(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

 

 

Υπάρχει νεότερος Έλληνας φιλόσοφος που δεν αναμασάει τα γνωστά και εισχωρεί σε βάθος ;

 

book Έχοντας διαπιστώσει το φαινόμενο να δημο­σιεύονται, να προβάλλονται και να ανα­κυκλώ­νονται (εύκολα, συχνά και επί πολύ καιρό) οι σκέψεις, οι απόψεις και τα έργα των ίδιων πάντοτε προσώπων, από τυφλή εμπιστοσύνη ή με κριτήριο την εμπο­ρικότητα, τη διαφήμιση, τη τηλεθέαση και άλλες κερ­δοσκοπικές προθέσεις, έχει ενισχυθεί το προσω­πικό ενδια­φέρον μου να βρίσκω πνευματικές προσπά­θειες που δεν είναι γνωστές ή δεν προβάλ­λονται όσο αξίζει. Γι' αυτό το λόγο, στην www.cosmonomy.eu γίνεται μια χαλαρή (μικρή) προσπάθεια για να φανεί τουλάχιστον γενικά η ύπαρξη και η πνευματική προσφορά πολλών νεότερων φιλο­σόφων και στοχαστών, που τα ονόματα τους δεν έχουν γίνει γνωστά ή δεν τολμάμε να τα συμπερι­λάβουμε δίπλα στα πιο διάσημα ονόματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πρωτότυπη και σπου­δαία φιλο­σοφική και ερευ­νητική σκέψη, οι οποίοι δεν φθάνουν μέχρι τη συγγραφή ενός βιβλίου ή δεν γίνονται ποτέ γνωστοί.

Εξάλλου, είναι μια διαδεδομένη προκατάληψη, ότι η γνώση και η αλήθεια επιτυγχάνονται μόνο με τη δύναμη της γνώσης και με τη λογική συνέπεια της σκέψης. Αποδεικνύεται εύκολα, ότι μπορούμε να σκε­φτόμαστε σωστά και να σταματάμε σωστά τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε γνώση και να σκε­φτόμαστε τρελά κατέχοντας γνώση.[*] Και αυτή η διαπίστωση επι­βεβαιώνεται στην καθημερινή ζωή, χωρίς να κατα­γράφονται οι παρατηρήσεις, αλλά και όταν μελε­τήσουμε το συγγραφικό έργο πολλών δημιουργικών πνευμάτων. Εδώ εστιάζουμε ιδιαίτερα όταν η σκέψη γίνεται δημιουργικά και με ερευνητικό σκοπό και όχι μόνο με ανα­διατύπωση των γνωστών απόψεων και θεωριών.

 

 

Έτσι, στις ιστοσελίδες της www.cosmonomy.eu προ­σφέρεται χρόνος και χώρος στην επιλογή νεό­τερων Ελλήνων/­Κύπριων φιλοσόφων που δια­τυπώνουν πρω­τότυπες φιλοσοφικές θεωρίες και πολύ­τιμες σκέψεις για τα φιλοσοφικά ζητήματα (έστω και με μικρό όγκο συγγραφικού έργου) ή που στο συγ­γραφικό έργο τους επιχειρείται συστηματικά η σύζευξη όλων των φιλοσοφικών ζητημάτων και κατα­γράφονται οι σκέψεις που προάγουν την έρευνα, θεμελιώνουν μερικές γενικές απόψεις, ή τα έργα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εισαγωγή ή απα­ραίτητο συμπλήρωμα για την ανάπτυξη ενός φιλο­σοφικού ζητήματος.

 

Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι εκείνοι που γράφουν σε περιοδικά και σε ιστοσελίδες για να ενθαρρύνουν τη φιλο­σοφική και την εσωτερική αναζήτηση, όπως λένε, και αυτό το επιδιώκουν αποκλειστικά με τον εντυ­πωσιασμό, πλάθοντας τις πιο τρελές φανταστικές ιστορίες. Ενώ υπάρχουν πολλοί στοχαστές, οι οποίοι μας εμπνέουν με τη λογική τους, μας ενθαρρύνουν με τις πρωτότυπες σκέψεις τους, οι οποίοι έχουν το θάρρος να ενισχύσουν και να διορθώσουν απόψεις με την ικανότητα της παρατήρησης και μας θυμίζουν τις προσπάθειες μερικών άλλων πρωτοπόρων της φιλο­σοφικής αναζήτησης και της επιστημονικής έρευνας.

Ο εγωκεντρισμός, η αυταπάτη και η ανοησία είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη κατα­στροφή στη ζωή και η διάνοια δεν έχει πιο θαυμαστή δυνατότητα από το να διαμορφώνει την αυτο­γνωσία της!

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ : Το βιβλίο του "Η ΧΩΡΟ-ΚΙΝΗΣΗ"

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΜΠΗΣ) ΚΙΑΤΙΠΗΣ : Ο Ένγκελς της Κύπρου και στον 20ό αιώνα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ : Ένας παρείσακτος στο χώρο της φυσικής 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ του Θρασ. Στ. Βλησίδη (1886 - 1964)

ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΟΣΔΑΣ : Μια πρωτότυπη ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης με προοπτική ενοποίησης πολλών νεότερων παρατηρήσεων της γνωστής φυσικής...

 

Υπάρχουν ακόμα φιλόσοφοι, που ερευνούν για την προέλευση και τους νόμους του κόσμου με το πνεύμα ενός αρχαίου ανθρώπου;  >>>

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του Άγγελου Τανάγρα (Ευαγγελίδης, 1877 - 1971)

 

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του Δημητρίου Α. Φιλαρέτου

 

Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, πολλοί στο­χαστές και φιλόσοφοι με τα σπουδαία έργα τους αντέ­δρασαν με τον ευφυέστερο και ισχυρότερο τρόπο στις προ­καταλήψεις, στη μωρία, στην επι­πολαιότητα και στον εγω­κεντρισμό. Προσέγγισαν μεγάλες αλή­θειες, έβαλαν φρένο σε μονόπλευρες θεωρήσεις και σε ακρότητες, ανέδειξαν τον πλούτο του εσωτερικού κόσμου, κατέγραψαν πλήθος σκέψεων και επιχειρη­μάτων και υπερα­σπίστηκαν έναν φιλοσοφικό τρόπο ζωής. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω το θαυ­μασμό και την αισιοδοξία μου και μαζί τη λύπη μου για όσους δεν έτυχε ή δεν μπόρεσα ακόμα να μελε­τήσω.

Αν κάποιος ανατρέξει στην περίληψη ενός φιλο­σοφικού λεξικού ή σε όποια άλλη περίληψη και σύν­τομη παρουσίαση, για να προσεγγίσει στις βασικές απόψεις ενός φιλοσόφου και για να εκτιμήσει το πνευμα­τικό έργο του, δυστυχώς όχι μόνο δε θα γνωρίσει αρκετά τις απόψεις του φιλοσόφου, αλλά θα δια­μορφώσει μία αρκετά παραμορφωμένη έως και άσχετη άποψη για όσα έχει διατυπώσει ο ίδιος ο φιλό­σοφος.

 

 

Συχνά εμείς οι συγγραφείς -ιδιαίτερα οι καθηγητές που διδάσκουν συστηματικά την ιστορία και τη δια­δρομή της φιλοσοφίας- αντί να συγκεντρώσουμε τις βασικές απόψεις των φιλοσόφων, αντιλαμ­βανό­μαστε μόνο τις θέσεις τους εκείνες, που σχετίζονται με τα θεω­ρούμενα βασικά και κοινά ζητήματα της φιλο­σοφίας. Ενώ οι ίδιοι οι πνευματικοί δημιουργοί φιλό­σοφοι μπορεί να μην τα είχαν θεωρήσει βασικά, καθοριστικά και πρώτης προ­τεραιότητας ζητήματα, και προσέγγιζαν στις απόψεις τους με έναν ιδιαίτερο και ασυνήθιστο τρόπο, ακόμα και για τα πιο συνη­θισμένα ζητήματα. Προχωρούσαν τις θεωρίες τους με διαφο­ρετικούς προβληματισμούς από αυτούς, που μπορεί να φαίνονται από την τελική διατύπωση και την περάτωση του έργου τους και εξέφραζαν πολύτιμες σκέψεις, τις οποίες εμείς τις αφαιρέσαμε και δια­τυπώσαμε τροπο­ποιημένα για τις ανάγκες της περί­ληψης και από την προσπάθεια να τους κατα­λάβουμε.

 

 

 

 

ΥΛΙΣΜΟΣ &  ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

 ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ        1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Διαθέσιμες πληροφορίες στο CD/DVD-Rom ©2020, ISBN 978-618-85170-0-4

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 

 

 

Go to Top

 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px