ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Ορθολογική σκέψη & ανεπάρκεια αισθήσεων

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  16 από 24

16. Ο πνευματικός προσανατολισμός της ζωής απαιτεί αφαι­ρετική σκέψη, γενίκευση, αμερο­ληψία και έναν επαρκή σκοπό

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Ο πνευματικός προσανατολισμός της ζωής απαιτεί αφαι­ρετική σκέψη, γενίκευση, αμερο­ληψία – με την κυριο­λεξία της ελληνικής λέξης –, έρευνα για την αρχή της γνώσης και έναν επαρκή σκοπό. Η έρευνα για τα κοινά γνωρίσματα των πραγμάτων επίσης απαιτεί γενίκευση. Δεν είναι εύκολο να απαν­τήσουμε πού είναι το τέλος του κόσμου στο χώρο ή στο χρόνο. Όταν κάποιος αναζητήσει το σκοπό της γνώσης, τότε πάλι πέφτει σε μια απορία όπως όταν αναρωτηθεί για την αρχή και το τέλος του κόσμου. Παραδόξως δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύουμε να απαντήσουμε ποιος είναι ο σκοπός του σκοπού, πότε η γνώση μας είναι αρκετή και τι θέλουμε να επιτύχουμε με τη γνώση. Επαρκή αιτία για τα πράγματα δεν γνωρίζουμε, επαρκή σκοπό για τη ζωή δεν γνωρίζουμε, επαρκή γνώση για τον κόσμο δεν έχουμε και συμπτωματικά εμείς δεν έχουμε αρκετή αυτογνωσία ούτε είμαστε αυτοτελείς. Αν όμως επι­μείνουμε σε αυτή την ορθολογική αναζήτηση χωρίς η σκέψη μας να σταματήσει πάνω σε ένα πράγμα που το επιλέγουμε και το ξε­χωρίζουμε, τότε απρο­σδόκητα ξεκινάει μια έρευνα που δεν περιορίζεται σε κανένα πεδίο από αυτά των ξεχωριστών επιστημών.*1 Θα διαπι­στώσουμε ότι η γνώση μας ξεκινάει από αυτόν που ερευνά και σκέφτεται, δηλαδή από τον εαυτό μας. Θα συνειδητο­ποιήσουμε ότι αντί να ψάχνουμε μακριά και χωρίς τέλος για το τέλος του κόσμου ή για το σκοπό της γνώσης, η έρευνα απλο­ποιείται όταν περιοριστεί στον ίδιο τον εαυτό μας και ανα­ρωτηθούμε τι είναι η γνώση και τι είναι η ζωή. Έτσι κάπως παράδοξα θα αφαιρέσουμε από τη σκέψη μας ένα πλήθος πραγμάτων και γεγονότων και ένα πλήθος από πληροφορίες για τα ξεχωριστά πράγματα. Θα εκπλαγούμε που έτσι γρήγορα, με καθαρισμό της σκέψης και με αφαίρεση πληρο­φοριών, το μυαλό θα αποδεσμευτεί από άχρηστες πληροφορίες και γνώσεις, από παρα­πλανητικές σκέψεις και από πολλές πλάνες. Όμως μια πλάνη είναι η πιο συχνή επειδή είναι σύμφυτη με την πληροφορία για την επιβίωση και με τη γνώση: Είναι η πλάνη ότι έχουμε αρκετή γνώση και ότι το απο­τέλεσμα είναι βέβαιο, το μοναδικό και το τελικό και η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε τέτοια γνώση.

 

σκέψη, παρατήρηση, έρευνα

 

Η ορθολογική σκέψη αποκαλύπτει την ανεπάρκεια των αισθήσεων και της γνώσης (για την ικανοποίηση του πνεύματος). >>>

 


Σημείωση

*1 Αυτή η έννοια της "αμερό­ληπτης ανα­ζήτησης" ήταν ο πρώτος όρος στη μέθοδο του συγγραφέα όταν αυτός ξεκίνησε να διατυπώνει τις σκέψεις και τις απορίες του (στη δεκαετία του 1980).

 

 

 

 ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ:

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ + ΕΣΩ/ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

-

Στην προ­σπάθεια του συγ­γραφέα, η πρώτη διαίρεση για την παρου­σίαση των σκέψεων για την αρχή και το σκοπό της γνώσης (όπως και της ζωής) είναι αυτή που ακολουθεί:

>>> Γνώση, σκέψη και αίσθηση. Για τη συνέπεια στη σκέψη, για τη διαχείριση και την αξιοπιστία της γνώσης. Η γνώση με άγνοια για τον ευρύτερο κόσμο πλησιάζει στη φαντασία. Η πιο στενή σχέση μεταξύ ψυχής, συμπε­ριφοράς και νόησης. (Μέρος πρώτο και εισαγωγή στη διανοητική/­πνευματική ηθική).

>>> Η πνευματική στροφή. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά και η αξεχώριστη σχέση τους. Η αρχή της ηθικής και η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Η πλάνη, η άγνοια, οι ανακρίβειες και τα κενά στη σκέψη, η βεβαιότητα και η αμφιβολία συνδέονται διαρκώς με ψυχο­λογικές αντιδράσεις και με τη συμπεριφορά, στο άτομο και ομαδικά. Ο διαχρονικός ρόλος της ηθικής (με την πνευματική ρύθμιση της ζωής) για τις ανθρώπινες σχέσεις και για την προσωπικότητα. Οι πρώτες σκέψεις και παρα­τηρήσεις για την (πνευματική) ηθική πριν από την έρευνα του φυσικού κόσμου και χωρίς την έννοια του Θεού. (Μέρος δεύτερο).

>>> Κόσμος και ύλη, ζωή και άνθρωπος. Σκέψεις και παρατηρήσεις για την ηθική (για την πνευματική ρύθμιση της ζωής) μετά από την έρευνα του φυσικού κόσμου. Η πνευματική ηθική έτσι αποδεικνύεται παγκόσμια και μπορεί να προσδιοριστεί με το επίθετο «κοσμο­λογική» ηθική. Για τον προορισμό και το νόημα της ζωής και για τη σχέση της ζωής με την ύλη. Αποδεικνύεται ότι οι φυσικοί νόμοι (ρυθμιστικές σχέσεις) που ρυθμίζουν εξωτερικά τα φαινόμενα και διατηρούν τον κόσμο επιβάλλονται με άμεσο/­εσωτερικό τρόπο από την ύπαρξη του συνόλου του κόσμου και όχι από την περι­στασιακή σύνδεση των μερών. (Μέρος τρίτο).

>>> Άνθρωπος και κοινωνία. Ο πνευματικός προσανατολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. Η σχέση της παγ­κόσμιας Ηθικής του εσω­τερικού προσα­νατολισμού με τη δικαιοσύνη, με την εμπιστοσύνη, με τις πολιτικές επιστήμες και με την οργάνωση της κοινωνίας. Οι πνευματικές αδυναμίες συνολικά, η έλλειψη των ηθικών αξιών και η υλιστική άποψη για τον κόσμο γίνονται πιο φανερά όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, γίνονται μέλη μιας ομάδας, υπο­κινητές και υπο­στηριχτές και τελικά από τις συνέπειες στην οργάνωση της κοινωνίας. (Μέρος τέταρτο).

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top