(

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

header message

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ


 

                                                                    

 

                                                           

 

                                 

                                                     

                     3,14159265358979323846...                                                    

                                                   90°       

cos      ~       sin                        tan   

                                                                                      

 

     www.cosmonomy.eu 

"Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απο­μάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως το ολοκληρωμένο σύνολο προϋπάρχει..."

 

"Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου δεν είναι η ύλη που εξελίσσεται και εμφανίζεται η ζωή, ώσπου να επιτευχθεί ένας τελικός σκοπός και μία ανώτατη κατάκτηση. Αντιθέτως, ο σκοπός του κόσμου είναι πραγματο­ποιημένος, ο Θεός υπάρχει ανέκαθεν σαν κάτι τελειωμένο και μόνο με εσωτερική παρουσία,  ενώ σχετικά μέσα στο χρόνο εμφανίζεται σαν ατελής και περιορισμένος. Είμαστε ο Θεός σε light version και σε ιδιαίτερες χωροχρονικές συνθήκες ! "

 

"Αν το Σύμπαν παραμένει πάντοτε το ίδιο, ενώ σχετικά γίνεται με τους τρόπους που επι­τυγχάνεται η ισορροπία και η συνολική σταθερότητα, τότε η επανάληψη πολλών φαινομένων και η κυκλικότητα εξυπηρετούν τη διατήρηση του ά-μεσου Σύμπαντος. Τα υλικά πράγματα, όπως και να συνδεθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο, θα υπάρχουν και θα γίνονται με προ­καθορισμένα χρονικά και χωρικά όρια και με τις σταθερές προδιαγραφές μίας κοινής πραγ­ματικότητας για όλα. Τα χρονικά αυτά όρια της ελάχιστης και της μέγιστης χρονικής περιόδου του Σύμπαντος επιβάλλουν όρια και κυκλικές διαδικασίες (πολλαπλάσιες ή υπο­πολλα­πλάσιες στιγμές, αυξο­μειώσεις, ελάχιστες και μέγιστες τιμές, συχνότητα, αναστροφή, μέσες τιμές, καθετότητα, διακοπή, αναίρεση) για τη διατήρηση και την επαναφορά των ορίων στην κίνηση. Οι όροι της δημιουργίας των πραγμάτων επιβάλλονται "εσωτερικά" από την ίδια την ουσία τους. Η κοινή ουσία με την οποία υπάρχουν οι δομικοί λίθοι του κόσμου και η ισότροπη παρουσία του πεπε­ρασμένου χώρου, ο οποίος υπάρχει δυναμικά και άμεσα συνδεδεμένος με τα δομικά στοιχεία "εσαναγκάζει" εκ των προτέρων τα υλικά σε ορισμένους συνδυασμούς, με σχέσεις αναλογίας, συγ­χρονισμού, επανάληψης με ενδιάμεσα όρια και δεν επιτρέπουν την "ανεξέλεγκτη" σύνδεση, αλλη­λεπίδραση και μεταβολή τους μέσα στο χώρο και στο χρόνο".

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,Α-ΜΕΣΟ

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!

 

  

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – 100% ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
(Ενιαία θεωρία για το χρόνο, το χώρο, την ύλη και για τις δυνάμεις)

1986 - 1998   |   2000 - 2008   |   2008 - 2012

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

 


  

κυματικά φαινόμενα "Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο... "  

 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ (ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

 

cd-r

 Το σύνολο των φιλοσοφικών κειμένων και της κοσμο­λογικής θεωρίας μαζί με το γραφικό περι­βάλλον και χωρίς αυτό συμ­περιλαμ­βάνονται σε ενιαία ψηφιακή έκδοση. Από τα αρχεία μορφο­ποιημένου κειμένου μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων των κειμένων, χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων.

 

* Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης ΔΕΝ παρου­σιάζεται απο­κλειστικά, ολοκληρωμένα, με συνάφεια και χωρίς περίσσιες σκέψεις στις ιστο­σελίδες.

 

"ΜΕΓΑΛΕΣ" ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ !

 

 

 

 

 

 

 


 

© copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ            symbol of eye in red rings            ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0+

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px