ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Κοσμονομία: Διαίρεση ζητημάτων

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ 24 από 24

24. Τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και του Κόσμου συνδέονται με τη ζωή μας και είναι σημαντικά για τον “προσανατολισμό” της ζωής

+Ηθική / Ψυχολογική  +Λογική  +Πολιτική  +Κοσμολογική

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Οι απαντήσεις και οι λύσεις σε ορισμένα δυσνόητα ζητήματα που θα διαβάσετε είναι έργο κυρίως από μια πολύ­χρονη προ­σπάθεια διατύπωσης και ανάπτυξης των σκέψεων σύμφωνα με κανόνες της λογικής και με απαιτήσεις για την αξιοπιστία. Οι απόψεις έχουν σχημα­τιστεί με προ­ϋποθέσεις για γνώση που μπορεί να είναι βέβαιη με τη δική μας σκέψη και παρα­τήρηση, κυρίως με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο,** με την εκτίμηση των αντίθετων απαντήσεων (διαλεκτικά, δηλαδή λαμ­βάνοντας υπόψη την καταφατική και την αρνητική απάντηση) και με μια μέθοδο αφαίρεσης πληρο­φοριών: Εκκινώντας από τα γενικά χαρακτηρι­στικά του κόσμου και όχι με εξαντλητική έρευνα ενός τυχαίου πράγματος. Στην τελική διατύπωση των σκέψεων ίσως δεν φαίνεται η εφαρμογή των κανόνων της λογικής διότι τότε ο όγκος της συγγραφής θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιος και η ανάγνωση θα ήταν σαν ένα βαρετό παιχνίδι με γρίφους. Το πιο σημαντικό αυτών των προσπαθειών ίσως είναι η αφαιρετική μέθοδος με την οποία οι σκέψεις ξεκινούν χωρίς να περι­ορίζονται σε κανένα μέρος του κόσμου (ορθολογική σκέψη) σε συνδυασμό με την αναζήτηση μιας επαρκούς αιτίας ή ενός επαρκούς σκοπού. Οι παρατηρήσεις και οι πληρο­φορίες επι­λέγονται για να συνο­ψίσουν κοινά και σταθερά γνωρίσματα πολλών πραγ­μάτων και μετά εξάγονται συμ­περάσματα που εξηγούν τα παράγωγα φαινόμενα, τις συμ­περιφορές και τα λιγότερο συχνά και τα περι­στασιακά φαινόμενα (σύμ­φωνα με γενικές και λογικές αρχές). Θα αποφύγουμε να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε ανεπανά­ληπτα, σπάνια και μεμονωμένα φαινόμενα. Μιλάμε για κοινά χαρακτη­ριστικά του κόσμου και συχνά φαινό­μενα με τα οποία ένα πλήθος άλλων πραγμάτων δημιουρ­γούνται και υπάρχουν ή αναγκαστικά συνδέονται. Στις σελίδες της Κοσμονομίας δεν θα διαβάσετε απλώς πληρο­φορίες που συλλέχθηκαν και μετα­φέρθηκαν εδώ, δεν θα ενη­μερωθείτε για τις έρευνες κάποιων άλλων, δεν θα επανα­ληφθούν μαθήματα, δεν θα ενη­μερωθείτε για γεγονότα και δεν θα διαβάσετε διά­σπαρτες απόψεις όπως εκφράζουν όλοι σε μια συζήτηση. Πόσο χρήσιμη είναι η ορθολογική και αφαιρετική σκέψη για την έρευνα του κόσμου και πόσο σημαντική είναι η αμερόληπτη σκέψη ευρύτερα για την ανθρώπινη ζωή δεν φαίνεται από τις πρώτες και πιο εύκολες σκέψεις. Μάλλον εύκολα αμφι­σβητούνται τέτοιες γενικές σκέψεις και περι­φρονούνται τέτοιες προ­σπάθειες. Για να πεισθεί και ο πιο δύσπιστος άνθρωπος, δια­τυπώθηκε μακρο­χρόνια μια κοσμολογική θεωρία με τους όρους της φυσικής. Η κοσμολογική πραγματεία θα φανεί πιο σημαντική και πιο πολύτιμη για την επιστημονική έρευνα. Όμως ο δημιουργός της είχε σκοπό να αποδείξει το αντίθετο, ότι η αρχή της έρευνας ήταν πιο εύκολη, πιο ήσυχη και με λιγότερες απαιτήσεις από τα αισθητήρια όργανα. Οι ενδια­φερόμενοι και όσοι είναι εκπαιδευτικά προετοιμασμένοι μπορούν να μεταβούν σε αυτές τις σελίδες >>>

 

Ομοιότητες στις σύντομες σκέψεις

Πολλές σκέψεις και παρατηρήσεις που ήταν γνωστές από διαφο­ρετικές προσπάθειες και ως απόψεις χωρίς βεβαιότητα, εξάγονται ορθο­λογικά, εξηγούνται και απο­καλύπτεται η αλήθεια τους. Αν πολλές φορές φαίνεται ότι επα­ναλαμβά­νονται γνωστές σκέψεις, αυτό πολλές φορές είναι μια σύμπτωση επειδή σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους τα πράγματα είχαν μερικά κοινά χαρακτη­ριστικά και πολλά φαινόμενα επανα­λαμβά­νονται. Όταν σκεφτό­μαστε για τα κοινά γνωρίσματα κάποιων πραγ­μάτων (λ.χ των δέντρων, στους αριθμούς, στην ανθρώπινη συμπεριφορά) είναι ανα­μενόμενο, ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι θα έχουν σκεφτεί -ίσως με διαφορετικό λεξιλόγιο- τα ίδια γνωρί­σματα. Όταν αναζητάμε την αλήθεια και όταν σκεφτόμαστε για να κατα­νοήσουμε δεν σκεφτόμαστε για να πρωτοτυπήσουμε, ούτε σταματάμε να σκεφτόμαστε και να ερευνούμε επειδή μάθαμε ότι δεν έχουμε πρωτο­τυπήσει.

 


Σημείωση

** Απαγωγή σε άτοπο: Η υπόθεση της ακριβώς αντίθετης απάντησης οδηγεί σε αντίφαση και σε αδιέξοδα (μέσα στη σκέψη και στο πεδίο της παρατήρησης).

 

Τι περιλαμβάνει η Κοσμονομία

Κοσμονομία της Φύσης + Κοσμονομία του Πνεύματος

 

 

 ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

-

 

<•> Διεπιστημονική και όχι μονόπλευρη απάντηση, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική  +Λογική  +Πολιτική  +Κοσμολογική

 Για λόγους μετάδοσης της γνώσης και για τη διευ­κόλυνση της κατα­νόησης αναγκαστικά διαιρούμε τα ζητήματα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια θεωρητική διαίρεση που διευκολύνει την ανθρώπινη μάθηση και έρευνα. Αν πολλά φαινόμενα και πράγματα αφαιρούνται από τις σκέψεις μας σε κάθε ζήτημα, αυτή η αποσύνδεση φαινομένων και η έλλειψη κάποιων πραγμάτων συνήθως είναι μόνο θεωρητική. Η πραγματική σύνδεση των φαινομένων είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να λείπει από τη σκέψη μας όταν θα εστιάζουμε στα φαινόμενα ως ξεχωριστά μεταξύ τους.

 

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top