*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 

*

 

our planet

*

 

*

star

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Gr lang  Eng language

 

???

(

 

 

)

 

 

Οι θεμελιώδεις έννοιες για την περιγραφή του Σύμπαντος, για την έρευνα της δομής της ύλης και οι πρώτες σχέσεις που χρειάζονται για την αποτελεσματικότητα της θεωρητικής έρευνας δεν είναι η θερμοκρασία και η πυκνότητα της ύλης. Οι θεμελιώδεις έννοιες είναι ο χρόνος, το μήκος, η περίοδος και η μεταβολή της κίνησης και της ενέργειας σε σχέση με μια μονάδα χρόνου και η έννοια της σταθερότητας ή της ισορροπίας. Αυτές οι θεμελιώδεις έννοιες για την ερμηνεία του κόσμου σαν σύνολο, βγαίνουν αμέσως και δένονται μεταξύ τους, όταν θεωρήσουμε το Σύνολο των πραγμάτων σαν ένα μόνο πράγμα που διατηρείται πάντοτε ακριβώς το ίδιο εντός των ορίων μιας σταθερής χρονικής περιόδου (=στον αυτό χρόνο = ταυτοχρόνως). Όπως θα έχουμε αντιληφθεί από τις πρώτες σκέψεις, το πλήθος των φαινομένων, μεταξύ των οποίων τα ιδιαίτερα φαινόμενα που ερευνά η σύγχρονη φυσική στις μικρο­σκοπικές διαστάσεις, χωρίς φανερή σύνδεση μεταξύ τους ή με σύνδεση σαν διαφορετικά φαινόμενα, ανάγονται σε ένα μόνο φαινόμενο: την κίνηση και την ισορροπία. Διαφοροποιούνται από νόμους της κίνησης με πρώτη σπουδαία διάκριση την ανεμπόδιστη κίνηση μέσα στο χώρο (Νευτώνεια κίνηση και αδράνεια) και την κίνηση που προκαλείται από διατάραξη της ισορροπίας και την λέμε κύμα (κυματική κίνηση και αρνητική αδράνεια).

 

Όλα τα φαινόμενα ερμηνεύονται από το φαινόμενο της κίνησης και της ισορροπίας, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μόνο φαινόμενο. Αυτή η αντίθεση δεν μπορεί να ερμηνευτεί με ένα τρίτο φαινόμενο. Τα όρια μέσα στη φύση δεν είναι μόνο όρια που ρυθμίζουν ένα πλήθος διαφορετικών φαινομένων, αλλά το πλήθος των διαφορετικών φαινομένων παράγεται και προκαλείται από τα όρια στην κίνηση και στην ισορροπία. Είναι η “αρχή λειτουργίας” του Σύμπαντος, αφού το ολοκληρωμένο Σύμπαν με την ύπαρξη ελάχιστων και μέγιστων ορίων διατηρεί τη συγκεκριμένη δομή του και είναι πάντα παρών και σχετικά απών με τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια. Παρών σαν υλικός κόσμος σε διαφορετικούς ρυθμούς και σχετικά απών σαν πεπερασμένος χώρος με τον ίδιο ρυθμό...

 

Όλα τα πράγματα θεωρούνται σχηματισμοί από ταχύτατες ταλαντώσεις ενέργειας σε μια σταθερή ποσότητα, που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχηματίζονται με τις ίδιες διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου. Τα περιοδικά φαινόμενα θα ήταν αδύνατα και τυχαία στη φύση, αν η κίνηση και η μεταβολή στη φύση δεν ρυθμιζόταν από σταθερά ελάχιστα και μέγιστα όρια. Τα όρια στο μήκος και στο χρόνο μέσα στη φύση είναι θεμελιώδη και προ-καθοριστικά για όλα τα φαινόμενα και οι θεωρητικές συνέπειες ξεφεύγουν από τα όρια της φυσικής...

 

Ποιος δεν έχει κοιτάξει τον πίνακα, όπου το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ξεκινάει από μια ελάχιστη συχνότητα λίγων Hz και φθάνει στις πιο υψηλές συχνότητες που τις παρατηρούμε στην ακτινοβολία των άστρων ή σε ραδιενεργή ύλη... Σπάνια, όμως, αν όχι ποτέ, δεν διαβάζουμε την υπόνοια ή το ερώτημα για το τέρμα του ηλεκτρο­μαγνητικού φάσματος ενώ κάθε μέρος του φάσματος σχετίζεται με πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες, από πολλές δεκαετίες.

 

 

Η 1η δημοσίευση 

 

► Έχουμε παρατηρήσει ένα άλ­λο είδος κίνησης που γίνεται όχι ανε­μπόδιστα, αλλά ακριβώς αντί­θετα επειδή εμποδίζεται να γίνει και αυτή είναι η κίνηση με κύ­ματα.

Η αδράνεια είναι γενικότερα ένα φαινόμενο που ξεκινάει από το φαι­νόμενο της κίνησης και δεν λείπει ποτέ από τη φύση. Σχεδόν 100 έτη οι φυσικοί όλου του κόσμου κολ­λημένοι σαν μυρμήγκια μέσα στο μέλι, συναντούσαν την αδράνεια μέσα στα η/μ κύματα, την ενσω­μάτωναν στη σταθερά h και έπειτα δεν είχαν καθόλου δυσκολία να μιλήσουν για ορμή χωρίς μάζα.

 

Η μάζα μέσα στη δομή της ύλης είναι κάτι που προκαλείται ή δημι­ουργείται από φαινόμενα μετα­βαλ­λόμενης και περιοδικής κίνη­σης, την οποία γνωρίζουμε με τον όρο " ηλε­κτρο­μαγνητικά κύματα". Γνω­ρίζατε, ότι με τους νόμους της μη­χανικής του Νεύτωνα μπο­ρούμε να βρούμε αμέσως ότι το φως είναι κυματική μεταβολή και ότι τα σω­ματίδια προέρχονται από η/μ μετα­βολές;

 

c = amax Tmin = amin Tmax

 

► Από τις πιο μεγάλες παρα­λήψεις στην επιστημονική έρευνα για τη δομή της ύλης και τη δημι­ουργία της φύσης υπήρξε η υπο­βάθμιση της παρατήρησης των περι­οδικών φαινομένων (και του πλήθους των τρι­γωνο­μετρικών σχέ­σεων) που τα συναντάμε στις περι­σσότερες κινή­σεις της φύσης. Αντι­θέτως, υπερεκ­τιμήθηκε η γνώση της μηχανικής καθαρά για λόγους πρακτικούς και κολλήσαμε σε κινήσεις που είναι σπάνιες μέσα στη φύση, ευθύ­γραμμες, ομαλές και χωρίς τέλος. Κανένας φυσικός δεν μπορεί να αφήσει αναξιο­ποίητη την παρα­τήρηση, ότι δεν γίνεται να δια­ταράσ­σεται περιοδικά ένα μέγε­θος, δηλαδή να είναι περιοδικό ή σταθερά μετα­βαλ­λόμενο φαινόμε­νο, χωρίς να λαμβάνει μια μέ­γιστη και μια ελάχιστη τιμή.

 

(

 

 

)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

© Κ. Γ. Νικολουδάκης | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2019

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0+