← ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ← ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΣΥΜΠΑΝ & Η ΖΩΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

   

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟ­ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΙΣΤΟ­ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣ­ΣΟΤΕΡΕΣ ΣΕΛΙ­ΔΕΣ!

circular title

 

Φιλοσοφικές σκέψεις και θεμε­λιακές δια­πιστώσεις για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους

 

(1986 - 2024)

 

πρωτογενής πηγή>>> Αρχεία κειμένου με καθαρές σελίδες. Επιλογές απο­σπασμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτετα­μένες περι­λήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα 38 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Από τις σπάνιες αμερό­ληπτες προσπάθειες αυτού του κόσμου, δηλαδή ισόβια πνευμα­τική προσπάθεια με σκοπό μια ολοκλη­ρωμένη άποψη για τη ζωή και τον κόσμο, χωρίς ανταλ­λάγματα και χωρίς περισσότερη επιθυμία ή προσδοκία για κάτι άλλο. Κατεβάστε, αποθηκέψτε, εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστο­σελίδων, αξιο­λογήστε, μεταφράστε και βοηθήστε για να εκτιμηθεί περισ­σότερο η φιλο­σοφική σκέψη, τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για όλη την κοινωνία. Από τα ψηφιακά αρχεία κειμένου και με την εκτύπωσή τους θα διευκολυνθεί η συνεκτική ανάγνωση των ανα­πτυγμένων σκέψεων, ενώ το πνευματικό περι­εχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε περί­πτωση που σταματήσει η προβολή των ιστο­σελίδων.

 

   

Η δύναμη της σκέψης... όχι της γνώσης!

 

"Ορισμένες απόψεις που επικρατούν παγκοσμίως και σε μια μεγάλη πλειο­νότητα ανθρώπων αποδεικνύονται εύκολα φαντα­σιώσεις ή λανθα­σμένες. Η επι­κράτηση αυτών των εξαπλω­μένων απόψεων δεν ερ­μηνεύεται όπως αν ήταν σχηματισμένες μετά από διερεύνηση, με γνώση και από λογική σκέψη. Έχουν σχηματιστεί με βιασύνη, από επιθυμία, εν­τυπωσιασμό, απερί­σκεφτη αντιγραφή και από τυφλή εμπι­στοσύνη. Για την επι­κράτηση ή την εξάπλωση ορισμένων από αυτών των απόψεων έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και εξα­κολουθούν οι προ­σπάθειες εκείνων που εκπροσωπούν ένα πληθυσμό ανθρώπων ή μεγάλες ομάδες με κοινά συμφέροντα και εμπειρίες. Όσοι αγωνί­ζονται για τα ομαδικά συμφέροντα ή χρειάζονται την υπο­στήριξη από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη εξα­ναγκάζονται να την κρύψουν (υπο­κριτικά ή με σεβασμό) για να μη χάσουν την πλεονεκτική θέση τους. Έτσι διαιωνίζεται η ονειρο­φαντασία με την οποία πολλοί έζησαν, έγραψαν μια ιστορία και μοίρασαν ελπίδες. Η ανά­πτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληρο­φόρησης, η παγ­κόσμια εμπειρία και το εκ­παιδευτικό σύστημα δεν εξα­φάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερί­σκεφτες απόψεις. Αντι­θέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντι­δραστικές και ανώριμες απόψεις, αντί για περισ­σότερη αμφι­βολία καλ­λιέργησαν την ψευδαί­σθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρ­ρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προ­σπάθειες". (Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολι­σμού, σελ.65-66)

 

 

>>> Κατεβάστε, αποθηκέψτε και αν θέλετε εκτυπώστε

www.cosmdownload files nomy.eu

 

-

 

 

  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

pdf

Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγ­κόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής

pdf

Μην πεις ότι δεν ήξερες...

 

pdf

 Συνεργασία... και η παράνοια γίνεται ομαδική

pdf

Πλούσιοι και φτω­χοί, ηγέτες και υπη­ρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανή­θικοι...

pdf 

Για την έννοια της κοινωνίας και για τη δημο­κρατία

pdf

Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη

pdf

Η ψευδαίσθηση

ότι επι­λύονται

τα προβλήματα...

pdf

Τα κοινωνικά φαινό­μενα... με αφαίρεση της εσωτερικής πραγ­ματικό­τητας

pdf 

Με την πολιτική επι­διώ­κονται, εκπρο­σωπούν­ται και εξυ­πηρετούν­ται ομαδικά συμ­φέροντα...

pdf

Η αδικία μέσα στην κοι­νωνία αμφι­σβητεί την πολιτική εξου­σία και τη νομι­μότητά της

pdf

Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή

pdf

Η αδικία συντη­ρείται

και ανα­παρά­γεται με τους νόμους του κράτους

pdf

Ο μπερδεμένος ρόλος

της επιστήμης

 

pdf

Η επαγγελματική εκμε­τάλλευση της άγνοιας... με την κάλυψη της επι­στήμης

pdf

Ο πνευματικός πό­λεμος και η πολι­τική δύναμη της δημι­ουργικής σκέψης

pdf

Η ποινή του θανά­του στους αδίστα­κτους δολο­φόνους δεν θα μας κάνει λιγότερο πολιτι­σμένους!

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ

(ΜΕΡΟΣ IV ©2014)

 pdf

 

 pdf70 σελ. Β5
Οι κεντρικές ιδέες για μια παγκόσμια ηθική

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Κράτος Πνευματικής Κατεύθυνσης (ΚΠΚ). Η πολιτική πέρα από τα στενά πλαίσια των οικονομικών συμφερόντων

pdf90 σελ. Α4
Νέα Πολιτική σε Πνευματική Κατεύθυνση

 

pdf 8 σελ. Β5

Η ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

pdf 14 σελ. B5

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ...

pdf 10 σελ. Α4

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...

21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

 

 

Έντυπα προστασίας από την εξαπάτηση και από την κατάχρηση της εμπιστοσύνης (Δοκιμαστικά*)

* Αρχικές σκέψεις στη βάση μιας παγκόσμιας Ηθικής, που θα χρειαστούν να ελεγχθούν και να ολοκληρωθούν από καταρτισμένους σε νομικά ζητήματα

pdf

Έντυπο ιδιωτικής εξυπηρέτησης (ιδέα)*

pdf
Κάρτα ανίχνευσης απατεώνων

pdf

Έντυπο δημόσιας εξυπηρέτησης (ιδέα)*

 

 

Τα αποσπάσματα του βιβλίου και οι επιλεγμένες σκέψεις των παραπάνω αρχείων (που προσφέ­ρονται για κατέ­βασμα) δημο­σιεύονται στις ιστο­σελίδες >>> 

 

 

 

Συγγραφή κειμένων και μορφοποίηση:

1) OpenOffice/Writer 2.3

2) NotePad

 

Μετατροπή αρχείων κειμένου σε pdf για Acrobat reader*:

1) OpenOffice/Writer

 

*Η μορφή κειμένου pdf και το λογισμικό Acrobat reader αποτελούν ευρεσιτεχνίες και προϊόντα της Adobe

 

* ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Αρχεία κειμένου σε διαστάσεις χαρτιού Α5 και Β5, αν εκτυπωθούν σε πλήρες μέγεθος σελίδας Α4, τότε οι χαρακτήρες θα έχουν μεγάλο μέγεθος. Προτείνεται να εκτυπωθούν χωρίς κλιμάκωση σε όλη τη σελίδα Α4 και τα λευκά περιθώρια να κοπούν.

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟ­ΣΦΕ­ΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟ­ΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

-

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

<•> Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν την έρευνα. Τέλος στα ψέματα και στις φαντα­σιώσεις...>>> Περισσότερα στα βιβλία.

 

 

(

 

)
 

-

   

 

*

Απαντήσεις για τον κόσμο, τη ζωή και για την ανθρώ­πινη κοινωνία, από σκέψεις που ξεκίνησαν με τις πρώ­τες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής και με μια μέθοδο υποβάθμισης άσκο­πων πληρο­φοριών. Μετά από μια πολύ­χρονη προ­σπάθεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων, αυτές έχουν μοιρα­στεί σε ξεχωριστά βιβλία και όλα τα βιβλία με την ψηφιακή μορφή τους συμ­περιλαμ­βά­νονται σε μια ενιαία έκδοση.

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητή­ματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολο­κληρω­μένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελεσμα­τική σειρά, που διευ­κολύ­νει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! 

 

(

 

)

 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΣΩ left hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαι­δευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προ­ώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανα­τισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκ­παιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλ­λευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερε­κτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.   

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

the-background Go to Top