*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

???

c =2,997924 x108 m/s

 

 

h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 

π = 3,141592...

 

 

2π = 6,283185

 

 

c2 =8,98755 x10e16

 

 

μο = 4π x 10e-7 H/m

 

 

εο=1/36π 10e9 F/m

 

 

√ μο/εο =zo =μο c

 

 

c = 1 / √ μο εο

 

 

c2 = 1 / μο εο

 

 

Ε = h f = hc / λ

 

 

Εo = m c2 = F λ

 

 

Fη = k q1 q2 / r2  

 

 

c=120π /4π x10e-7

 

 

zo=μο c = 120π

 

 

Emax / h = fmax  

 

 

c = fmax λmin

 

 

c = amax tmin

 

 

c = zo / μo

 

 

fmax=Vmax /λmin

 

 

Fmax=Emax /λmin

 

 

λmin = c2 /amax

 

 

 amax = c2 / λmin

 

 

amax=λmin fmax2

 

 

Emax=Fmax λmin

 

 

Emax = fmax h

 

 

Henry Farad =sec2

 

 

-e = 1,602176 x10e-19

 

 

√2 = 1,4142135

 

 

fplanck: 7,4008 x10e42 Hz

 

 

1,35639 x10e50 

 

 

fe: 1,23559 x10e20 Hz

 

 

fp: 2,26873 x10e23 Hz

 

 

Vmax = Mmax V /M

 

 

h c /λ = Mpl2 G / λ = E

 

 

0,452444 x10e42

 

 

1rad/sec ~ 0,1591 Hz

 

 

h / c λmin = Mmax

 

 

λe / re 2pi = c / V

 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 
 

 

Πώς οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις εφαρμόζονται. Όσα δεν σκέφτηκαν και δεν πρόσεξαν στη φυσική και στη φιλοσοφία τους τελευταίους αιώνες

 

1986 - 1998   |   2000 - 2008   |   2008 - 2012

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

Μια ορθολογική και ενοποιητική θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη, τις δυνάμεις και τη δομή του Σύμ­παντος. Η φύση και τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται με μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ορθολογικά ταυτί­στηκε με τον ελεύθερο χώρο και με ταχύτατες δια­κυμάνσεις αυτής της σταθερής ποσότητας, οι οποίες ορθο­λογικά ταυτί­στηκαν με σωματίδια και ύλη. Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμ­παντος και της ύλης ΔΕΝ παρου­σιάζεται απο­κλειστικά, ολοκληρωμένα, με συνά­φεια και χωρίς περίσσιες σκέψεις στις ιστοσελίδες. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση της αναπτυγμένης θεωρίας προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύπωση των αρχείων κειμένου.

 

 

 

 

 

 

(

 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

)

 

Επιλέξτε:

Εξήγηση της φύσης με άγνωστα, σπάνια, μοναδικά και φανταστικά φαινόμενα (π.χ. γεύση κουάρκ); Ή εξήγηση της φύσης αρχίζοντας από τα πιο γνωστά, τα πιο συχνά και τα πιο διαδεδομένα φαινόμενα (π.χ. ταχύτητα της κίνησης, ρυθμός δια­κύμανσης);

 

μαγνητική δύναμη

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ προσφέρονται στην επιστήμη και για την έρευνα, σε καθημερινή γλώσσα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν και με υπο­λογισμούς τους οποίους μπορεί ένας καλός μαθητής της μέσης εκπαίδευσης να ελέγξει και να αξιο­ποιήσει! Η γνώση, τα χρήματα, τα τεχνικά μέσα, οι ικανοί ερευνητές υπήρχαν. Όμως έλειπε κάτι άλλο πιο σημαντικό... το οποίο εκτιμήθηκε από το δημιουργό των ιστο­σελίδων και της κοσμο­λογικής θεωρίας που ακολούθως παρουσιάζεται συνοψι­σμένη. Πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή αυτό που έλειπε... αποδεικνύεται από την ίδια τη φύση και τη ζωή. H σημασία του συνδέεται με τη φράση "αμερό­ληπτη σκέψη".

έντυπη έκδοση ψηφιακό βιβλίο cd-rom

Η αναπτυγμένη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, με όλα εκείνα τα κομμάτια της σκέψης που διευ­κολύνουν αποκλειστικά την κατανόηση της κοσμο­λογικής θεωρίας και απαντούν με την απο­τελεσματική σειρά στις απορίες που δημιουργούνται, είναι διατυπωμένη σε τρία βιβλία και όχι στις ιστο­σελίδες. Στα (ψηφιακά και έντυπα) βιβλία, παρα­τηρούνται τα καθολικά γνωρίσματα και οι θεμελιώδεις σχέσεις όλων των επιμέρους πραγμάτων. Έτσι τα φυσικά φαινόμενα περιγράφονται ενοποιημένα, όπως κανένας μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει. Με παραγωγικό συλ­λογισμό και μαζί με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο φανερώνονται όλες οι ιδιαίτερες σχέσεις των φαινομένων, τις οποίες γνωρίζουμε από την αντίθετη κατεύ­θυνση της επα­γωγικής μεθόδου, ακόμα και για φαινόμενα που δύσκολα παρατηρούνται ή είναι πιο σύνθετα. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Τα ιδιαίτερα πράγματα με τις λεπτομέρειές τους ερμη­νεύονται ενιαία ως απο­τελέσματα λίγων φαινομένων κίνησης, συγχρονισμού και από ποσοτικές σχέσεις.

 

(

 

ISBN 978-960-93-2431-1  |  ISBN 978-960-93-4040-3

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

G = 6,6725 x10e-11 m3 kg-1 s-2

 

 

M=E/c2 = h / f λ2

 

 

M = h f μο εο

 

 

V = S / t

 

 

 p = M V = E / V

 

 

aκ = V2 / r

 

 

S = 1/2 a t2

 

 

g = G M / r2

 

 

F = M a

 

 

a = V2 /λ = λ f2

 

 

V =√GM / r = M c / Mplanck

 

 

Fg = G M1 M2 / r2

 

 

G=c2 / Smax

 

 

zo=50G /μο

 

 

Mmax=Fmax / amin

 

 

c2 / λmin = Gmax

 

 

c2 = amax λmin

 

 

ω = 2 π f = V/ r

 

 

 2π = T Vκ / r

 

 

 f =ω / 2π =V/2π r

 

 

λmax=amin Tmax2

 

 

 λmax = c2 /amin   

 

 

 amin = c / Tmax

 

 

amax = c / Tmin

 

 

c = h / M λ  

 

 

 M=m c / √c2- V2

 

 

L = M V r

 

 

0,73725 x10e-50 kg sec

 

 

cos 90° = 0

 

 

c  G ~ 0,02

 

 

0,44929 x10e19

 

 

Me: 9,10938 x10e-31 kg

 

 

Mp: 1,67262 x10e-27 Kg

 

 

Mplanck2 = h c / G

 

 

Mmax = Vmax M / V

 

 

F r2 = M1 M2 G

 

 

1parsec = 3,086 x10e16 m

 

 

G = F λ2 / Mplanck2

 

 

Dhubble / 1Mpc = C / Vhubble

 

 

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +