(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Κυκλικός Χρόνος - Ταυτόχρονο και Ολοκληρωμένο Σύμπαν

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

διερεύνησηΗ διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας. Τα δομικά στοιχεία και η μάζα τους είχαν εξηγηθεί ως ταχύτατες διακυμάνσεις σε μια κοινή ποσότητα ενέργειας. Αυτά έπρεπε να περιγράφονται ως ποσότητες ενέργειας από τη διατάραξη της συνολικής ενέργειας που κρύβει ο σχετικά κενός χώρος. Με αυτή την άποψη σχηματισμένη ξεκίνησε η διερεύνηση. Γι' αυτό στη διάρκεια της πρώτης διερεύνησης, μια από τις επίμονες προσπάθειες ήταν να εξηγηθεί το φαινόμενο της αδράνειας των υλικών σωμάτων σαν συνδυασμός άλλων θεμελιωδών φαινομένων, όπως είναι η ταχύτητα, ο χρόνος, το μήκος και η γωνία. Αν δείτε στους τύπους να εξισώνονται αποτελέσματα, χωρίς να συμφωνούν οι μονάδες των μεγεθών, αυτό οφείλεται στην προσπάθεια να εκφραστεί η μάζα με σχέσεις μήκους και χρόνου. Αυτή η επιμονή ενισχύθηκε αμέσως, όταν παρατηρήθηκε ότι μια μέγιστη αδράνεια Μmax που βγαίνει από τις φυσικές σταθερές (π, h, G, c) πλησιάζει σε μέγεθος που είναι το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας του φωτός.

 

Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής ISBN 978-960-931414-5,  ISBN 978-960-93-2431-1

 

c= 2,997 924 5 108 m/sec

c2 = 8,9875513 1016 m2/sec2

c = 1,7314515 104

h (Planck)= 6,626069 10-34 J sec

h2 = 43,90479 10-68

h = 2,5741151 10-17

hbar=1,0545715 9 10-34 kg m2 s-1

hbar = 6,582 118 89 10-16 eV s

10 = 3,1622776

0,50 = 0,7071068

2 = 1,4142135

1/π = 0,31831

G = 6,6725 10-11 N m2 / kg2

G2 = 44,522256 10-22

G = 0,81685368 105

π =3,14159265358979323846...

2π = 6,2831852

π = 1,7724538

4π =12,5663706

π2 = 9,8696043

360 2 = 129600

1 έτος = 31,5576 106 sec

1sec = 31,688087 10-9 έτος

1Ηz = 1/sec

1 parsec = 3,2615 ly (έτη φωτός)

1 parcec = 3,08567782 1016 m

1Mpc = 106 pc

1 έτος φωτός (ly) = 9,46073 1015 m

 

1/c2 = 0,1112650 10-16

1 /c = 0,3335641 10-8

1/G = 0,149868864 1011

1/h = 0,150919037 1034

c /(1/c) = c2 = 8,9875514 1016

c2 c2 = 80,776079 1032

hc / (h/c) = c2 = Gc / (G/c)

π/2π = 0,5

2 = 39,4784137

1/2π = 0,1591549458

0,31831 = 0,5641896

0,318312 = 0,1013212

2π / 360 = 0,01745329

360 / 2π = 57,295780

360 2π = 2261,946672

Φ=1,618034

 

 

 

c 2π = 18,836514 108

c π = 9,4182574 108

c/π = 0,9542696 108

h/2π = 1,0545716 10-34 (hbar)

c/2π = 0,4771345 108

c2 /π = 2,860828 1016

G/2π = 1,0619613 10-11

G 2π = 41,924553 10-11

h 2π = 41,632818 10-34

c2 / G = 1,3469541 1027

G c2 = 59,969436 105

G/c2 = 0,74241579 10-27

c2/ h = 1,3563925 1050

h c2 = 59,552135 10-18

h/ c2 = 0,7372496 10-50 (Mmin)

c/ h = 0,4524438 1042

h/c = 2,2102187 10-42

h c = 19,864451 10-26

c/G = 0,4492955 1019 (t=u/a)

G/c = 2,2257064 10-19

G c = 20,003651 10-3

h/G = 0,9930414 10-23

G/h = 1,0070073 1023

h G = 44,212445 10-45

h c G = 132,545 10-37

c3 = 26,944 1024

 

μο =4π 10-7 Η/m =12,566368 10-7

εο =1/36π 109 = 8,854 10-12 F/m

μο / εο = 376,73 Ω

Hubble σταθερά ≈ 70,1km/sec/ Mpc

 

 

1Coulomb =6,241509 1018 eV

1Coulomb = 1Joule / Volt

e = 1,602176462 10-19 J = 1eV

 

 

 

 

 

 

 

me = 9,1093897 10-31 kg

Ee=me c2 =81,871107 10-15 J s

λe = 0,24263081405 10-11 m

me G = 60,782402 10-42

me c = 27,309262 10-23

nefe) = 12,355909993 1019 Hz

me/G = 1,3652138 10-20

fe /me =1,356392 1050 =c2/h

λe/ 2π = 0,0386158 10-11

me λe = 2,2102186384 10-42 =h/c

α = 7,297352291 10-3

mee = 37,544241 10-20

fe λe2 =0,727383 10-3 =c λe=λe2 /Te

1 / fe = 0,080932930 = Te

me /fe = 0,73724965 10-50 =Mmin

 

 

 

mp = 1,672621 10-27 kg

Ep =mp c2 =15,032766 10-11 J s

λp = 1,321410 10-15 m

mp G = 11,160563 10-38

mp c = 5,014390 10-19

fp (ή np) = 2,26873 1023 Hz

mp λp = 2,210219 10-42 =h/c

fp /mp =1,35639 1050 =c2/h

mp /fp = 0,73725 10-50 =Mmin

fp λp2 =3,961484 10-7=c λp=λp2 /Tp

λp2 = 1,746124 10-30

1/ fp = 0,4407752 10-23 =Tp

h / fp λp2 = mp

 

 

 

me = μάζα ηλεκτρονίου,  mp = μάζα πρωτονίου, E = ενέργεια, λ = μήκος κύματος, f = συχνότητα, μο = μαγνητική διαπερατότητα, εο = διηλεκτρική σταθερά, φυσικές σταθερές βαρύτητας G, φωτός c, Πλανκ h,  e =φορτίο, α= σταθερά λεπτής υφής

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

Στους αριθμούς διερευνούνται κυρίως οι σχέσεις με τις οποίες συνδέονται και από τις οποίες προκύπτουν ή θα μπορούσαν να προκύψουν αυτοί οι αριθμοί. Στο ξεκίνημα της μαθηματικής διερεύνησης δεν ήταν καθοριστική η απόκλιση στα τελευταία δεκαδικά ψηφία, χωρίς ωστόσο να λείπει ο στόχος και η προσδοκία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αριθμητικής προσέγγισης.

 


* c, G, h : Οι γνωστές φυσικές σταθερές της ταχύτητας του φωτός, της βαρυτικής έλξης και της στοιχειώδους ποσότητας στροφορμής (Planck).

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.