(

 

)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 

(

*Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

)

(

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

)

 
 

cn σήμα

 Χωρίς αμερόληπτη σκέψη, χωρίς ειλικρίνεια κι επίγνωση για την άγνοια των πραγμάτων, χωρίς σωστές πληροφορίες κι εκτιμήσεις, με πλάνες και ψέματα, η ζωή δεν μπορεί να είναι ήρεμη και παρα­σύρεται σε άδικη και άσκοπη δράση. Τα ζη­τήματα της ηθικής είναι αξεχώριστα από αυτά της ψυχο­λογίας και της κοινωνιο­λογίας. Η παρατήρηση της σχέσης της ζωής με την πλη­ροφορία είναι θεμε­λιακή για να διερευνηθούν η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα, το νόημα της ζωής και η πνευ­ματική σύνδεση με τον εαυτό μας. Η Ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού δεν χρειάζεται τη φαντασία των θρησκειών. Αλλά και η γνώση δεν είναι μονο­μερώς πλεο­νέκτημα για τη ζωή και την έρευνα. Η παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσα­νατολισμό “φρε­νάρει” από­τομα τις υπερ­βολικές προσδοκίες από την Επιστήμη και απο­καλύπτει, πώς οι πνευ­ματικές αδυ­ναμίες γίνονται πλεο­νεκτήματα για την εξαπάτηση και ανα­παρά­γουν την αδικία στις ανθρώ­πινες σχέσεις. >>>►

 

 

* Κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής μπορούν να ενο­ποιηθούν πολ­λά ζητή­ματα για την ανθρώπινη συμ­περι­φορά, με ψυχο­λογικές και κοι­νωνιο­λογικές συ­νέπειες. Στις ιστο­σε­λίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιάζονται ολο­κλη­ρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελε­σματική σειρά, που δι­ευκο­λύνει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δη­μιουρ­γούνται.

 

 

 

(

 

)

 

the-background