(

 

)

 

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

inner arrows

Το μενού είναι απενεργοποιημένο. Παρακαλώ να διαβάσετε τις σελίδες που ακολουθούν πριν φτάσετε στη σελίδα με τις ενεργοποιημένες επιλογές

ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 Gr Eng lang

 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

© Copyright και άδειες (CC - BY - NC - ND)*

Το παρόν ψηφιακό έργο προσφέρεται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons κάτω από το γενικό τίτλο «Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)»: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα (BY - NC- ND). Αυτός ο τίτλος της ψηφιακής έκδοσης είναι δηλωτικός και ενοποιητικός για το σύνολο του έργου που έχει διαιρεθεί σε πολλά ξεχωριστά βιβλία*2 και αυτό το έργο παρουσιάζεται κάτω από ιδιαίτερους τίτλους και σε ξεχωριστά πεδία.*3

Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο ή αναζητήστε την:

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

* Επιπλέον, ο πνευματικός δημιουργός Κ. Γ. Νικολουδάκης αποφεύγει να επανα­λαμ­βάνει μηχανικά αυτά που διαβάζει και ακούει. Έχει διαμορ­φωμένη μια δική του άποψη που θα διαβάσετε πιο κάτω και προσθέτει στους όρους μια ηθική καταγ­γελία.

 

© Σκέψεις, παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και εξηγήσεις και μεθοδική ανάπτυξη των ζητημάτων σε πεδία έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στενά συνδε­δεμένα, με μια ορθολογική αφαίρεση και υποβάθμιση άσκο­πων πληροφοριών.*4 Οι σκέψεις και οι προσπάθειες διαμόρφωσης και δια­τύπωσης έχουν ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζονται από τότε επί πολλές ώρες καθη­μερινά και περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Παράλ­ληλα με τη μακρό­χρονη επεξεργασία των δια­τυπωμένων σκέψεων και των συγγραμ­μάτων, η προσω­πική εργασία του πνευμα­τικού δημιουργού συμ­περι­λαμβάνει (μαζί με τις όποιες αδυναμίες των προ­σπαθειών του):

> Δακτυλο­γράφηση και ηλεκτρονική μορφοποίηση των κειμένων για το τύπωμα κανονικών βιβλίων.

> Μορφοποίηση των κειμένων για τις ιστοσελίδες, για την εκτύπωση απο­σπασμάτων και ψηφιακών βιβλίων και για διανομή από το Ίντερνετ.

> Περιλήψεις, επιλογή απο­σπασμάτων, ανασκόπηση και ανανέωση της δια­τύπωσης (από τα προηγούμενα δικά του δημοσιευμένα ή όχι συγγράμματα).

> Σχεδίαση και προετοιμασία για τα εξώφυλλα των βιβλίων, για τις ψηφιακές εκδό­σεις, για ενημερωτικές σελίδες και παρουσίαση.

> Φιλολογική επιμέλεια και γραμματικές διορθώσεις.

> Σχεδίαση των ιστο­σελίδων και του οπτικού περιβάλλοντος και χειρο­κίνητη ομαδο­ποίηση των αρχείων.

> Μελέτη για τη σειρά σύνδεσης ενός μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων και άλλων εσωτερικών συνδέσεων, για τη μετάβαση σε σχετικά και διασυν­δεμένα ζητήματα, για λέξεις-κλειδιά και επικεφαλίδες. (Δείτε ενδεικτικά μια λίστα sitemap...> και το αρχείο διευθύνσεων...>)

> Διορθώσεις και προσαρμογές στον κώδικα των ιστο­σελίδων και τεχνικές για την ομαλή φόρτωση  (και τη συμβατότητά τους).

> Ενημέρωση και ανανέωση των δημοσιευμένων ιστοσελίδων και συνολική διαχείριση της τοποθεσίας στο Ίντερνετ.

> Σχεδίαση και προσαρμογή των εικόνων. (Εκατοντάδες εικόνες σχεδια­σμένες, τροπο­ποιημένες και προσαρ­μοσμένες στα ζητήματα αποκλειστικά για να διευκο­λυνθεί η ανά­γνωση, για να γίνεται πιο ευχάριστα και για να τονιστούν επιλεγμένα μηνύματα. Δείτε μερικά τεχνάσματα από τη σχεδίαση γραφικών...>).

> Μέριμνα να προστατευτεί η πνευματική πρωτοτυπία του συγγραφέα και μαζί δημιουργού. Επίσης για να μην παραβιαστούν τα πνευματικά δικαιώματα κάθε άλλου εμπλε­κόμενου πνευματικού δημιουργού (κυρίως από τη χρήση εικόνων και προγραμμάτων).

> Μεταφραστικές προσπάθειες στην αγγλική γλώσσα.

Ο συγγραφέας μαζί με όλες τις παραπάνω προσπάθειες έχει αφιερώσει σχεδόν όλο το χρόνο του, παραμελώντας όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής και της αξιοπρεπούς επιβίωσης. Με ένα σύντομο υπο­λογισμό ενδεικτικό της υπέρμετρης προσπάθειάς του, για την καθη­μερινή σκέψη και πνευματική εργασία του έχουν αφιερωθεί: τουλά­χιστον 14 ώρες ανά 24ωρο σε μέσο όρο την πρώτη δεκαετία (1985 - 1995) και 14 ώρες ανά 24ωρο τα τελευταία 13 χρόνια (2007 - 2020).

 

© Ο συγγραφέας διατηρεί τα πνευματικά του δικαιώματα όπως προκύπτουν από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των εθνικών νόμων για την πνευμα­τική ιδιοκτησία και ηθικά, έχοντας τη μαρτυρία των προσπαθειών και των δημο­σιεύσεών του. Ο συγγραφέας απαιτεί σεβασμό για το έργο του κυρίως ως ένδειξη για τη μακρά, αδιάλειπτη και μοναχική του προσπάθεια μέσα σε αντι-­πνευματικό / υλιστικό περι­βάλλον, ενώ η υποτίμηση και η αποθάρρυνση ήταν εξαιρετικά εύκολα. Κατ' εξαί­ρεση, ο δημιουργός δίνει την άδεια για την αντιγραφή και την ανα­δημο­σίευση μέρους του περιεχομένου (από τις ιστο­σελίδες και τα ψηφιακά αρχεία κειμένου) και για τη μετάφραση σε κάθε γλώσσα και για την εκτύπωσή του μόνο με αυτόν τον ρητό όρο: Η άδεια χορηγείται απο­κλειστικά για εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ενη­μερωτικό σκοπό και η πηγή του περιεχομένου και το όνομα του συγ­γραφέα και δημι­ουργού πρέπει να ανα­φέρονται αναγκαστικά μαζί με την ηθική καταγ­γελία του. Αυτή η ηθική ανα­φορά (για έλλειψη ενδιαφέροντος και βοή­θειας, για εύκολη περι­φρόνηση και απο­θάρρυνση μέσα σε υλιστικό περιβάλλον) αξιώνεται για κάθε τροπο­ποίηση και ανα­παραγωγή (τυπωμένη ή ψηφιακή). Δεν υπάρχει άδεια για οποια­δήποτε εμπορική έκδοση με το περι­εχόμενο των ιστο­σελίδων και των ψηφι­ακών βιβλίων. Για εμπο­ρική χρήση, επι­κοινωνήστε με τον συγγραφέα.*

 

σφραγίδα αυθεντικότητας> Οι κύριοι λόγοι για την προστασία της πνευματικής ιδιο­κτησίας εκκινούν για την εμπορική εκμετάλλευση και για τη δημόσια επιβράβευση του δημιουργού. Εδώ ο συγκε­κριμένος πνευματικός δημιουργός διεκδικεί την αυθεν­τικότητα των έργων του κυρίως από αντίδραση σε όσους δεν αντιλαμ­βάνονται το μέγεθος της προσπάθειας του πνευμα­τικού δημιουργού και τις δυσκολίες του. Συνήθως ένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ίδιο εύκολα, όπως μια χειρο­πιαστή κατασκευή. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι εύκολα το σχολιάζουν και το εκμεταλ­λεύονται, αλλά δεν σκέφτονται πόση ήταν η δυσκολία μέχρι την ολο­κλήρωσή του από το δημιουργό και πόσο χρόνο αυτός αφιέρωσε ακόμα και στην περίπτωση που το έργο του δεν είναι ανάλογης σημασίας. Κυρίως, όμως, σκεφτείτε, ότι μερικοί πνευματικοί δημιουργοί έκαναν την προσπάθειά τους επίπονα, με θυσίες, χάνοντας άλλες ευκαιρίες και σε συνθήκες στέρησης και αντί το έργο τους να εκτιμηθεί, συμβαίνει το αντίθετο, να απαξιώνεται, ακόμα και να κατα­στρέφεται. Επιπλέον, τον καιρό που κάποιοι πνευμα­τικοί δημι­ουργοί έκαναν την προσπάθειά τους, αντί να λάβουν βοήθεια και ενθάρ­ρυνση, αντιθέτως αυτοί δημιουργούσαν σε ένα περι­βάλλον που τους γελοιο­ποιούσε και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αποδέκτες οργής και βίας. Ακόμα και όταν ένας δημιουργός "ανακαλύπτει" και "ανασύρει" κάτι που υπήρχε, αυτός χρησι­μοποιεί το μυαλό του, δεν παύει να εστιάζει την προσοχή του εκεί που άλλοι αδιαφόρησαν και να κάνει δημι­ουργικές σκέψεις. Δηλαδή, αν πάρουμε το παρά­δειγμα μιας πηγής νερού, η πηγή είναι κάπου εκεί έξω και κάποιος την εντοπίζει, την εκτιμάει και επινοεί έναν τρόπο για να την εκμε­ταλλευτεί, ενώ κάποιος άλλος πετούσε μέσα εκεί τα σκουπίδια του.

Ο πνευματικός δημιουργός μπορεί να έχει απαιτήσεις και οι απαιτήσεις του δεν είναι μόνο οικο­νομικές, ενώ δεν αποκλείεται να είναι αστείες και παρα­νοϊκές. Ο πνευμα­τικός δημιουργός μπορεί αν θέλει να βάλει όρους για την προ­σφορά του ή να κατα­στρέψει το έργο του για να το στερήσει από την κοινωνία. Ο πνευματικός δημι­ουργός μπορεί να εκτιμάει ότι δεν αξίζουν όλοι να έρθουν σε επαφή με το έργο του και να θέλει να το μοιραστεί με επιλεγμένους ανθρώπους. Μπορεί να θέλει να βοηθήσει συγκε­κριμένες ομάδες ανθρώπων ή επιλεκτικά, μπορεί να θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στην κοινωνία. Τέτοιες απαιτήσεις και συμπεριφορές του πνευ­ματικού δημιουργού ίσως σε κάποιους ακούγονται άσχημα. Με λίγα λόγια, η άποψη για ανι­διοτελή μοιρασιά του πνευματικού έργου με όλους και χωρίς όρους είναι μια άποψη που δείχνει πιο φιλάνθρωπη, ωστόσο δεν μπορεί να επιβληθεί και να αξιώνει ότι είναι η σωστή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η συμφωνία ή η διαφωνία του δημιουργού. Μη ξεχνάμε ακόμα, ότι δεν λείπουν εκείνοι που θέλουν να καρ­πωθούν και να εκμεταλ­λευτούν ένα πνευμα­τικό έργο, έτσι άκοπα και υποκριτικά και επιπλέον, να απαξιώσουν τον πνευ­ματικό δημιουργό. Η απα­ξίωση του πνευματικού δημιουργού είναι άδικη και προ­κλητική όταν αυτός έχει δημι­ουργήσει το έργο του μετά από χρόνιες προ­σπάθειες και με στερήσεις από άλλες επιθυμίες και προσπάθειες. Η εκ­μετάλ­λευση του έργου του ίσως είναι ακόμα πιο άδικη και προκλητική, όταν κάποιοι  εκμε­ταλ­λεύονται το έργο του ή όπως αλλιώς το χρησιμο­ποιούν, ενώ αυτοί θα σνόμπαραν το δημι­ουργό - σε άλλες συνθήκες, αν ο δημιουργός δεν ήταν καθόλου γνωστός - και θα τον αποθάρρυναν αντί να διευ­κολύνουν την προσπάθειά του. Η απα­ξίωση του πνευμα­τικού δημιουργού είναι ακόμα πιο άδικη και προκλητική όταν αμφι­σβητούν όχι απλώς την πρωτο­τυπία του, αλλά και την ίδια την προσπάθειά του και όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτός πληρώνει με τη ζωή του για το πνευματικό έργο του.

 

Ορισμένες προηγούμενες (εθνικές) δημοσιεύσεις και εκδόσεις:

©2000, ISBN 960-385-019-5, ©2009, ISBN 978-960-931414-5, ©2010, ISBN 978-960-93-2431-1, ©2012, ISBN 978-960-93-4040-3, ©2012, ISBN 978-960-9504-68-3, ©2014, ISBN 978-960-93-6089-0

* Όταν μεταφέρονται περικοπές ή και σκέψεις που επιλέχτηκαν από βιβλία άλλων πνευματικών δημιουργών, τότε η πηγή δηλώνεται σε παρένθεση ή σε ξε­χωριστή σημείωση ή προ­ηγείται η γνωστο­ποίηση της πηγής για την περικοπή ή τις σελίδες που ακο­λουθούν.

* Για τις μεταφράσεις από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντιστρόφως έχει χρησιμοποιηθεί δείγμα από τη μεταφραστική υπηρεσία της Google και οφείλω σε αυτήν μερικές ευχαριστίες.

 

 

SOFTWARE, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(περισσότερες πληροφορίες)

 

 

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & Η ΖΩΗ | ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ

 

(

 

)

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

αριστερό φτερό

 

4500 σελίδες και άνω

δεξί φτερό

 

< ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ >

 

 

 

 

 

 © copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης | Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2022

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px

the-background

Go to Top