*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

 

???

(

 

 

)

 

<•> Τριγωνομετρικές σχέσεις

 

Το πιο σημαντικό για την έρευνα της φύσης είναι, ότι αυτές οι σχέσεις που εμ­φανίζονται στις υποδιαιρέσεις των μηκών και των γωνιών του κύκλου (τρι­γωνομετρικές) αυτές οι ίδιες σχέσεις εμ­φανίζονται σε όλες τις περιοδικές μετα­βολές. Στη μικρο­σκοπική δομή της ύλης και στις μεταβολές της ενέρ­γειας, αυτές οι σχέσεις εμφα­νίζονται σαν ξε­χωριστά φαινόμενα και ιδιότητες, ενώ πρό­κειται για στιγμές στην περι­οδική μεταβολή της ενέργειας. Οι λόγοι των γεω­μετρικών μηκών και των γωνιών αντι­στοιχούν σε λόγους των μεγεθών και των τιμών που μεταβάλ­λονται ή απο­κλίνουν περιοδικά.

Τώρα, οποιοσδήποτε, χωρίς να είναι πυρηνικός φυσικός ούτε ηλεκτρο­λόγος, μπορεί να καταλάβει πόσο πιο πολύ σημαντικές και χρήσιμες είναι οι γεω­μετρικές σχέσεις που έχει κατα­γράψει ο κλάδος των μα­θηματικών, που ονο­μάστηκε τριγω­νομετρία. Και όταν μι­λάμε για τα αόρατα φαινόμενα που μετα­βάλ­λονται με τη μεγαλύτερη ταχύ­τητα στο μικρο­σκοπικό χώρο και θεμε­λιώνουν τη φύση, καταλαβαίνει και ο πιο κακός στα μαθηματικά, σε τι πα­γίδα έχουν πέσει πολλές φορές οι καλύτεροι φυσικοί: Καταγράφουν έναν ατελείωτο όγκο από άσχετες παρα­τηρήσεις των μικρο­σκοπικών φαινομέ­νων και στιγμιότυπα δράσης, χωρίς να έχουν επί­γνωση της πιο στενής σχέσης που αυτά έχουν πάν­τοτε μεταξύ τους.

Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός, πίστευαν ότι δεν συμφωνεί με τη σχετικότητα των κινήσεων και των ταχυτήτων που αξίωναν μέχρι τότε. Η ιστορία εκείνων των εξελίξεων είναι καλά γνωστή και χιλιοειπωμένη. Μετά από μετρήσεις στις πειραματικές διατάξεις1, το μέσο διάδοσης δεν ανιχνευόταν με τις ιδιότητες που του απέδιδαν και απορρίφτηκε. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της φυσικής, αφού:

 

• Θεμελίωσε στις σκέψεις των φυσικών όλου του κόσμου, την έννοια του απόλυτου κενού χώρου για πολλές δεκαετίες.

• Απομάκρυνε τις υποψίες και τη συστηματική έρευνα των ιδιοτήτων του κενού χώρου.

• Η έρευνα για την ερμηνεία της φύσης επικεντρώθηκε στη δομή της ύλης και στην αναζήτηση των στοιχειωδών σωματιδίων.

• Η παρατήρηση των κυματικών φαινομένων υποβαθμίστηκε στην έρευνα για τη δομή της ύλης και προκαλούσε δυσκολίες σαν ένα αντίθετο φαινόμενο, που δεν μπορεί να συνυπάρχει με την κίνηση των σωματιδίων.

• Αφαίρεσαν από τη φύση τα σταθερά όρια και τα πράγματα θεωρήθηκαν εξαρτημένα φαινόμενα μόνο από τις εξωτερικές τους συν­θήκες, χωρίς κοινό σημείο αναφοράς. Όλες οι κινήσεις εξαρτώνται και καθορίζονται μόνο σε σχέση μεταξύ τους μέσα στον κενό χώρο.

• Η ταχύτητα του φωτός εξισώθηκε με ταχύτητα σωμάτων και το φαινόμενο της παραγωγής του, αποσυνδέθηκε από τις φυσικές διερ­γασίες. Το φως είναι πάντα φως και πάντα με την ίδια ταχύτητα, όπως και όπου εμφανιστεί.

 

 

1 Διάσημο είναι το πείραμα των Μάικελσον - Μόρλεϋ (Michelson - Morley)

 

 

 

 

 

 

 

Έναν αιώνα μετά...

 

 

(

 

 

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0+