*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

 

???

(

 

 

)

 

<•> Τα ελάχιστα min και μέγιστα max όρια ξεκινούν από το φαινόμενο της κίνησης και δεν γλυτώνει... κανένα άλλο φαινόμενο από το ρυθμιστικό ρόλο τους.

 

fmax = Vmax / λmin     |      λmin = Vmax / fmax = Vmax x Tmin    | όπου λmin h   

Emax = h fmax = h / Tmin = h c / λmin = Mmax c2          

Mmax = h fmax / c2 = h / c λmin = Mmin fmax

Tmax = Vmax / amin        |        Tmin = λmin / Vmax = Vmax / amax  

Vmax = amin Tmax = amax Tmin

 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Emax / Emin = Tmax / Tmin                 P = h fmin / Tmin =  h fmax / Tmax  

 

Οι θεμελιώδεις σχέσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα:

hc = Eλ = hfλ = Mc2 λ = 19,8644 x10-26 kg m3 /s2

Είναι ισοδύναμες με τις σχέσεις, που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μεταβολές, κινήσεις ή δυνάμεις σε βαρυτικό πεδίο:

GMpl2 = Fλ2 = Μaλ2 = Μpl cVλ = 19,8644 x10-26 kg m3 /s2

 

Οι μονάδες των σταθερών σχέσεων του ηλεκτρομαγνητισμού απαλλαγμένων από τα Cb είναι:

k·Cb2 = Ν·m2 όπως και c·h = Ν·m2

Η ποσότητα c·h έχει τις ίδιες μονάδες με k·Cb2 και ο λόγος τους είναι 861,02151

c·h / k·Cb2 = 861,02151 = 2π ·137,0344

c·h / 2π ·137,0344 = k · Cb2 = J2/N

 

► Οι σχέσεις EM/V2 = E2 / V2 c2 = Mpl2 καταλήγουν και γίνονται έτσι όπως ξεκινούν:

Eplanck relations

E/c = Mc

Mpl2 V2 / M = Mpl c V = Μ c2 = E

Mpl c = Epl / c = Ορμή Mpl

Mpl V = Epl V / c2 = Ορμή M

 

► Σχέση αντιστοιχίας μεταξύ μάζας και ταχύτητας που παρατηρήθηκε από τον Ευάγγελο Καραμίχα. Ανεξαρτήτως από το ποιο ακριβώς είναι το όριο της μέγιστης μάζας/αδράνειας που προκύπτει από τις μικρο­σκοπικές μεταβολές, η παρακάτω σχέση μεταξύ του φαινομένου της μάζας και της ταχύτητας είναι θεμελιώδης :

Vmax / Vm = Mmax / M

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει τον υπολογισμό με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή: Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ; Αυτή η απλή σχέση είναι κυριολεκτικά η αρχή παραγωγής των σωματιδίων της φύσης, μια μαθηματική σχέση - γεννήτρια άπειρων σωματιδίων, έτσι με την πιο απλή μορφή της.

Mmax = M Vmax / Vm Vmax = Mmax Vm / M

 

1986 - 2010

 

► Η απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε μετα­βίβαση άπειρης ποσότητας ενέρ­γειας στη μονάδα του χρόνου. Σε αυτή την περί­πτωση, η δια­τήρηση της ενέργειας θα ήταν ένα τυχαίο φαινόμενο. Δεν θα υπήρχε η ελά­χιστη ποσότητα χρόνου tmin = λmin / Vmax

ούτε μια μεγαλύτερη συχνότητα

fmax = Vmaxmin,

ούτε μια ελάχιστη ποσότητα ενέρ­γειας (h/sec) 

h = Emax/fmax 

 

► Η συνολική ποσότητα ενέρ­γειας είναι η ίδια για όλα τα πράγ­ματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχη­ματίζονται με τις ίδιες δια­κυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυ­ναμικού χώρου. Η ύλη, είτε εδώ κοντά είτε μακριά μας, συν­δέεται με κάτι κοινό, με μία κοινή πραγμα­τικότητα και μά­λιστα έτσι, που η ύλη διατηρεί παντού την ίδια δομή. Ο κοινός χώρος αποτελεί τον πυρήνα για όλα τα επιμέρους δομικά στοι­χεία.

 

<•> Η παρουσία της ύλης (δο­μικά στοιχεία) είναι το κενό (στιγ­μιαίες ελλείψεις ενέργειας) στην ισορ­ροπημένη ενέργεια του ολοκλη­ρωμένου Σύμπαντος!

 

 

 

 

τριγωνομετρικές σχέσεις

 

 

 

 

 

(

 

 

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

www.cosmonomy.eu

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

[-]

 Στη τοποθεσία περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός (πολλών εκατοντάδων) σελίδων. Στην κεντρική σελίδα βρίσκονται οι κύριοι τίτλοι που κατευθύνουν σε πολλά διαφο­ρετικά ζητήματα και με μια σύντομη σειρά, κυρίως σε ζητήματα της φιλοσοφίας, της φυσικής και της κοσμολογίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση από την κεντρική σελίδα και να επιστρέφουμε εύκολα πάλι εκεί στην ίδια σελίδα κάθε φορά που χάνουμε τη σειρά των σελίδων.

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0+