ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Ο κόσμος ως Σύνολο δεν απουσιάζει...

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ 22 από 24

22. Κοσμονομία: Απάντηση που δεν αφήνει έξω τα εμ­πλεκόμενα ζητήματα, δηλαδή όχι μονόπλευρες απόψεις και όπως αν ο κόσμος ήταν διαιρεμένος όπως οι επι­στήμες:

+Ηθική / Ψυχολογική  +Λογική  +Πολιτική  +Κοσμολογική

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Πολλά ζητήματα συνδέονται εξαρχής μεταξύ τους και δεν μπορούν να συζητη­θούν ή να απαντηθούν αξιόπιστα το καθένα σαν ξεχωριστό. Από τις απόψεις που δια­τυπώ­νονται για μία ομάδα όμοιων ζητημάτων (λ.χ για το ζήτημα πώς ξε­χωρίζουμε την αλήθεια και πώς επηρεάζουν οι επιθυμίες τη σκέψη) εξά­γονται και ανα­δεικνύονται συ­νέπειες που αγγίζουν τις απόψεις μας σε πολλά άλλα ζητήματα (λ.χ. πόσο αξιό­πιστη είναι η ιστορία, ποια γεγο­νότα μας μαθαίνουν και αν μας ενημε­ρώνουν αμερόληπτα). Από τις λίγες σελίδες που προηγήθηκαν ήδη λάβατε ένα σύντομο δείγμα πώς τα πρώτα ζητήματα για την ανθρώπινη έρευνα – πραγ­ματικότητα, ζωή και γνώση – είναι αξεχώριστα. Όταν αγνοούμε τις προ­ϋποθέσεις με τις οποίες τα πράγματα μπορούν να υπάρχουν και να συμπερι­φερθούν και όταν αγνοούμε την εξάρτηση που ενδεχομένως τα πράγματα έχουν μεταξύ τους, τότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά για τα ξεχωριστά ζητήματα και να δώσουμε σωστές απαντήσεις. Λ.χ. όταν μιλάμε για τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων και πόσο απαραίτητα είναι για την υγεία. Το ζήτημα θα έχει διαφορετικές απαν­τήσεις αν μιλάμε για τον άνθρωπο ή για κάποιο ζώο, αν μιλάμε για άνθρωπο με διαφορετική καταγωγή, αν μιλάμε για παιδιά ή για ηλικιωμένους ανθρώπους, αν μιλάμε για άνθρωπο με προβλήματα υγείας, αν μιλάμε για τρόφιμα που έχουν αλλοιωθεί από τη χρήση φυτο­φαρμάκων ή για τα τρόφιμα των παλαιότερων χρόνων κλπ.* Δηλαδή, μια απάντηση που αφήνει έξω από τη σκέψη τα εμπλε­κόμενα ζητήματα μπορεί να είναι σωστή, αλλά είναι μονό­πλευρη απάντηση, σωστή μέσα σε ορισμένες συνθήκες και αφήνει πιθανές δια­ψεύσεις και είναι ανεπαρκής για τις προβλέψεις. Αντί­θετα, μια απάντηση που δεν αφήνει έξω από τη σκέψη τα εμπλεκόμενα ζη­τήματα είναι μια ενο­ποιημένη απάντηση και όχι μονό­πλευρη ή επιλεκτική και λαμβάνει υπόψη περισσότερες συνθήκες. Πριν από όλα, η αμερόληπτη σκέψη λαμ­βάνει υπόψη την ανεπάρ­κεια της γνώσης όταν υπάρχουν ιδιαι­τερότητες και τις φαντα­στικές συνθήκες μέσα στις οποίες τα φαινόμενα υπάρχουν. Γι' αυτό εισαγάγει ένα βαθμό αμφιβολίας και προβλέπει πιθανές απο­κλίσεις και δια­φορετικά αποτελέσματα. Όσοι εύκολα δια­βεβαιώνουν εισαγάγουν εκ των υστέρων την "τύχη", μιλούν για "εξαι­ρέσεις" και απο­φεύγουν να προ­βλέψουν για τα επόμενα αποτελέσματα μετά το επιτυχές. Η πρόβλεψη ενός αποτελέσματος είναι πιο αμφίβολη και η βεβαιότητα μειώνεται, όταν μετά το επιλεγμένο απο­τέλεσμα επη­ρεάζονται απρόβλεπτα τα σχετιζόμενα πράγ­ματα και ακολουθούν πολλές άλλες συνέπειες.

 

η σταθερή πραγματικότητα

 


Σημείωση

* Πολλά τα παραδείγματα που μπορείτε να σκεφτείτε.

 

 

 

 ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

-

 

<•> Διεπιστημονική και όχι μονόπλευρη απάντηση, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική  +Λογική  +Πολιτική  +Κοσμολογική

Να το αναλύσουμε λίγο.

Απάντηση ηθικής. Διότι χωρίς σκέψεις για τον προορισμό της ζωής, χωρίς εκτίμηση της πνευματικής προτεραιότητας της ζωής προς τον εαυτό της και χωρίς τη ρύθμιση της συμπεριφοράς με πνευματικές αξίες, η γνώση δεν θα μας λύσει τα προβλήματα. Αντιθέτως, με γνώση χωρίς ηθική ζούμε παρα­πλανημένοι, η γνώση χρησιμο­ποιείται για κάθε εκμετάλλευση, η πολιτική μένει ανάπηρη και μεροληπτική και ολόκληρες κοινωνίες δια­φθείρονται και κατα­στρέφονται.

Απάντηση ψυχολογική. Η ψυχή χωρίς ηθική και χωρίς απαλλαγή από τις πλάνες δεν μπορεί να ηρεμήσει. Χωρίς σκέψεις με πνευματικό προ­σανατολισμό και με τη ζωή παρασυρμένη από τις εμπειρίες, η ηθική μένει περι­στασιακή και η λογική γίνεται μεροληπτική. Χρειαζόμαστε ακόμα την επίγνωση της πραγμα­τικότητας και των αδυναμιών μας και να απαλλαγούμε από τις φαντασιώσεις μας με την πνευματική καλλιέργεια. Επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή και την ψυχή και να αφήνουμε έξω τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Εσείς μιλάτε για την ανθρώπινη ζωή χωρίς την πνευματική πυξίδα της ηθικής και με το όνειρο, ότι η ζωή μπορεί να είναι ομαλή;

Απάντηση ορθολογική. Διότι ξεκινάμε με την εκτίμηση, ότι κάποιες αλήθειες είναι πιο φανερές από μερικές άλλες και ερευνούμε για την αξιοπιστία. Αμφι­βάλλουμε για όσα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στη δική μας εμπειρία, βάζουμε τις απόψεις μας σε μια σειρά, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες για πλήρη γνώση και απλοποιούμε τις γνώσεις μας. Ψάχνουμε το λάθος όταν τα συμπε­ράσματα αναιρούν την αρχική σκέψη. Σκεφτόμαστε με την αισιόδοξη λογική, ότι ο κόσμος υπάρχει και γίνεται με νόμους και όλα τα πράγματα κάπως συνδέονται και εξηγούνται. Εσείς γνωρίζετε χωρίς να σκέφτεστε, χωρίς να μπορείτε να εκτιμήσετε την αξιοπιστία των πλη­ροφοριών σας και πιστεύετε ή αμφισβητείτε ανάλογα με τις προσδοκίες σας;

Απάντηση πολιτική. Διότι πέρα από τις ανθρώπινες συνεργασίες και τις αντι­παραθέσεις, η κοινωνία χρειάζεται νόμους που σέβονται την ηθική και μια ανθρώπινη λογική που δεν συγκρούεται με τους φυσικούς νόμους. Χρειάζεται να εμποδίζεται η εκμετάλλευση των ανθρώπινων αδυναμιών, οι άνθρωποι να προστα­τεύονται από την κατάχρηση της εμπιστοσύνης και από τους κακοποιούς, είτε κοινούς αλήτες είτε είναι δημόσια πρόσωπα και της εξουσίας. Οι άνθρωποι πρέπει να ζούνε σε μια κοινωνία ευνοϊκή για την πνευματική τους καλλιέργεια και για την ηθική τους βελτίωση. Εσείς μιλάτε για τα κοινωνικά προβλήματα χωρίς τον πνευματικό προορισμό της ζωής και χωρίς την ηθική προοπτική του κράτους;

Απάντηση κοσμο­λογική. Διότι αν αγνοούμε τους φυσικούς νόμους και τις αδυναμίες του ανθρώπου μέσα στον υλικό κόσμο, τότε σχηματίζονται ανώριμες απόψεις και φαντασιώσεις (όπως λ.χ. οι θρησκευτικές) και με πολλές αφορμές από την προσωπική εμπειρία. Ο καθένας πιστεύει στο δικό του θεό και ζει στο δικό του φανταστικό κόσμο· ενώ με τις υπερβολικές προσδοκίες και τις τρελές επιθυμίες, ο άνθρωπος γίνεται υπεροπτικός, η σκέψη του εγκλωβίζεται στο κοινωνικό περι­βάλλον και εξαντλείται σε προσπάθειες που δεν φέρνουν την ευτυχία. Γενικά από την έρευνα του φυσικού κόσμου και από την κοσμολογία περιμένουμε τις αναμ­φίβολες απαντήσεις σχετικά με τα ζητήματα της αρχής της ζωής και για την ύπαρξη του Θεού, τα οποία επίσης συνδέονται αξεχώριστα από μια παγκόσμια ηθική. Εσείς μιλάτε για την ευτυχία, για την ηθική και για τις ανθρώπινες σχέσεις, με αδιαφορία για τους φυσικούς νόμους, με περιφρόνηση για τις ανθρώπινες αδυναμίες και με περι­φρόνηση για τη μεγάλη άγνοια της πραγματικότητας; Επίσης, για την κοσμο­λογική έρευνα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη χρησιμότητα των ζητημάτων για τη γνώση και για την ανθρώπινη σκέψη και την πιο στενή σχέση που έχει ο τρόπος ζωής με την πνευματική καλλιέργεια και με τις διανοητικές δυνατότητες.

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top