ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8

 

 

 

-7-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Η άμεση σχέση του κενού χώρου με την ύλη και με τη βαρύτητα προκύπτει θεωρητικά και εξηγείται με συλ­λο­γισμούς επάνω στη βασική άποψη της θεωρίας του τελει­ωμένου χρόνου, (της Περιόδου δηλαδή, που το Σύμπαν είναι ολο­κληρωμένο και πάντοτε το ίδιο). Γι' αυτό θα χρησιμεύσει να καταλάβουμε τι είναι αυτή η θεωρία και ποιοι είναι οι αρχικοί συλλογισμοί με τους οποίους μπορεί να φτάσει κάποιος σε τέτοιες σημαντικές ανακαλύψεις. Η πρωτοτυπία της θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου βρίσκεται στην απλότητα με την οποία προκύπτουν τα συμπεράσματα και οι εξηγήσεις μέσα από γενικές αρχές και στην ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που επιτυγχάνει κυριολεκτικά δα­νειζόμενη την ορολογία της φυσικής. Γι' αυτό, αξίζει να σκεφτούμε παράλληλα μερικές από τις “φιλοσοφικές” ιδέες που τη συγκροτούν για να φανούν, η απίστευτη δυνατότητα της συνάντησης της φιλοσοφίας με τις πιο δύσκολες ανα­καλύψεις της επιστήμης και οι παγίδες που κρύβονται στις ξεχωριστές εμπειρικές παρατηρήσεις. Χιλιάδες εντυ­πω­σιακές εικόνες του διαστήματος δεν μπορούν να δείξουν τις αόρατες σχέσεις των φαινομένων και τους νόμους που ρυθμίζουν την ύπαρξή τους. Δεν αποκαλύπτουν και δεν εξηγούν τους νόμους που ρυθμίζουν την κίνηση και τη δομή που παρατηρούμε στις μεγάλες και στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις του κόσμου και τον ρόλο της ύλης. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να υπολογίσουμε, να γράψουμε, να διαβά­σουμε... και να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις στα πλη­σιέστερα φαινόμενα της εμπειρίας μας.

 

 

 

 

Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η άκρη του νήματος, η αρχή για την θεωρητική αποκάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στο χρόνο, την ύλη, την κίνηση, το χώρο και την ενέργεια βρίσκεται όταν αναφερθούμε στο σύνολο όλων των πραγμάτων χρησιμοποιώντας την αφηρημένη λέξη «Σύμπαν» και διαφο­ροποιήσουμε αυτό τον ορισμό του Σύμπαντος, εκφράζοντας μία ευρύτερη έννοια. Όταν με τη λέξη «Σύμπαν» συμπεριλάβουμε γενικά και αόριστα το σύνολο των πραγμάτων από το παρελθόν έως το μέλλον και όχι μόνο όσων υπάρχουν στο παρόν μας. Εάν σε αυτό τον ορισμό του Σύμπαντος, προσθέσουμε και πούμε ότι το Σύμπαν είναι ένα και το ίδιο μέσα στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου. Αυτή η σύντομη άποψη είναι το κλειδί για την επεξήγηση όλων των μεγάλων ζητημάτων της φιλο­σοφίας και της φυσικής.

 

 

-Τι είναι η Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου;

Είναι μια ενιαία θεωρία για το χρόνο, το χώρο και την ύλη αναπτυγμένη με την ανάλυση των εννοιών επάνω στη βάση του πιο αφηρημένου ορισμού του Σύμπαντος και με μία υπόθεση που δεν έγινε τυχαία: Το σύνολο όλων των πραγμάτων δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αντι­λαμ­βανόμαστε (με τον τρόπο μας) στο παρόν μας, αλλά είναι το σύνολο των πραγμάτων απ’ όλους τους χρόνους. Δηλαδή, όταν λέμε «Σύμπαν» πρέπει να εννοούμε μαζί το παρελθόν και το μέλλον του. Επειδή συμπερι­λαμβάνουμε στην έννοια του Σύμπαντος τις αλλαγές μαζί με τα υλικά πράγματα, έτσι το συνταυτίζουμε με το χρόνο. Ο χρόνος είναι τα πράγματα μαζί με τις αλλαγές τους. Είναι αδύνατο να υπάρχει ένα πράγμα χωρίς το χρόνο ή το αντίστροφο, διότι ο χρόνος είναι το ίδιο το πράγμα με τις αλλαγές και με τις αλλη­λεπιδράσεις του και ο χρόνος μετράει όσο το πράγμα αλλάζει.

-Ποια είναι η υπόθεση;

Όχι τυχαία, το τονίζω*1, υποθέτουμε ότι το Σύμπαν δεν συνεχίζει απεριόριστα να γίνεται κάποιο άλλο διαφορετικό (με απεριόριστες δυνατότητες), αλλά μετά από κάποια στιγμή αρχίζει ξανά να γίνεται όπως ήταν. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι το Σύμπαν είναι πάντοτε το ίδιο (με σταθεροποιημένη ποιότητα) μέσα στα όρια μια Συνολικής Στιγμής (στο σύνολο του Χρόνου). Επειδή το Σύμπαν μαζί με τις αλλαγές του είναι πάντοτε το ίδιο (αν το διανοηθούμε στο σύνολο των στιγμών) γι’ αυτό προσθέτουμε τον επιθετικό προσδιορισμό «τελειωμένος» Χρόνος. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι το Σύμπαν αποτελεί ενιαίο ευρύτερο σύνολο μέσα στα σταθερά όρια ενός ευρύτερου παρόντος. Το Σύμπαν είναι όλα τα λεγόμενα υλικά πράγματα μαζί με όλες τις δυνατές αλλαγές τους!

Ο χρόνος δεν έχει νόημα, παρά μόνο όταν υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν και το Σύμπαν αποτελεί τον Τελειωμένο Χρόνο, γιατί εξ ορισμού είναι όλα τα δυνατά πράγματα. Δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχουν ελλιπή πράγματα που αλλάζουν και γίνονται σε μικρότερες στιγμές ενός Συνολικού Χρόνου (σαν κλειστό κύκλωμα). Οι αλλαγές στη μορφή των μερών και στις σχέσεις τους δεν είναι αλλαγές στην ποιότητα του συνόλου. Η ποιότητα του τελευταίου είναι ή προσδιορίζεται μαζί με αυτές. Οι σχέσεις και οι αλλη­λεπιδράσεις μεταξύ των πραγμάτων στις ξεχωριστές στιγμές του χρόνου είναι τα ίδια τα πράγματα σε όλες τις στιγμές τους μαζί (συγχρόνως). Αλλη­λεπιδράσεις δεν γίνονται χωρίς τα πράγματα και τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς αλλη­λεπιδράσεις. Όλα μαζί συγχρόνως αποτελούν ένα Σύμπαν "έξω" από το χρόνο.

<•> Τι σημαίνει η πρόταση "Σύμπαν στο σύνολο όλου του χρόνου" ή η άλλη έκφραση "το σύνολο των πραγμάτων μέσα στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου" ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1 Ο ορισμός αυτός του Σύμπαντος ξεκίνησε από αφηρημένους συλλογισμούς για τη σχέση του συνόλου με το μέρος και του Είναι με το Γίγνεσθαι, σε μία προσπάθεια να “διορθώσω” την πλήρη αντίθεση (αντίφαση) του Είναι και μη Είναι στη φιλοσοφία του Χέγκελ. Παρατήρησα τότε, ότι η αντίθεση του Είναι με το μη Είναι δεν ήταν πλήρης και συνολική αλλά προερχόταν από την αντίθεση του Συνολικού Είναι με το μερικό είναι! Στον ορισμό του Σύμπαντος, όπως διατυπώνεται εδώ δεν έφτασα αμέσως. Χρειάστηκαν μερικά χρόνια σκέψεων για να βεβαιωθώ ότι δεν είναι άστοχος και παράλογος!

 


*

 

 

 

 

Go to Top