ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Ποιο το τελικό αποτέλεσμα;

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  7 από 24

7. Η ορθολογική αρχή της έρευνας: Η γνώση χωρίς γνώση του σκοπού... συμπίπτει με παραπλάνηση

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Γνώση και πληροφορία χωρίς σκοπό ή για ποιο σκοπό;

Από τη στιγμή που μέσα στην έρευνά μας εισαγάγουμε την έννοια του σκοπού της έρευνας και της γνώσης, τότε αμέσως και ίσως χωρίς να το παρα­τηρήσουμε, αφαιρούμε πληρο­φορίες και ερευνητικά πεδία που θα δέσμευαν το χρόνο μας και το μυαλό μας. Η σκέψη τότε δεν περιορίζεται στην περι­γραφή και στην αιτιολόγηση των ξεχωριστών φαινομένων, στη μάθηση και στην απο­μνημόνευση και στην πραγ­ματοποίηση μερικών απο­τελεσμάτων. Έτσι με αφαίρεση και υπο­βάθμιση της πληρο­φορίας, η γνώση και η πληρο­φορία συνολικά απο­καλύπτονται σαν εξαρτημένα από το σκοπό της έρευνας, δηλαδή από τη σκέψη για τα επιθυμητά ή τα ζητούμενα αποτελέσματα. Ο σκοπός της έρευνας και το ζητούμενο αποτέλεσμα καθορίζουν (σαν αιτίες μέσα στη σκέψη) πώς και τι θα σκεφτούμε, τι πληροφορία θα αξιο­ποιήσουμε και τι θα γνωρίσουμε. Ακόμα και η τυχαία επιλογή ενός πράγματος για έρευνα είναι μια μεροληπτική επιλογή, με την έννοια ότι το ξεχωρίζουμε από τα άλλα πράγματα, είτε συνειδητά με γνωστούς λόγους είτε χωρίς να έχουμε αυτή την πρόθεση. Το να επιζητούμε τη γνώση επη­ρεασμένοι από επιθυμίες και συναισθήματα ή να αποσκοπούμε σε ανταλ­λάγματα αυτό δεν δείχνει αμερο­ληψία και επιθυμία για την αλήθεια, έχει ειπωθεί. Δεν είναι αναγκαστικά αντίθετο προς την αναζήτηση της αλήθειας να θέτουμε προτεραιότητα στις αναζητήσεις μας, να σκεφτόμαστε επηρεασμένοι από τη διαίσθησή μας και τα όποια συναισθήματα και να επιδιώκουμε ένα στόχο και κάποιο κέρδος. Όχι μόνο μπορεί να μην είναι αντίθετο, αλλά μπορεί να είναι και υπέρ της αλήθειας και της επιτυχημένης έρευνας. Η αλήθεια χρησιμεύει και στον ψεύτη και στον απατεώνα και ακόμα πιο απαρα­τήρητα στον εκπαιδευμένο απατεώνα.

βέλη προς κάθε κατεύθυνσηΗ αμερο­ληψία δεν είναι πάντοτε χρήσιμη, όσο θα περίμενε κάποιος. Σε πλήθος περι­πτώσεων, αν κάποιος προ­σπαθήσει να σκεφτεί αμερόληπτα για συγκεκρι­μένα ζητήματα μιας ορισμένης ερευ­νητικής περιοχής και χωρίς κέρδος, τότε δεν απο­κλείεται να τον ξεπεράσει εκείνος που σκέφτηκε μερο­ληπτικά και μάλιστα με κακό σκοπό! Αλλά και η τύχη δεν λείπει από τη διανοητική προσπά­θεια για μάθηση και στην έρευνα. Η απλή πληροφόρηση για μια πολι­τιστική διοργάνωση ή για τη μετάδοση μιας επι­μορφωτικής εκπομπής μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία για να σκεφτούμε κάτι σημαντικό για την προσπάθειά μας. Διαπιστώνουμε πάλι ότι τα αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο προσ­διορίζονται πιο πολύπλοκα. Η αποκάλυψη ενός μικρού λάθους μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία να παρα­τηρήσουμε ένα ακόμα πιο μεγάλο λάθος και να ανα­θεωρήσουμε πολλές από τις σκέψεις μας. Όσοι έχουν εκπαι­δευτεί να σκέφτονται αποκλειστικά με τις πληροφορίες που διδάχτηκαν υπο­βαθμίζουν (για ευνόητους λόγους) την πολύπλοκη επίδραση στη δια­νοητική και γνωστική διαδικασία και την απρο­σδιοριστία της σκέψης.

 

Η φαντασία και η γενίκευση είναι αναπόφευκτα στη γλώσσα μας

πρόσωπο σαν τυπωμένο κύκλωμα

Από τις σημαν­τικές στιγμές της ορθο­λογικής έρευνας για το σκοπό της έρευνας και για το τελικό απο­τέλεσμα είναι η διαπίστωση, ότι η αφαίρεση πληροφοριών και η φαντασία ήδη έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που εκφράζουμε σκέψεις με τη γλώσσα μας. Ακόμα και όταν οι σκέψεις δια­τυπώνονται σωστά και περι­γράφουν σωστά τα φαινόμενα, οι σκέψεις είναι έννοιες αφηρημένες, συνο­πτικές και εστιασμένες. Μέσα στις σκέψεις δεν είναι όλη η πληροφορία για τα φαινόμενα που περι­γράφονται ή αιτιο­λογούνται. Παρατηρούμε εύκολα αυτή την έλλειψη γνώσης και την επι­κάλυψη της φαντασίας όταν προ­σπαθούμε να σκε­φτούμε τις δικές μας σκέψεις και να εκφραστούμε πιο προσεκτικά. Τα πράγματα είναι πάντα πιο πολλά, έχουν περισσότερους τρόπους σύνδεσης, συμβαίνουν μεταβολές που δεν είναι πάντα ορατές και επηρεάζονται στο δικό τους στενό περιβάλλον.

 

 

 

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-

παραπλάνηση

 

<•> Όταν κάποιος έχει βάλει τη φαντασία του μέσα στις πρώτες λέξεις, αλλά εκφράζεται με τη βεβαιότητα ενός καθηγητή, τότε μη βιαστείς να τον αμφι­σβητήσεις... Μάλλον δύσκολα θα συνεννοηθείς και εύκολα θα παρα­συρθείς σε συζήτηση που ο μόνος σκοπός της θα είναι η υπερά­σπιση του "εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις". Η γνώση χωρίς γνώση του σκοπού... συμ­πίπτει με παρα­πλάνηση >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top