*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

 

???

c =2,997924 x108 m/s

 

 

h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 

π = 3,141592...

 

 

2π = 6,283185

 

 

c2 =8,98755 x10e16

 

 

μο = 4π x 10e-7 H/m

 

 

εο=1/36π 10e9 F/m

 

 

√ μο/εο =zo =μο c

 

 

c = 1 / √ μο εο

 

 

c2 = 1 / μο εο

 

 

Ε = h f = hc / λ

 

 

Εo = m c2 = F λ

 

 

Fη = k q1 q2 / r2  

 

 

c=120π /4π x10e-7

 

 

zo=μο c = 120π

 

 

Emax / h = fmax  

 

 

c = fmax λmin

 

 

c = amax tmin

 

 

c = zo / μo

 

 

fmax=Vmax /λmin

 

 

Fmax=Emax /λmin

 

 

λmin = c2 /amax

 

 

 amax = c2 / λmin

 

 

amax=λmin fmax2

 

 

Emax=Fmax λmin

 

 

Emax = fmax h

 

 

Henry Farad =sec2

 

 

-e = 1,602176 x10e-19

 

 

√2 = 1,4142135

 

 

fplanck: 7,4008 x10e42 Hz

 

 

1,35639 x10e50 

 

 

fe: 1,23559 x10e20 Hz

 

 

fp: 2,26873 x10e23 Hz

 

 

Vmax = Mmax V /M

 

 

h c /λ = Mpl2 G / λ = E

 

 

0,452444 x10e42

 

 

1rad/sec ~ 0,1591 Hz

 

 

h / c λmin = Mmax

 

 

λe / re 2pi = c / V

 

 

(

 

 

)

 

<•> Τα δομικά στοιχεία βρί­σκονται δυναμικά συνδεδεμένα με τον "κενό" χώρο, στο ελάχιστο μήκος του και συγχρόνως με το μήκος της μέγιστης απόστασης του κενού χώρου. Φυσικό είναι να συν-υπάρχουν ορισμένες δια­κυμάνσεις της ενέργειας οι οποίες γίνονται στις πιο υψηλές συχνό­τητες (στα πιο μικρά μήκη) μαζί με δια­κυμάνσεις, οι οποίες γίνον­ται σε πιο χαμηλούς ρυθ­μούς (στα μεγαλύτερα μήκη).

 

<•> Όλα τα άτομα της ύλης έχουν ένα, τον ίδιο και κοινό πυρήνα: τον "κενό" χώρο. Και όλες οι δυνάμεις εξ αποστάσεως μεταξύ των σωμάτων, προκα­λούνται από τις κυματικές μετα­βολές του. Αυτή είναι ενοποίηση!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φαινόμενο της "μάζας" εμφανίζεται εντοπισμένο και σταθεροποιημένο με προέλευση τα αόρατα κυματικά φαινόμενα στις πιο υψηλές συχνότητες.

Το φαινόμενο της μάζας συνδέεται μαθηματικά με σχέση αναλογίας με μια ταχύτητα μείωσης από τη μέγιστη ταχύτητα c των διακυμάνσεων του κενού χώρου. Η σχέση αυτή είναι: C/V=Mmax/M (του Βαγγέλη Καραμίχα). Το μικρότερο ποσό της μείωσης παρουσιάζεται αρχικά με την αδράνεια των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων και πιο φανερά (όταν μειωθεί περισσότερο) με την αδράνεια των εντοπισμένων σωματιδίων. Το ποσό της μειωμένης ταχύτητας συνδέεται με το βαρυτικό πεδίο διότι αυτό το ποσό V=MC/Mmax =√(GM/λm), βγαίνει σαν κεντρομόλος ταχύτητα από τη σχέση με τη σταθερά G του βαρυτικού πεδίου. Η σταθερά G στις μικρο­σκοπικές μεταβολές ρυθμίζει την αναλογία που μειώνεται η μέγιστη και κεντρομόλος ταχύτητα c (της κυματικής κίνησης του χώρου).

Ο κενός χώρος είναι με όριο ελάχιστου και συγχρόνως μέγιστου μήκους και τα δομικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν σαν ταλαντώσεις της ενέργειάς του, αποτελούν σημεία συνάντησης των ορίων του Σύμπαντος. Οι συγκεκριμένοι ρυθμοί των διακυμάνσεων με τις οποίες συντηρούνται τα δομικά στοιχεία αποτελούν μέσες τιμές στα αξεπέραστα όρια της μεταβολής των μικροσκοπικών φαινομένων. Τα δομικά στοιχεία είναι η συνάντηση των αξεπέραστων και αντίθετων ορίων του Σύμπαντος, δηλαδή, η σχετική αρχή και το τέλος μιας κυματικής διεργασίας που δημιουργεί και διατηρεί το Σύμπαν: σαν ολοκληρωμένο και συγχρόνως σαν απών, με το φαινόμενο του κενού χώρου. Η δυναμική διεργασία με την οποία το πλήρες Σύμπαν εμφανίζεται σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι συγχρόνως μια διεργασία με την οποία το Σύμπαν διατηρείται απών για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα, δηλαδή σαν κενός χώρος.

Τα δομικά στοιχεία δεν είναι στατικές ποσότητες, αλλά διακυμάνσεις και ανταλλαγές της σταθερής ενέργειας, οι οποίες γίνονται στα πιο μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτή η διαπίστωση μας επιτρέπει να συμπεράνουμε, ότι η ποσότητα της ενέργειας που εμφανίζεται σαν ξεχωριστά σωματίδια μέσα στα δομικά στοιχεία δεν είναι μια σταθερή ποσότητα, ή μια ποσότητα που μόνιμα λείπει από τη φύση ή είναι αποσπασμένη και "απασχολημένη". Δεν είναι μια ποσότητα ενέργειας η οποία παρουσιάζεται ακριβώς την ίδια στιγμή με τα ποσά ενέργειας που σχηματίζουν όλα τα δομικά στοιχεία του Σύμπαντος, όπως αυτά βρίσκονται μοιρασμένα σε όλη την έκταση του κενού χώρου.

 

(

 

 

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

www.cosmonomy.eu

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

G = 6,6725 x10e-11 m3 kg-1 s-2

 

 

M=E/c2 = h / f λ2

 

 

M = h f μο εο

 

 

V = S / t

 

 

 p = M V = E / V

 

 

aκ = V2 / r

 

 

S = 1/2 a t2

 

 

g = G M / r2

 

 

F = M a

 

 

a = V2 /λ = λ f2

 

 

V =√GM / r = M c / Mplanck

 

 

Fg = G M1 M2 / r2

 

 

G=c2 / Smax

 

 

zo=50G /μο

 

 

Mmax=Fmax / amin

 

 

c2 / λmin = Gmax

 

 

c2 = amax λmin

 

 

ω = 2 π f = V/ r

 

 

 2π = T Vκ / r

 

 

 f =ω / 2π =V/2π r

 

 

λmax=amin Tmax2

 

 

 λmax = c2 /amin   

 

 

 amin = c / Tmax

 

 

amax = c / Tmin

 

 

c = h / M λ  

 

 

 M=m c / √c2- V2

 

 

L = M V r

 

 

0,73725 x10e-50 kg sec

 

 

cos 90° = 0

 

 

c  G ~ 0,02

 

 

0,44929 x10e19

 

 

Me: 9,10938 x10e-31 kg

 

 

Mp: 1,67262 x10e-27 Kg

 

 

Mplanck2 = h c / G

 

 

Mmax = Vmax M / V

 

 

F r2 = M1 M2 G

 

 

1parsec = 3,086 x10e16 m

 

 

G = F λ2 / Mplanck2

 

 

Dhubble / 1Mpc = C / Vhubble

 

 

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +