0863332 × 1016 = 4,36424 × 1010 pc

 

Τελικά, στο χρόνο Τ=4,49295 ×1018 sec που η μάζα m=1kg χρειάζεται για να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός c με επιτάχυνση a= 6,6725 × 10-11 m/sec2 , το φως στον ίδιο αυτό χρόνο διανύει διπλάσια απόσταση S Σύμπαντος ( 0,673475432 ×1027 m × 2 )= 1,346952 ×1027 m (Θεώρημα κολεγίου Merton για την ταχύτητα με ένα όριο αύξησης).

 

Διαιρώντας το χρόνο T = Vc / amin = 4,49295×1018 sec με το 2π βρίσκουμε:

 

T / 2π = 4,49295×1018 sec / 6,2831852 = 7,150752 × 1017 sec

 

(7,150752 × 1017 sec) / (31,5576 × 106 ) = 22,659365 × 109 έτη

 

1 έτος = 31,5576 × 106 sec  |  1sec = 31,688087 × 10-9 έτος

 

Υποθέσαμε ότι μία μάζα 1kg επιταχύνεται με σταθερά εφαρμοσμένη τη δύναμη που προκύπτει από τη σταθερά G της βαρύτητας. Στην πραγματικότητα, ο χώρος δεν είναι ούτε επίπεδος ούτε άδειος.

 

Με το πιο απλό σενάριο που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό):

ΤΣύμπαντος = 4,492955 ×1018 sec 

SΣύμπαντος = 6,734769 ×1026 m = 2,1823619 ×104 Mpc

SΣύμπαντος = 1,346954 ×1027 m = 4,364724 ×104 Mpc

SΣύμπαντος = 6,734769 ×1026 m / 2π = 1,07187183 ×1026 m = 3,473337 ×103 Mpc

SΣύμπαντος = 1,346954 ×1027 m / 2π = 2,14374297 ×1026 m = 6,946674 ×103 Mpc

 

Η ΣΤΑΘΕΡΑ Ηubble ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

H 70,1 km/sec /Mpc = 70,1 km/sec / 3,086 ×1019 km

 

f = V / S → ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fΗ = 70,1 / 3,086 ×1019 = 2,2715489 ×10-18 1/sec

T = S / V = 1/f → ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤH = 3,086 ×1019 / 70,1 = 4,402282 ×1017 sec

 

1pc =3,086 × 1016 m - 1 Mpc = 3,086 × 1022 m = 3,086 ×1019 km - 1έτος (y) = 31,5576 ×106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 ×1015 m

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤHUBBLE από τη σχέση T = S / V =  Smax / Vmax = 1/f  για 70,1km :

3,086 ×1019 / 70,1 = 4,402282 ×1017 sec   

 

ΜΗΚΟΣ SHUBBLE για 70,1km με τον τύπο : c / f  = c × T = λ →  

 c / f = 2,997924 ×108 / 22,715489 ×10-19 = 1,31977 ×1026 m

 

* (Ξανά κοντά στη δύναμη του χρόνου 4,49295×1018 sec και του μήκους 1,346952 ×1027 m)

 

 

ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE 70,1 km/sec / Mpc

με το όριο της ταχύτητας c

Η ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE ΘΑ ΗΤΑΝ

6,8685 km/sec / Mpc

 

 

Χρονικό διάστημα Τ= 4,402282 ×1017 sec

Χρονικό διάστημα Τ= 4,492954 ×1018 sec

Μέγιστο Μήκος S= 4,276633 × 103 Mpc = 1,319768 ×1026 m

Μέγιστο Μήκος  S= 4,36424 × 104 Mpc =  1,34696 ×1027 m

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,80993 ×10-10 m/s2

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,6725 ×10-11 m/s2

 

 

 

 


ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 ×1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 ×1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 ×10-8 kg

fpl = 7,4008 ×1042 Hz

Tpl = 0,13512 ×10-42 sec

Epl = 49,038293 ×108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 ×10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 ×10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 ×10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 ×1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 ×10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 ×1042 Hz

Tc = 2,210218 ×10-42 sec

Ec = 2,997924 ×108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 ×10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 ×10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λpl = 1,356391 ×1050 m/s2

Mpl / Mc ► Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός και καθοδηγητικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 ×10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

2,997924 ×108 m       σε       1 sec

6,62606 ×10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = h / c = 2,210216 × 10-42  →  Tmin × c = h = λmin

Αν Tmin = 2,210216 ×10-42  τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 ×1042

Πόσο μακριά μπορεί να έχουμε πέσει έξω από τη σωστή μέγιστη συχνότητα με το πιο απλό υπολογισμό του κόσμου; Εδώ κάνουμε ένα παρόμοιο τρυκ, όπως όταν υποθέσουμε ότι η μάζα του ενός κιλού επιταχύνεται με δύναμη και επιτάχυνση που προκύπτει με τις μάζες του ενός κιλού σε απόσταση ενός μέτρου (6,6725 ×10-11 m/s2 από την τιμή της σταθεράς G) μέχρι να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα c και εξισώσουμε τη σταθερά G με την ελάχιστη κεντρομόλο επιτάχυνση (δηλαδή c / Tmax). Εδώ εξισώσαμε το h με ένα ελάχιστο μήκος

 

Παράδειγμα με το μήκος λ του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 ×10-11 m? Απάντηση:

Χρόνος t= 1 × λe / c = 0,809326 ×10-20 sec = 1 / fe.

 

 

► Με ταχύτητα Vmax = 2,997924 ×108 m /s σε ελάχιστο χρόνο Τmin = 2,210215 ×10-42 sec = 1/ fmax διανύεται ελάχιστο μήκος λmin = Vmax × Τmin = 6,62606 ×10-34 m
 

► Με ταχύτητα Vmax = 2,997924 ×108 m /s σε χρόνο Te = 0,080932 ×10-19 sec διανύεται μήκος λe = Vmax × Te = 0,24263 ×10-11 m = h/Me c
 

► Με ταχύτητα Vmax σε χρόνο Tp = 0,4407745 ×10-23 sec διανύεται μήκος :

λp = Vmax × Tp = 1,3214085 ×10-15 m = h/Mp c

 


 

Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m σε χρόνο 1sec (αντί του μήκους 2,997924 ×108 m)
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m σε ελάχιστο χρόνο Τmin = 2,210215 ×10-42 sec = 1/ fmax βγάζει ταχύτητα μέγιστη Vmax = λmin / Τmin = c = 2,997925 ×108 m/s
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m σε χρόνο Te = 0,80932 ×10-20 sec βγάζει μειωμένη ταχύτητα V = λmin / Te = 8,1871 ×10-14 m/s = Ee
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m σε χρόνο T= 1sec βγάζει ταχύτητα V = λmin / 1sec = 6,62606 ×10-34 m /s
 


 

Η "διαστολή" του χώρου...
 

Γνωρίζουμε το μήκος 2,997924 ×108 m το οποίο διανύεται από το φως σε χρόνο 1sec. Έχουμε σκεφτεί ότι σε χρόνο Tmax = c/G = Vmax/amin = 4,492954 ×1018 sec το μήκος θα είναι Smax =2,997924 ×108 × 4,492954 ×1018 / 1sec = 1,346953 ×1027 m = c2 /G.
 

Εάν ένα ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m διανύεται σταθερά σε χρόνο 2,210215 ×10-42 sec, τότε στο χρόνο Tmax = 4,492954 ×1018 sec πόσο μήκος θα έχει διανυθεί;
 

λmin × Tmax / Tmin = (6,62606 ×10-34 m) × (4,492954 ×1018 sec) / 2,210215 ×10-42 sec =

2,977058 ×10-15 m / 2,210215 ×10-42 sec = 1,346954 ×1027 m = c2 /amin

 

Δηλαδή, όπως παρατηρούμε: λmin × Tmax / Tmin = c2 /amin = SΣύμπαντος

 

 

 

1/ Vmax = 1 / c είναι ο χρόνος στον οποίο το φως διανύει μήκος 1m, όταν η μονάδα στον αριθμητή αποκτήσει διάσταση μήκους 1m.

 

Σε χρόνο t =1m /c = 0,3335641 ×10-8 sec διανύεται από το φως μήκος 1m

Αντιστρόφως, μήκος 1m διανύεται σε χρόνο t = 1m / c = 0,3335641 ×10-8 sec

 

Το μήκος λe του ηλεκτρονίου σε πόσο χρόνο te διανύεται;

te = 0,3335641 ×10-8 × λe / 1m = 0,809326 ×10-20 sec

fe = 1/ 0,809326 ×10-20 = 1,23559 ×1020 Hz

 

Πράγματι, Me c2 /h = 1,23559 ×1020 Hz → h / Me c2 = te


 

Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m σε πόσο χρόνο tmin διανύεται;

tmin = 0,3335641 ×10-8 × 6,62606 ×10-34 / 1m = 2,21021 ×10-42 sec


 

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin = 2,21021 ×10-42 sec από τον τύπο:

E / h = M c2 /h πρέπει η μάζα M να είναι Mmax = 0,3335641 ×10-8 kg

Δηλαδή:

Mmax c2 / h = 0,4524444 ×1042 Hz → h / Mmax c2 = 2,21021 ×10-42 sec

 

M = h f / c2 = h / t c2


 

Ο χρόνος t προκύπτει με την απλή μέθοδο των τριών όταν χρησιμοποιήσουμε για μονάδα το χρόνο tc = 0,3335641 ×10-8 sec τον οποίο χρειάζεται το φως για να διανύσει το μήκος του ενός μέτρου. Δηλαδή t = (1/c) λ .

Για ελάχιστο χρόνο tmin = 2,21021 ×10-42 sec προκύπτει μάζα Mmax.

Δηλαδή Mmax = h / tmin c2 = 0,3335641 ×10-8 kg

 

Για μέγιστο χρόνο tmax =1sec προκύπτει Mmin.

Δηλαδή Mmin = h / tmax c2 = 0,737249 ×10-50 kg

 

tmin = (1/c) × λmin = 0,3335641 ×10-8 × 6,62606 ×10-34 = 2,21021 ×10-42 sec

tmax =(1/c) × λmax = 0,3335641 ×10-8 × 1m = 0,3335641 ×10-8 sec

 

λmin = c tmin = 6,62606 ×10-34 m

λmax = c tmax = 2,997924 ×108 m

 

Πόσος είναι το λόγος του μήκους λmin = 6,62606 ×10-34 m με το μήκος λmax = 2,997924 ×108 m ; 2,997924 ×108 m / 6,62606 ×10-34 m = 0,452444 ×1042

 

Σύμφωνα με τις σχέσεις: M = h f / c2 = h / t c2 = h / λ c

 

M × λ = h / c = 2,21021 ×10-42 = tmin

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin πρέπει η μάζα M να είναι Μ= t/λ = 1/c και η ποσότητα h = λ. Δηλαδή ( t/λ ) λ = t και λ / (λ/t) = t

Για tmin = (1/c) λmin = Mmax λminMmax = tmin / λmin

 

 

Από τη διερεύνηση για την παρουσία της μάζας στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις μέσα από κυματικές μεταβολές του "κενού" χώρου και από τη θεωρητική ανάλυση των φυσικών σταθερών προέκυψαν μερικά όρια. Από τη διερεύνηση των ενδεχόμενων μέγιστων και ελάχιστων ορίων, εκτός από τα όρια της μάζας Planck √(h c/G), προέκυψαν :

- Για τη μέγιστη συχνότητα c / hbar = ωmax ωmax / 2π = fmax = 0,4524444 ×1042 Hz

- Για το ελάχιστο μήκος λmin = c / fmax = h ,

- Για τη μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 ×1042 Hz

- Για τη μέγιστη επιτάχυνση amax = c2 / λmin = c × fmax = c / Tmin = 1,356394 ×1050 ,

- Ταύτιση ενέργειας Emax και ταχύτητας Vmax (Emax = h fmax , όπου h=λmin)

- Ταύτιση της δύναμης Fmax με τη συχνότητα fmax (Fmax = Emax / λmin , όπου Emax = c )

- Μία μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 , η οποία παραδόξως συμπίπτει με το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας του φωτός 1/c


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Έχουμε παρατηρήσει από την αρχή τη σχέση c G ≈ 0,02 ή 1/ c G ≈ 50. Η ταχύτητα c με το G έχουν ύποπτη αριθμητική σχέση, ενώ η εμφάνιση της ίδιας αριθμητικής σχέσης με άλλο διαστασιακό περιεχόμενο προκύπτει από πιο κοντινές ποσότητες. Η ποσότητα Mmax είναι ιδιαίτερα κοντά στη σταθερά G, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά της μάζας όταν σε αυτή ασκείται δύναμη. Η ποσότητα cG και 1/cG εμφανίζονται ξανά με άλλο διαστασιακό περιεχόμενο:

 

1/ c G = Fmax / G amax = Mmax / G ≈ 50

 

cosmonomy stamp

Fmax = Μmax λmin fmax2 = Μmax amax = G amax 50 = 0,452444 ×1042 N

Fmax / G amax ≈ 50

Fmax / amax = 0,3335641 ×10-8 kg = Μmax

G = 6,6725 ×10-11

 

 

Από την υπόθεση ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 × 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg μέχρι αυτή να αποκτήσει ακριβώς την ταχύτητα c, η επιτάχυνση προκύπτει ίση με τη σταθερά G. Στην περίπτωση αυτή θεωρήσαμε ότι αυτή η επιτάχυνση είναι η ελάχιστη και τη συμβολίζουμε amin.

 

Όταν από τη σχέση Fmax / G amax διώξουμε το G τότε προκύπτει η μάζα Mmax

Fmax / amax = Μmax 0,4524444 ×1042 / 1,356394 ×1050 = 0,3335641 ×10-8 kg

 

Όταν από τη σχέση Fmax / G amax διώξουμε το amax τότε προκύπτει μία άλλη μεγαλύτερη ποσότητα μάζας MΣυμπαν

Fmax / amin = MΣυμπαν → 0,4524444 ×1042 / 6,6725 ×10-11 = 6,7807328 ×1051 kg


 

Η ποσότητα μάζας MΣυμπαν × Mmin = 6,7807328 ×1051 × 0,73725 ×10-50 = 50

Η ποσότητα μάζας MΣυμπαν × Mmax = 0,02261809 ×1045 = 50 Fmax

Η ποσότητα μάζας Mmax = 6,6725 ×10-11 × 50

 

Εάν MΣυμπαν = 6,7807328 ×1051 kg τότε: MΣυμπαν × amin = F = 0,4524444 ×1042 N

Εάν h / c λmin = Mmax = 0,3335641 ×10-8 τότε: Mmax × amax = F = 0,4524444 ×1042 N

όπου amin = 6,6725 ×10-11 m/sec2 και amax = c2 / λmin = 1,35639 ×1050 m/sec2

 

Δηλαδή MΣυμπαν × amin = Mmax × amax = F = 0,4524444 ×1042 N

 

► Με τα προηγούμενα όρια το 1/ c G ισούται: 

1/cG=50
 

 

Εάν περίοδος ΤΣύμπαντος = 4,492955 ×1018 sec  και αν η ποσότητα h = 6,62606 × 10-34 J sec είναι η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μεταβιβαστεί σε χρόνο 1 sec  

 

4,492955 ×1018 / 6,62606 × 10-34 = 6,780733 × 1051  1/J ?

 

 

Πόση δύναμη F θα προκαλούσε την ταχύτητα φωτός c εάν αυτή εφαρμοζόταν σε μια ποσότητα μάζας Μ = 0,3335641 ×10-8 kg επί χρονικό διάστημα tmin = 2,21021 ×10-42 sec :

F = M × c / tmin = (0,3335641 ×10-8 ) (2,997924 ×108 ) / 2,21021 ×10-42 = 0,45444 ×1042 N

Ο αριθμός 0,45444 ×1042 N που βγαίνει με μονάδα δύναμης N είναι ο αντίστροφος αριθμός 1/tmin = 1 / 2,21021 ×10-42 sec ο οποίος είναι με μονάδα χρόνου.

 

 

 

Εάν η μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 ×1042 Hz συμπίπτει με μέγιστη δύναμη σε Newton  (σύμφωνα με τη σχέση h fmax / λmin  και για λmin = c/fmax ) τότε :

Για amax = c fmax = 1,356394 ×1050 m/s2 

Μ = Fmax / amax = 0,4524444 ×1042 / 1,356394 ×1050 = 0,333564 ×10-8 kg

 

Για amin = 6,6725 ×10-11 m/s2 

M = Fmax / amin = 0,4524444 ×1042 / 6,6725 ×10-11 = 6,780732 ×1051 kg

 

 

Σύμφωνα με τις σχέσεις M = h / c λ = Τmin / λ = λmin / c λ

τι βρίσκουμε όταν αντί Τmin βάλουμε Tmax και με λmin = 6,62606 ×10-34 m

Tmax / λmin = 6,780732 ×1051 kg = SΣυμπαν / c λmin

 


 

Επιτάχυνση 6,6725 ×10-11 m/s2 προκαλείται από μάζες του ενός κιλού που απέχουν ένα μέτρο.

Από δύναμη F = 1N προκύπτει

Μ = 1N / amax = 0,737249 ×10-50 kg = h × 1Hz / c2 =

M = 1N / amin = 1,4986886 ×1010 kg


 

Η ισοδύναμη ποσότητα μάζας 1,4986886 ×1010 kg της δύναμης 1N επί τη δύναμη Fmax :

 1Ν   →  1,4986886 ×1010 kg

 0,4524444 ×1042 Ν   → ?

1,4986886 ×1010 x 0,4524444 ×1042 / 1 = 6,780732 ×1051 kg

6,780732 ×1051 / 1,4986886 ×1010 = 0,452444 ×1042


 

Εάν η ισοδύναμη μάζα του Σύμπαντος είναι MΣυμπαν = Fmax / amin = 6,780732 ×1051 kg να δούμε ποιοι άλλοι αριθμοί προκύπτουν από αυτή την ποσότητα μάζας:

 

Ε = MΣυμπαν × c2 = 6,0942168 ×1068 J

S = E / F = 6,0942168 ×1068 / 0,4524444 ×1042 =1,3469537 ×1027 m = c2 / G

T = S / V = 1,3469537 ×1027 m / c = 4,492954 ×1018 sec = c / G (για V =c) 

Ο γνωστός τύπος g = G M / r2 για να βγάλει την ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 ×10-11 διατηρώντας τη σταθερά G στον αριθμητή πρέπει η ακτίνα r στον παρανομαστή να είναι η ρίζα της μάζας Μ, δηλαδή r =√ M :

Για 6,6725 ×10-11 = G × 6,780732 ×1051 kg / r2 Ποια ακτίνα r προκύπτει ;

 

r =√ M = √ 0,6780732 ×1052 = 0,823452 × 1026 m

 

amin = G M / r2 = G × 0,6780732 ×1052 / (0,823452 ×1026 )2 = 4,524444 ×1041 / 0,6780732 ×1052amin = 6,6725 ×10-11 m/s2

 

Η ακτίνα r= 0,823452 ×1026 m την οποία βγάλαμε από τη ρίζα της μάζας Μ = 0,6780732 ×1052 kg δεν φαίνεται άσχετη από τα μήκη που προέκυψαν από το σενάριο του σώματος που επιταχύνεται με 6,6725 ×10-11 m/s2 ώσπου να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c
 

1,346954 ×1027 m / 0,823452 ×1026 m = 16,3574 = Mplanck / Mc (;)

 

► Για να βγει η ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 ×10-11 από τον τύπο g = G M / r2 για ακτίνα r= 1,346954 ×1027 m τότε η μάζα θα πρέπει να είναι Μ = r2 = 1,8142837 ×1054 kg

 

 

► Ο γνωστός τύπος V2 = G M / r με μάζα MΣυμπαν = 6,7807328 ×1051 kg και r = 1,346954 ×1027 m

V2 = G M / r → G 6,7807328 ×1051 / 1,346954 ×1027 = 4,524443 ×1041 / 1,346954 ×1027

V2 = 3,359078 ×1014 m2 /sec2 → V = √ 3,359078 ×1014 = 1,8327787 ×107 m/sec = 1/ Mplanck

 

 

► Εάν c / amin = TΣύμπαντος = 4,492955 ×1018 sec και η ποσότητα Μ= Fmax / amax = 0,333564 ×10-8 kg είναι η ισοδύναμη ποσότητα μάζας, η οποία αναπληρώνεται κάθε 1sec μέσα στο Σύμπαν με τη μέγιστη συχνότητα fmax

    1sec  →      0,333564 ×10-8 kg

  4,492955 ×1018 sec   →  ?

0,333564 ×10-8 x 4,492955 ×1018 / 1 = 1,498688 ×1010 kg

Συναντάμε ξανά την ποσότητα 1/G = 1,498688 ×1010 = 1N / amin

 

 

► Ο τύπος r = 2 G M / c2 δίνει την κρίσιμη ακτίνα της μάζας M που κάνει την ταχύτητα διαφυγής ίση με αυτή της ταχύτητας του φωτός c . Ποια ακτίνα r προκύπτει για M = Fmax / amin = 6,780732 ×1051 kg

 

r = 2G M / c2 → r = 2G × 0,6780732 ×1052 / c2 = 9,048886854 ×1041 / c2 = 1,006824647 ×1025 m

 

 

Η σχέση V = √ (2 G M /r) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ταχύτητας διαφυγής από το βαρυτικό πεδίο αστρικών μαζών ποσότητας Μ.

 

Για μάζα Mc /2 = 0,166782 ×10-8 kg, μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 και G=6,6725 ×10-11

V =√ (2 G M /r) → 2 × 1,1128532 ×10-19 / 6,62606 ×10-34 =√ 0,3359019 ×1015 = 1,8327626 ×107 m/s =1/Mplanck

 

 

Ο ΤΥΠΟΣ GM / r ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εc = Vmax

 

Εάν στον τύπο V =(G M / r )

βάλουμε για Mmax = Mplanck = 5,45625 ×10-8 kg και r =λplanck = 0,40508 ×10-34 τότε προκύπτει V = c

 

Εάν στον ίδιο τύπο V =√(G M / r ) βάλουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα εκδοχή, όπου η μέγιστη ενέργεια Emax συμπίπτει με τον αριθμό της ταχύτητας του φωτός c , η μέγιστη μάζα Mmax με το 1/c και το ελάχιστο μήκος λmin = h (αντί για λmin = h /16,357 = λPlanck), τότε βρίσκουμε σαν ταχύτητα V τον εξής αριθμό:
 

V = √(G M / r) → √ (G Mc / λm ) = (6,6725 ×10-11 ) x (0,3335641 ×10-8 ) / h =

2,225706 ×10-19 / h = 0,335901 ×1015 =

3,35901 ×1014 → √3,35901 ×1014 = 1,83276 ×107 m / s

 

1 / 1,83276 ×107 = 0,545625 ×10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck (!)

1,83276 ×107 × 16,3579 = 2,9980 × 108 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

Δηλαδή √ (G Mc / λm ) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h ) = 1 / c √ 50h

Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(G M / r) να γίνει : G × (16,3574)2 =1,78532 ×10-8

 

 

Για Gnew = (G × 16,3572 ) = 1,7853 ×10-8  και Μ = 6,780732 ×1051 kg

r = G M / c2 → r = Gnew × Μ / c2 = 1,346934 ×1027 m   δηλαδή = Tuni × c

 

 

Εάν η Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 = 1/c = 0,3335641 ×10-8 kg και ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος λmin / 2π = 1,05457 × 10-34 m τότε με το γνωστό νόμο του Νεύτωνα βρίσκουμε :

 

F = G M M / r2 → G × (0,3335641 ×10-8 ) × (0,3335641 ×10-8 ) / (1,05457 × 10-34 )2

F = 0,7424157 ×10-27 / 1,11211788 ×10-68 = 6,6756925 ×1040 N

 

 

Εάν η Mmax = √(h c/G) = Eplanck / c2 = 5,45624 ×10-8 kg

F = G M M / r2 → G × (5,45624 ×10-8 ) × (5,45624 ×10-8 ) / (1,05457 × 10-34 )2

F = 1,98644027 ×10-25 / 1,11211788 ×10-68 = 17,861778 ×1042 N

 

 

Εάν η Mmax = 0,3335641 ×10-8 / 2 = 0,166782 ×10-8 kg

F = G M M / r2 → G × (0,166782 ×10-8 ) × (0,166782 ×10-8 ) / (1,05457 × 10-34 )2

F = 0,18560383 ×10-27 / 1,11211788 ×10-68 = 0,1668922 ×1041 N

 

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη δύναμη F που προκύπτει από τον απλό τύπο του Νεύτωνα, όταν βάλουμε σε αυτόν τις ελάχιστες πιθανές ποσότητες είναι της τάξεως πολύ κοντά στον αριθμό 1040

 

 

► Ο τύπος F r2 / M1 M2 είναι ο κλασικός τύπος του Νεύτωνα F = G M1 M2 / r2 λυμένος ως προς τη σταθερά βαρύτητας G.

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 ×1042 N, r = λmin= 6,62606 ×10-34 m και για μάζα Μmax = 0,3335641 ×10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 ×1042 × 43,904671 ×10-68 / 0,111265 ×10-16 = 1,785325 ×10-8

 

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 ×1042 N, r = λmin= 6,62606 ×10-34 m και για μάζα Μmax = Mplanck = 5,45624 ×10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 ×1042 × 43,904671 ×10-68 / 29,770555 ×10-16 = 0,66725 ×10-10

 

Fmax × λmin2 = 19,8644225 ×10-26 = c h


Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΣΧΥΣ), Η ΣΤΑΘΕΡΟ­ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝ­ΤΟΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι αριθμητικές σχέσεις και οι τύποι που χρειάζονται για την περιγραφή του κόσμου των πιο μεγάλων διαστάσεων χρειάζονται για την περιγραφή μεταβολών και κινήσεων σε μικρο­σκοπικές διαστάσεις και αντιστρόφως. Και πρώτα απ' όλα η ταχύτητα του φωτός c μπορεί να προκύπτει από ποσότητες σε μικρο­σκοπικές κινήσεις ή μεταβολές αλλά και από κινήσεις ή μεταβολές μέσα στον τεράστιο χώρο.
 

Σκεφτήκαμε: Σώμα με m=1kg και με δύναμη F= 6,6725 × 10-11 N αποκτάει την ταχύτητα c=2,9979245 ×108 m/s σε χρόνο TΣ = 4,492955 ×1018 sec (δηλαδή σε 142,372994125 ×109 έτη).

(a=F/m και V=a ta=V/t → t= V/a )
 

Αυτό το αποτέλεσμα Tc προκύπτει απ' ευθείας από c/G = 4,492955 × 1018


 

Η απόσταση S σε ευθεία, που διανύει το φως στο χρόνο T = 4,492955 ×1018 sec είναι:

S φωτός= (4,492955 ×1018 sec) × (2,997924 ×108 m/sec)= 1,346954 ×1027 m (S= a t2 )

 

Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει απ' ευθείας από c2 /G = 1,346954 × 1027


 

SΣύμπαντος / TΣύμπαντος = 2,997924 ×108 = c = amin × Tmax = amax × Tmin

 

c2 / amin = SΣυμπ = ΤΣυμπ × c

 

Η σχέση της μέγιστης απόστασης S και χρόνου T του Σύμπαντος προκύπτει απ' ευθείας από τις φυσικές σταθερές c και G. Η σταθερά G εμφανίζεται με μονάδες κεντρομόλου επι­τάχυνσης, aκ = V2 / r → c2 / SΣύμπ = G ενώ η ταχύτητα φωτός c στον πεπερασμένο χώρο (με όριο μέγιστης απομάκρυνσης) δεν είναι ταχύτητα ομαλής ευθύγραμμης κίνησης, αλλά γωνιακή ταχύτητα, που σε σχέση με κάποια ακτίνα δεν είναι σταθερή. Η ελάχιστη επι­τάχυνση amin φαίνεται σαν να είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση/επιβράδυνση της κεντρο­μόλου ταχύτητας c στο μήκος μιας μέγιστης απόστασης/ακτίνας.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τελικά τα "παράξενα" φαινόμενα συμβαίνουν στις χαμηλές ταχύτητες, στα μεγάλα χρονικά περιθώρια και στα ασθενή βαρυτικά πεδία...

 

 

Go to Top