ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Κοσμονομία: Μια κοινή πραγματικότητα...

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ 10 από 24

10. Η πραγματικότητα, η αξιοπιστία της γνώσης και ο σκοπός της ζωής στην ίδια έρευνα

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν ακόμα και αντί­θετη κατεύθυνση στην έρευνα, ορθο­λογικά εμφανί­ζονται αξε­χώριστα :

1) Τι είναι ο κόσμος, αν έχει αρχή και τέλος και που είναι τα όριά του. (Κοσμο­λογικό ζήτημα).

2) Τι είναι η γνώση, πώς αρχίζει, αν η γνώση έχει τέλος και σε τι χρησιμεύει. (Γνωσιολογικό ζήτημα).

3) Τι είμαστε εμείς, τι είναι γενικά η ζωή και τι ζητάμε. (Ηθικό και ψυχο­λογικό ζήτημα).

Αν ξεκινήσουμε διερεύνηση για το πώς ή πότε η γνώση αρχίζει και πώς ξεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος, τότε θα χρειαστεί να σκεφτούμε για την πραγ­ματικότητα και για τα χαρακτηριστικά του κόσμου. Αν ξεκινήσουμε να διερευ­νούμε τα χαρακτηριστικά του κόσμου και για την αρχή των πραγμάτων, τότε θα χρειαστεί να σκεφτούμε για τις λέξεις που χρησιμο­ποιούμε και τις έννοιες τους, για το ζήτημα της αξιόπιστης γνώσης και για τον παρατηρητή των πραγμάτων. Αν ξεκινήσουμε να αναζητάμε έναν σκοπό επαρκή για τη ζωή, για την αδικία και για την τύχη της ζωής, τότε πάλι θα χρειαστεί να σκεφτούμε για τις προδιαγραφές του κόσμου και τους νόμους του. Με τις σκέψεις μας για τον σκοπό της ζωής, πάλι θα επηρεάσουμε την έρευνα για το τι είναι γνώση και θα αναρωτηθούμε για τη χρησιμότητα της γνώσης, όπως και για τη δράση μας μέσα στον κόσμο. Αυτές οι τρεις κατευθύνσεις της έρευνας είναι αξεχώριστες. Αυτά τα τρία ζητήματα που κατευθύνουν σε ξεχωριστές επιστήμες - με συσ­σωρευμένη γνώση από την έρευνα των επιμέρους πραγμάτων για πολ­λές ιδιαίτερες περιπτώσεις - εξαρτιόνται μεταξύ τους και αποκαλύ­πτονται σαν ένα ζήτημα για την αρχή και το τέλος και για τη σχέση του ερευνητή με τον εαυτό του και με τον κόσμο.

σήμα cnΑυτή είναι μια διαπίστωση που ο συγγρα­φέας έκανε στα μέσα της δεκαετίας του 1980-90 στο ξεκίνημα των φιλοσο­φικών ανα­ζητήσεών του. Η έρευνά του καθο­ρίστηκε από τότε με αφαίρεση και γενίκευση στη σκέψη (ορθο­λογικά) και με αφαίρεση των ξεχωριστών σωμάτων αφού κανένα αισθητό πράγμα δεν φαινόταν να είναι η αρχή ή το τέλος του κόσμου. Η καλή γνώση των ξεχωριστών πραγ­μάτων εκτι­μήθηκε ανεπαρκής για να δώσει μια εξήγηση και μια πειστική απάντηση στις απορίες αυτών των ζητημάτων. Το ζήτημα για την αρχή της γνώσης, για τα γνωρίσματα της βέβαιης γνώσης και για την αξιο­πιστία επίσης εισήλθε στην έρευνά του. Η ορθο­λογική αρχή της έρευνας συμπίπτει με διερεύ­νηση του ερευνητή ως πνεύμα, με διε­ρεύνηση της διαδικασίας που δημιουργεί τη γνώση και με πνευμα­τικό προσανατο­λισμό (προς τι και με τι προσδοκίες)! Όλα τα πεδία έρευνας συνδέ­ονται ανα­πόφευκτα με τις επιλογές στη σκέψη μας και με τη ζωή μας (βιο­λογικά, ψυχο­λογικά και διανοητικά). Γι' αυτό ο πνευματικός δημι­ουργός έγραφε επί πολλά έτη σε μια από τις πρώτες ιστοσελίδες:

"Με τη συνηθισμένη λογική της εξειδίκευσης, όπου η έρευνα και το αντι­κείμενο περιορίζονται για να μπορέσει να γίνει βαθύτερα γνωστό το αντι­κείμενο και να παρουσιαστεί ξεκάθαρα με όλες τις λεπτομέρειες, θα ανέμενε κανείς ότι οι σελίδες στην τοποθεσία www.kosmologia.gr θα περιέχουν απο­κλειστικά ζητήματα της αστρο­φυσικής. Ακόμα πιο λίγο κατα­νοητό και πιο απρόσμενο θα είναι, ότι από τις πρώτες επιλογές για ανάγνωση εμφα­νίζονται σελίδες με άσχετους τίτλους, όπως αυτή εδώ με την προτροπή "προσανα­τολίσου!".

 

 

 Στη γνώση επιβάλλονται κανόνες (λογικής) για να είναι γνώση. Το ίδιο επι­βάλλονται κανόνες στα φαινόμενα για να υπάρχουν πραγματικά...

-

σκέψη & γλώσσα

 

<•> Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top