ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Ζωή και πληροφορίες

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

HTML ΣΕΛΙΔΕΣ (ΑΠΟ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

3

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

Μη λες ότι δεν ήξερες!

cosmo-ethics

<•> Μερικές κατευθυντήριες απόψεις για τη ζωή είναι προ-καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις με εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­κρούονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλοσοφικές θεωρίες; πυξίδα στο μυαλόΟ πνευματικός προ­σανατολισμός με την παγκόσμια ηθική του περι­ορίζει την απερίσκεφτη και φιλόδοξη δράση. Γι' αυτό δεν ακούγεται ευχάριστος. Αντιθέτως η άρνησή του, διευκο­λύνει όλους για να επιρ­ρίπτουν κάθε ευθύνη στους άλλους, όχι στον εαυτό τους.

 

 

δράση χωρίς σκέψη

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ. Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

 

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα

παζλ info

1) Τα αισθητήρια όργανα λαμβάνουν πληροφορίες από τα πράγματα που μας περιβάλλουν. Όμως στα ζώα διατηρούνται ελάχιστες από αυτές τις πληροφορίες, οι πιο συχνές και όσες συνδέονται πιο στενά με την επιβίωση. Παρατηρήστε ένα ζώο. Κινείται και αντιδρά εξαρτημένο από τις εικόνες, από τους ήχους, τις οσμές, από τις πληροφορίες της αφής σε ολόκληρο το σώμα. Καθώς οι πληροφορίες «ρέουν» εκείνο παρεμβαίνει τη στιγμή, που θ' αναγνωρίσει ασυνήθιστες κινήσεις, απειλές για τη ζωή του, ελκυστικές ή εχθρικές κινήσεις, ήχους και οσμές, μεταβολές θερμοκρασίας, φωτός και αστάθεια στην επιφάνεια που ισορροπεί κλπ., αναλόγως και τις πληροφορίες που κληρονόμησε βιολογικά.

2) Στον άνθρωπο, οι πληροφορίες δεν περιορίζονται στις αισθήσεις. Καταχω­ρούνται με γλωσσικά σύμβολα, συγκρατούνται -αδιάφορο πώς- και έπειτα αυτός μπορεί να θυμάται. Μπορεί να αναπαριστά εσωτερικά όσα αντιλήφθηκε απ' ευθείας από τις αισθήσεις, να παρατηρεί τις μορ­φές μέσα στη μνήμη του και να αλλάζει τη σειρά των γεγονότων ή τις σχέσεις των πραγμάτων και έτσι να φαντάζεται. Ο εξωτερικός κόσμος μετασχηματίζεται σε εσωτερικό/πνευματικό και τότε μπορούμε να σκε­φτόμαστε για τα πράγματα και να αντιδρούμε ψυχολογικά, χωρίς τους περιορισμούς στον τόπο και στο χρόνο που επιβάλλουν οι αισθήσεις.

3) Οι πληροφορίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη συμπεριφορά και τις κι­νήσεις μας και δεν είναι ξεκομμένες από την υπόλοιπη ζωή μας. Για να μην αποκοπούμε από την πραγματικότητα είναι απαραίτητο, μέσα στη σκέψη μας να βρίσκεται ο κόσμος έτσι όπως τον παρατηρήσαμε και να μην έχει αλλάξει, ή να μπορούμε να φανταζόμαστε, να προβλέπουμε και να υπολογίζουμε όσες αλλαγές έγιναν. Με λίγα λόγια, έχουμε συμφέρον να πληροφορούμαστε και να γνωρί­ζουμε σωστά. Ενώ αντιθέτως θα συγκρουόμαστε με τα πράγματα, συχνά θα διαψευδόμαστε και θα χανόμαστε όταν σκεφτόμαστε με απατηλές πληροφορίες, χωρίς γνώση, με ψέματα και φαντασιώσεις. Όταν θα σκεφτόμαστε για πράγματα που δεν υπάρχουν, όταν θα βρισκόμαστε σε άλλο

 

ρομποτική νοημοσύνηανθρώπινη - τεχνητή νοημοσύνη

 

* Σημείωση:

Η πληροφορία εδώ έχει εκτιμηθεί ως συστατικό της ζωής και της ψυχο­σύνθεσης και όχι όπως μια σειρά ηλεκτρικών παλμών σε άψυχα κυκλώματα. Δηλαδή έχει αποδοθεί στην πληρο­φορία όλη η σημασία που έχει απευθείας για την ζωή με τα συναι­σθήματά της, με τις σκέψεις της, με τις επιλογές και τις προσδοκίες της, όπως και με τις κινήσεις του βιολογικού σώματος. Η τεχνητή/­ηλεκτρονική νοημοσύνη (με την ανελαστικό­τητά της) και η ποσότητα πληροφοριών που κατακλύζει το ανθρώ­πινο μυαλό θα συμβάλλουν στον πολλα­πλασιασμό των ατυχημάτων, θα κάνουν τους ανθρώπους ασυνεν­νόητους όσο ποτέ και θα έλθουν καιροί ομαδικής και μεταβλητής τρέλας, χωρίς τη σταθερο­ποίηση μερικών ελκυστικών παραμυθιών. Η σχολή τεχνο­τροπίας που ονομά­στηκε "υπερεαλισμός" με τα γνωρίσματα φαντασίας και ασυναρ­τησίας που έχουμε δει κυρίως σε πίνακες ζωγραφικής ή έχουμε διαβάσει σε ποιήματα, φαίνεται προφητική για το σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων... Πολλοί ίσως σκεφτούν ότι αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί με μερικές αποφάσεις... Δεν φαντάζονται ότι επιπλέον της δυσκολίας μιας τέτοιας επίλυσης, με τα δυσεπίλυτα προβλήματα δημι­ουργούνται θέσεις εργασίας, προϊόντα και υπηρεσίες και τα προβλήματα χρησιμο­ποιούνται για να επη­ρεάζονται οι συνήθειες του κόσμου και οι επιλογές του (με υποσχέσεις, τυφλές ελπίδες, με ψέματα, με εκφοβισμό, με προσαρμογή των νόμων για την εξυπη­ρέτηση πολιτικών, οικονομικών και επι­στημονικών σκοπιμοτήτων). Αλλά θα διαπιστώ­σουμε ότι οι ανθρώπινες συμπεριφορές είναι περισ­σότερο φαντα­στικές, ανορθο­λογικές, παρανοϊκές, ακατανόητες και άσκοπες χωρίς τη λογική ενός αμερό­ληπτου και ερευνητικού πνεύματος. Μόνο η αλληγορία του Σπηλαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνα πλησιάζει σε αυτή την τρομερή διαπίστωση.

 

>>>► Κατεβάστε τις θεμελιώδεις σκέψεις του 2ου μέρους της παγκόσμιαςpdf Ηθικής με εσωτερικό προσανατολισμό

 

  

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

[-]

 

 

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

 

cn σήμαΤα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>>

 

cn σήμα Γνώση χωρίς ηθική είναι άσκοπη και παραπλανητική >>>

 

 

cn σήμα

Ενοποιημένη και διεπιστημονική Απάντηση, πιο αναλυτικά: >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

<•> Περισσότερα... στα βιβλία. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση των ανα­πτυγ­μένων σκέψεων προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύπωση των αρχείων κει­μένου

>>> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ <<<

 

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παραπέμπουν... στο Θεό

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

left hand

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

compass in brain

αισθητήρια όργανα

βέλη προς κέντροΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσα­νατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη ► >>>►

 

 

Go to Top