(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Φυσικά μεγέθη, μονάδες μέτρησης και διαστάσεις

 

 

Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)

Φυσικό μέγεθος

Έκφραση σχέσης

Παράγωγη μονάδα

Συμβολισμός - Μον.

       

Μήκος

-

m (μέτρο)

l, d, λ

Χρόνος - Περίοδος

-

sec (δευτερόλ)

t, Τ

Συχνότητα

Ρυθμός μεταβολής

1/sec = Hertz

f, n, ω

Γωνία

γωνία

m/m

rad

Επιφάνεια

μήκος2

m2 (τετραγωνικό μέτρο)

 

Όγκος

μήκος3

m3 (ή dm3 για υγρά)

κυβικό μ. ή l (λίτρο)

Ταχύτητα

Μήκος/Χρόνος

m/s

v και u

Επιτάχυνση

Μήκος/Χρόνος2

m/s2

±a και ±α

Μάζα

Δύναμη/ Επιτάχυνση

kg (χιλιόγραμμο)

m, Μ

Ορμή

Μάζα ×Ταχύτητα

m ×V = kg m /s

p

Δύναμη

Μάζα ×Επιτάχυνση

m ×a = kg m /s2

N (Newton), F

Έργο - Ενέργεια

Δύναμη × Μήκος

N×m = kg m2 /s2

J (Joule), E

Ισχύς

Έργο/Χρόνος

J/s = kg m2 /s3

W (Watt), P

       
       

Στροφορμή

Ακτίνα × Μάζα ×Ταχύτητα

kg m2 /s

L

Ροπή

Δύναμη× Μήκος κάθετο

N×m = kg×m2 / s2

-

Πίεση - τάση

Δύναμη/Επιφάνεια

Ν/m2 = kg / m × s2

Pa (Pascal)

       

Πυκνότητα

Μάζα/Όγκος

kg/m3

ρ

Ειδικό βάρος

Δύναμη/Όγκος

N/m3

-

Ηλεκτρικό ρεύμα

Coulomb / s

A (Amper)

i

Διαφορά δυναμικού

Joule/Coulomb

V=I×R = kg m2 s-3 A-1

V (Volt) = Α·Ω

Αντίσταση ηλεκτρική

Τάση / Ρεύμα = V / Ι

R=V/ Ι = kg m2 s-3 A-2

Ω (Ohm) = V/A. R, z

Αγωγιμότητα

Ι / V

kg-1 m-2 s3 A2

S (Siemens) = A/V

Ηλεκτρικό φορτίο

s × A

 

Cb (Coulomb)

Ηλεκτρ. Χωρητικότητα

Cb / V

kg-1 m-2 s4 A2

F (Farad)

Αυτεπαγωγή

 

kg m2 s-2 A-2

H (Henry)

 

 

 

 

Θερμοκρασία

   

K (Kelvin)

 

www.cosmonomy.eu 

 

(kg m2 /s2 ) / (kg m /s ) = m /s

(kg m2 /s2 ) / (m /s ) = kg m /s

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΟΡΜΗ = ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΟΡΜΗ

 

 

 (kg m /s ) × (m /s) = kg m2 /s2

 (kg m /s ) / (m /s ) = kg

ΟΡΜΗ × ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΜΗ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΜΑΖΑ

 

 

 (kg m2 /s2 ) / m = kg m /s2

 (kg m /s2 ) × m = kg m2 /s2

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΗΚΟΣ = ΔΥΝΑΜΗ

ΔΥΝΑΜΗ × ΜΗΚΟΣ = ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

 (kg m /s) / s = kg m /s2

 (kg m /s2 ) × s = kg m /s

ΟΡΜΗ / ΧΡΟΝΟΣ = ΟΡΜΗ × ΣΥΧΝ. = ΔΥΝΑΜΗ

ΔΥΝΑΜΗ × ΧΡΟΝΟΣ = ΟΡΜΗ

 

 

 (kg m /s2 ) × (m /s ) = kg m2 /s3

(kg m2 /s3 ) / (kg m /s2 ) = m /s

ΔΥΝΑΜΗ × ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ / ΔΥΝΑΜΗ = ΤΑΧΥΤΗΤΑ

 

 

(kg m2 /s3 ) / (kg m2 /s2 ) = 1/s = Hz

(kg m /s2 ) / kg = m /s2

ΙΣΧΥΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ = ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΥΝΑΜΗ / MAZA = ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

 

 

 Hz × m = m /s

(m /s) / m = 1/s = Hz

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ × ΜΗΚΟΣ = ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ / ΜΗΚΟΣ = ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 

 

(m /s2 ) / (m /s ) = 1/s = Hz

 (m /s) × Hz = m /s2

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ / ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ × ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ = ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

 

 

 (m /s2 ) / Hz = m /s

 (m /s) / (m /s2 ) = sec

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ = ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ / ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ = ΧΡΟΝΟΣ

 

 

Σημείωση: Γενικά, η μέτρηση είναι η σύγκριση δύο ίδιων μεγεθών και η απαρίθμηση της διαφοράς τους. Αριθμητικά πρότυπα και συστήματα μονάδων μέτρησης, οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει από τα πιο αρχαία χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τις γνώσεις τους και τα τεχνικά μέσα που διέθεταν. Σήμερα, όπου είναι ανάγκη να μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι οι άνθρωποι της Γης με την ίδια γλώσσα τουλάχιστον για τα επιστημονικά ζητήματα, τα πρότυπα για τη μέτρηση των μεγεθών έχουν καθοριστεί από διεθνείς και άλλους οργανισμούς, και έχει γίνει κοινά αποδεκτό ένα σύστημα μονάδων όπως είναι το σύστημα SI (System International). Οι μονάδες μέτρησης ορίζονται άλλοτε με θεωρητικό υπολογισμό και άλλοτε με τη χρήση υλικών προτύπων και φυσικά θα μπορούσαν να επιλεγούν με διαφορετικό υπολογισμό και με διαφορετική σύγκριση.

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

©2010 ISBN 978-960-93-2431-1  |  ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3

 


*

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρο­μαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.