ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ - CONVERT UNITS OF LENGTH  

Angstroms

Nanometers

Micrometers

Millimeters

Centimeters

Inches

Feet

Yards

Meters

Kilometers

Miles

Nautical Miles

Astronomical Units

Light Years

Parsecs

     

 

1pc =3,086 1016 m   -   1Mpc = 3,086 1022 m = 3,086 1019 km   -  1έτος φωτός ly = 9,460730 1015 m  -  1έτος (y) = 31,5576 106 sec

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Άνγκστρομ = 0,1nm = 110-10 m   micron = 110−6 m

1m =109 nm   -   1nm =10-9 m

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2013

www.cosmonomy.eu

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

 

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +