1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

HTML ΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΠΟ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

Η ηθική χωρίς γνώση και σκέψη είναι αβάσιμη και ανεπαρκής!  Η γνώση χωρίς πνευματικό προσανατολισμό είναι άσκοπη και παρα­πλανητική!

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

Μη λες ότι δεν ήξερες!

67

 

<•> Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ: ΠΑΓ­ΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

Η προτεραιότητα είναι φυσική, βιολογική, και στον άνθρωπο γίνεται πνευματική. Από τον ηθικό νόμο αυτό  απορρέουν επιθυμητές και ανεπιθύμητες συνέπειες. Όποιος τον αγνοεί, αυτός παγιδεύεται εύκολα σαν θύμα στις ανθρώπινες σχέσεις ή φυσιολογικά διαμορφώνεται μια εγωκεντρική ψυχολογία και τότε ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τις σχέσεις εμπιστοσύνης. 

 

απόσπασμα 34

Η προτεραιότητα στη σχέση με τον εαυτό μας είναι φυσικό, βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο. Το ανθρώπινο πνεύμα με τις πληροφορίες και με τις εκτιμήσεις του είναι μόνιμος ρυθμιστής της συμπεριφοράς. Η προτε­ραιότητα της ζωής άμεσα προς τον εαυτό της δεν μπορεί να αμφι­σβητηθεί ούτε από τον εχθρό μας (σε αντίθεση με άλλες ηθικές έννοιες, όπως αυτή της ελευθερί­ας). Είναι φυσικό φαινόμενο όπως το φως του ήλιου και όχι μια δική μας επιλογή. Η εσωτερική προτεραιότητα σημαίνει πριν απ' όλα ο εαυτός μου και αυτό που με συνοδεύει πιο κοντά και σταθερά. Αυτό βρίσκεται πιο κοντά από τη σκιά μου και χωρίς το φως του ήλιου, και το ίδιο είναι σαν σκιά μιας παγκόσμιας πηγής με το φως του πνεύματος. Καθένας μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετή­σει τον εαυτό του και να παραχωρήσει προτεραιότητα σε μερικούς άλλους ή στην εξυπηρέτηση μιας ομάδας και να γίνει εκτελεστικό όργανο. Μόνο για τον εαυτό του έχει αυτή την επιλογή. Με την ανίχνευση του φαινομένου της πνευματικής προ­τεραιότητας, η εξάρτηση δεν εμφανίζεται πάντα αντίθετη με το συμ­φέρον μας και σαν ελάττωμα του κόσμου. Σε αντίθεση με την αρχική έννοια της ελευθερίας, η οποία είναι αντιφατική με την έννοια της εξάρτησης και η ελευθερία αλλοιώνεται με την επιβολή νόμων, όρων και απαγορεύσεων. Με την εξάρτηση και με την ανάγκη κινητο­ποιούμαστε, επι­νοούμε λύσεις και γίνονται σκέψεις με την προοπτική για περισ­σότερες επι­λογές. (...)

 

βέλη προς έσωΗ άμεση σχέση που έχει κάθε έμβιο σώμα με τον εαυτό του, εκτός από φυ­σική, είναι βιολογική/ψυχική, ενώ με το ανθρώπινο πνεύμα γίνεται ηθική. Η προτεραιότητα στη σχέση με τον εαυτό μας (θεμελιώδης αρχή της ζωής και της Ηθικής) αναδεικνύει και τη μόνιμη υπαιτιότητα για τη δράση ή την αντί­δρασή μας. Αναπόφευκτα είμαστε και γινόμαστε μαζί με τη δική μας σκέψη και δράση. Αυτή η άμεση προτε­ραιότητα δεν διακόπτεται ούτε με την εξωτε­ρική δράση. Όλα τα έμβια όντα ενεργούν με εσωτερικούς ερεθισμούς: δηλαδή αυτά τα ίδια επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους με την ψυχολογία, με τη νόηση και με τις αντιλήψεις τους για τα πράγματα. Με την πιο ακραία άποψη για τα άψυχα σώματα, όταν το νερό κυματίζει παρασυρμένο από το δυνατό άνεμο, αυτή η φυσική συμπεριφορά του νερού που προκαλείται από αντίδρα­ση, προϋποθέτει το νερό να είναι με τις φυσικές ιδιότητες ενός υγρού και όχι αποκλειστικά τη δύναμη του ανέμου. (...) Ο άνθρωπος δεν είναι όπως τα άψυχα σώματα, που καθορίζεται αποκλειστικά από εξωτε­ρικές επιδράσεις, φυσικές, ούτε είναι όπως τα άλλα ζώα, των οποίων η προσοχή πε­ριορίζεται στις αισθήσεις. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος αυτός ο ίδιος γίνεται αιτία για να δράσει και για να αντιδράσει με τη σκέψη, με τη φαντα­σία, με την ανοησία, με την επιθυμία -και προσθέστε ό,τι άλλο θέλετε. Σε κάποιο βαθμό είναι ρυθμιστής της συμπεριφοράς του και πολλών συνεπειών στη ζωή του. Έτσι εξηγείται γιατί δεν μπορούμε να προγραμ­ματίσουμε τους ανθρώπους και τα παιδιά μας σαν ρομποτάκια και να γίνουν σύμφωνα με τις έξυπνες συνταγές μας. (...)

 

ce σήμαΌσοι δεν έχουν αντιληφθεί τη διαμορφωτική δύναμη της σκέψης για τη συμπεριφορά και για τα συναισθήματά μας, συνήθως είναι εκείνοι που έχουν επιλέξει να ζήσουν ανεύθυνα και απερίσκεφτα. Νομίζουν ότι η ζωή έχει νόημα με τη σωματική δράση, ενώ η σκέψη βγάζει τον άνθρωπο από την πραγματικότητα. Από ποια πραγματικότητα τον βγάζει, αυτό δεν το σκέφτο­νται. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η δράση στον αισθητό κόσμο, επίσης γίνεται με σκέψεις και με απόψεις, με θεωρητικές εκτιμήσεις και με επιλογή παρατη­ρήσεων. Έτσι, ο άνθρωπος μπορεί εξίσου να τρελαθεί και να χάσει την πραγ­ματικότητα, όταν η σκέψη του εστιάζεται αποκλειστικά σε τυχαία πράγματα, σε πληροφορίες οι οποίες περνάνε γρήγορα και χάνονται και σε μερικά από τα άπειρα περιστατικά, που γίνονται ή τα παρακολουθούμε για λίγα δευτερό­λεπτα. Αυτή η μορφή τρέλας που παρακινεί σε δράση με φαντασιώσεις και σε μια διαρκή αναζή­τηση πληροφοριών στον αισθητό κόσμο, χωρίς κανένα σκο­πό ή χωρίς αξιοποίηση, έχει γίνει πιο φανερή στη δική μας εποχή με την εξά­πλωση του Διαδικτύου. Έχουμε διαπιστώσει τη σχέση της αισθησιοκρατικής συμπεριφο­ράς και του υλιστικού τρόπου ζωής με αυταπάτες, ανόητες σκέψεις και με την απερισκεψία. Αυτό το φαινόμενο συμπεριφοράς είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια, έχουν δημοσιευτεί πολλές σημαντικές παρατηρήσεις και έχουν κατα­γραφεί πολλές χρήσιμες σκέψεις στη φιλοσοφία. Ωστόσο, με τη ζωή περιορι­σμένη στις αντιλήψεις του πραγματικού κόσμου και στις στενές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, η απερισκεψία έμοιαζε περισσότερο με ρεα­λισμό. Τώρα, με τη ζωή να περνάει μπροστά σε μια οθόνη και με τον κα­ταιγισμό των πληροφοριών από ένα πλήθος εκπομπών με όλα τα μέσα της τε­χνολογίας και με υψηλές ταχύτητες (κυρίως από περιοδικά έντυπα, ραδιόφω­νο, τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, συσκευές πολυμέσων κ.α.), η αισθησιοκρα­τική συμπεριφορά μπορεί να αποδειχτεί εξίσου μια μορφή τρέλας, όπως εκείνων των ατόμων που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και γελάμε ή λυπό­μαστε μαζί τους. Αντί για αυτογνωσία που δίδασκαν οι φιλόσοφοι, οι ενημερωμένοι άνθρωποι έχουν το πνεύμα τους διάτρητο από τις πληροφορίες, χωρίς προοπτική κάποιας εκμε­τάλλευσης, με αυξημένο τον κίνδυνο της παραπλάνησης και με επιθυμίες όπως σχηματίστηκαν από τύχη. Η ζωή με εξωτερική δράση πάλι με σκέψη είναι. Μόνο που η ζωή έτσι ρυθμίζεται και επηρεάζεται με απρόβλεπτες εμπειρίες, με περισσότερες πληροφορίες, με βιαστικές εκτιμήσεις και με τις προσδοκίες από μερικούς στόχους.

 

Ωστόσο, η ζωή με λανθασμένες εκτιμήσεις, με ψέματα, με μεροληπτική σκέψη και με υπερβολικές προσδοκίες συμπεριφέρεται εγωκεντρικά: δηλαδή όπως αν όλος ο κόσμος υπήρχε αποκλειστικά για μια τέτοια παρανοϊκή ζωή. Αν υπερ­πηδήσουμε αυτή τη θεμελιακή παρατήρηση της εσωτερικής προτεραιότητας και μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, τότε αφήνουμε τη σκέψη να εκτιμήσει υπερβολικά την καλή διάθεση του ατόμου προς μερικά άλλα πρόσωπα ή προς μια ομάδα. Τότε φανταζόμαστε τη δράση και τη συνεργασία του μονόπλευρα σαν προσφορά και την προσφορά σαν πρώτη ή συνειδητή επιλογή του. Είναι από τις πιο μεγάλες προκλήσεις, να αποκρύ­βουμε την προτεραιότητα που δίνουμε στον εαυτό μας και αυτό το ψέμα να το χρησιμοποιούν οι φιλόδοξοι και οι εκπαιδευμένοι απατεώνες για να εμφανίζονται, ότι προσφέρουν πολύτιμο έργο στον κόσμο και ότι ενδιαφέρονται μέχρι αυτοθυσίας.

Η απόκρυψη ή η υποβάθμιση αυτού του βιολογικού φαινομένου της προτεραιότητας προς τον εαυτό μας έχει συνέπειες, που ξεπερνούν τις προσωπικές σχέσεις και τις ατομικές απογοητεύσεις. Οι πνευματικές αδυναμίες υποβαθμίζονται στην κοινωνία από διοικητική αδυναμία του κράτους και η βιολογική ενηλικίωση εμφανίζεται σαν πνευματική ωριμότητα. Έτσι οι πνευματικές αδυναμίες μεταλ­λάσσονται σε ευκαιρίες για οικονομική εκμετάλλευση και η όποια προσφορά μέσα στην κοινωνία εμφανίζεται σαν συνειδητή επιλογή, συνήθως για να δικαιολογηθούν τα υπερβολικά και δυσανάλογα κέρδη. Οι επιτυχίες εμφανίζονται σαν αποτελέσματα από έξυπνη προσπάθεια και όχι από τύχη. Έτσι με τις ανοχές και με τις φαντασιώσεις της κοινωνίας γίνεται εκμετάλλευση της ελευθερίας και της εμπιστοσύνης και οι κερδο­σκοπικές συνεργασίες νομιμο­ποιούνται ανυποψίαστα.

Με την απόκρυψη αυτής της βιο-ηθικής προτεραιότητας, οι άνθρωποι εξαπατώνται ομαδικά για ιδεολογικούς και επαγ­γελματικούς ανταγωνισμούς και αυτή η παρα­πλάνηση συνδέεται με όλα τα κοινωνιο­λογικά ζητήματα. Όπως κάποιοι ηθικο­λογώντας συγκαλύπτουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις και επιθυμίες τους και πολλές φορές την ιδιοτέλειά τους, έτσι στις "φιλελεύθερες" και στις δημοκρατικές χώρες, η ομαδική μεγαλομανία και η ιδιοτέλεια συγκαλύπτονται πίσω από τις νόμιμες συνεργασίες και τον ευγενή συναγωνισμό. Η ηθική ευθύνη δεν γίνεται πολιτική και νομική και μετακυλίεται στον ανυπεράσπιστο, απροετοίμαστο, ανυποψίαστο και παρα­συρμένο κόσμο, που εξα­ναγκάζεται ή υποκινείται να αποφασίσει και να επιλέξει τον απατεώνα του για να εργαστεί, να συνεργαστεί ή για να εξυπηρετηθεί. Εντός μιας αντι-πνευματικής κοινωνίας, όπου το κράτος ευνοεί για τη δράση των κερδοσκόπων και των απατεώνων, στον ελεύθερο άνθρωπο επιβάλλεται να είναι προσεκτικός και καλά πληρο­φορημένος, αν όχι σπουδασμένος. Αν ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο για τις σωστές επιλογές του· αν δεν έχει το θάρρος για να αμφιβάλλει και γνώσεις για να διαφωνήσει· αν δεν γνωρίζει πώς θα διεκδικήσει και δεν μπορεί να εκφράσει όμορφα και πειστικά τις δυσκολίες του και σε τελική ανάλυση, αν αυτός δεν έχει χρηματική άνεση για να βρίσκει έτοιμες πολλές λύσεις, τότε η “ελευθερία” του είναι όπως εκείνου του παγιδευμένου ζώου, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο για να ξεφύγει τυχαία.

 

<> ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ θα εφαρμοστούν πολλοί άλλοι κανόνες και θα γίνουν επιλογές χωρίς δύσκολες σκέψεις: ΖΩΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Σε αντίθεση με τις επιστήμες που περιγ­ράφουν κοινωνικά, πολιτικά, ιστο­ρικά και φυσικά φαινόμενα αποσπασμένα από τις σχέσεις τους και με αφαίρε­ση των μικρότερων επιδράσεων, και οι οποίες ονομάζουν γνώση το «τι χρησιμεύει που, με κάθε δυνατό τρόπο», η ηθική αξιώνει την επίγνωση της άγνοιας. Η στροφή του πνεύματος σαν ερευνητική σκέψη μέσα στον εαυτό του δεν είναι μόνο μια φιλοσοφική κίνηση ή μια αρχή για τη φιλοσοφική σκέ­ψη και για την πνευματική καλλιέργεια. Είναι συγχρόνως μια ηθική, μη ομα­λή πράξη, αλλά απαραίτητη για τον προσανατολισμό της ζωής σαν πνευματι­κό φαινόμενο (όχι αποκλειστικά βιολογικό). Από τη στιγμή που θα αναρωτηθούμε για το μέγεθος της άγνοιά μας, για το σκοπό της έρευνας, για τα αποτελέσμα­τα από την εφαρμογή της γνώσης έτσι εισάγεται η ηθική. Γι' αυτό λέμε: η γνώση χωρίς ηθική είναι άσκοπη και παραπλανητική. Όταν αναγνωρί­σουμε το μέγεθος της άγνοιάς μας για τον κόσμο και προσπαθούμε να σκε­φτούμε υποβαθμίζοντας την επάρκεια της προσωπικής εμπειρίας μας (μέσα από τη δική μας θέση και χρονική στιγμή), τότε σκεφτόμαστε σαν υπεράν­θρωποι. (...)

 

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ;

 

<> Σημαντικό το παγκόσμιο σύνθημα: Η ηθική χωρίς γνώση και σκέψη είναι αβάσιμη και ανεπαρκής, ενώ η γνώση χωρίς εσω-διανοητικό προσανατολισμό είναι άσκοπη και παρα­πλανητική.*1 Άσκοπη η γνώση διότι δεν επιτυγχάνουμε καλύτερη τύχη και ζωή, ούτε όλα όσα στοχεύουμε και έτσι όπως ονειρευόμα­στε. Παραπλανητική η γνώση, διότι εξίσου γίνεται το αντίθετο, να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, να μη βλέπουμε τα κενά στη γνώση και να εφαρμόζουμε την (ανεπαρκή) γνώση και τη σκέψη για να καταστρέψουμε και για να ξεχάσουμε όσα γνωρίζαμε. "Όσο μπορεί η άγνοια, η πλάνη και η γνώση να παραμορφώσουν την ηθική, άλλο τόσο η έλλειψη εσω­διανοητικής αναζήτησης και ηθικής μπορεί να παραμορφώσει και ν' αποπροσανατολίσει τη γνώση και τη διάνοια". Ποιο είναι λοιπόν, το νόημα της γνώσης και της λογικής, όταν αυτή είναι ένα μέσο για παραπλανητικές δραστηριότητες, για την ευχάριστη αυταπάτη και για να επιβεβαιωθούμε από τους άλλους και όταν η σκέψη γίνεται περισσότερο με ψέματα και φαντασιώσεις; Πώς μπορούμε τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμένοι;*2

 

 

 

////////////////////////// ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 *1 Αυτή η σύντομη διατύπωση συνοψίζει ένα όγκο σελίδων με σκέψεις για το νόημα της ζωής. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή ένας πνευματικός φάρος για την ανάπτυξη των φιλοσοφικών απόψεών μου και σχεδόν έτσι δημοσιεύτηκε μέσα από τις σελίδες του 1ου βιβλίου μου (σελ.45, 355, 438). Το σύνολο των απόψεων και της διατυπωμένης φιλοσοφικής θεωρίας που δημοσιεύτηκε τότε με τον τίτλο "Η Θεολογία της Επιστήμης" επί πολλά χρόνια ως χειρόγραφο είχε τον τίτλο "Η αξία της γνώσης και η γνώση της αξίας". Αργότερα βρήκα τη ρήση του Άλ. Αϊνστάιν που πλησιάζει, αλλά η σημασία της είναι πιο περιορισμένη (για το μέλλον, για την κοινωνία και αρχικά για δύο ομάδες ανθρώπων). Δεν ειπώθηκε για την καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, σαν πνευματικό θεμέλιο γενικά για τη ζωή μέσα στον κόσμο και σαν αρχή για την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς: "Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή, η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή".

2 *2 Τόσο απλά και γρήγορα είχε τεθεί η σχέση των ηθικών ζητημάτων με το ζήτημα της σκέψης, στο ξεκίνημα της φιλοσοφικής αναζήτησης από ένα νέο άνθρωπο, παρά τα τεράστια κενά στις γνώσεις του και τις εκφραστικές αδυναμίες του. Η σύζευξη της ηθικής με τη σκέψη, οι συνέπειες της άγνοιας και της πλάνης έξω από τη σκέψη (με τη συμπεριφορά) και η παραπλάνηση μέσα από τη γνώση αποτελούν θεμελιακές παρατηρήσεις. Διατυπώθηκαν και οι πρώτες σκέψεις έγιναν για πρώτη φορά σε νεαρή ηλικία στη δεκαετία του '80, και περιέχονται στο βιβλίο που εκδόθηκε αργότερα τον Ιαν. του 2000 (ISBN 960-385-019-5).

 

 

>>>► Σκέψεις από τα βιβλία:

1) Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία.

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική.

Κατεβάστε και εκτυπώστε αυτή τη σελίδα  pdf

 

 

 

 

cosmo-ethics

<•> Μερικές κατευθυντήριες απόψεις για τη ζωή είναι προ-καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις με εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­κρούονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούνπυξίδα στο μυαλό τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Αναρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλοσοφικές θεωρίες;

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ >>>

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

[-]

 

 

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

 

cn σήμαΤα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>>

 

cn σήμα Γνώση χωρίς ηθική είναι άσκοπη και παραπλανητική >>>

 

 

cn σήμα

Ενοποιημένη και διεπιστημονική Απάντηση, πιο αναλυτικά: >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

<•> Περισσότερα... στα βιβλία. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση των ανα­πτυγ­μένων σκ aalignν προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύπωση των αρχείων κει­μένου

 

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παραπέμπουν... στο Θεό

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

left handΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

compass in brain

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

Go to Top