GR Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

(

Πώς έχει μοιραστεί σε βιβλία το πνευματικό έργο

)

 

" Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ " μετά...

1986 - 1998 | 2000 - 2008 | 2008 - 2012 | 2012 - 2020

(Πώς έχει μοιραστεί το πνευματικό έργο σε περισσότερα βιβλία)

 

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδιοριστία.

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις.

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επανάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδοσκόπους και καταχραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, αποσπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία.  Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

 

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Θεωρητική έρευνα 1986 - 1998)

-

 

εξώφυλλο βιβλίου“Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ”,1 Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Ένα φιλοσοφικό βιβλίο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2000, μετά από αναζητήσεις και ανα­διατυπώσεις συλ­λογισμών δώδεκα ετών. Σκέψεις για τη Ζωή και για τον Κόσμο όπως αυτές μπορούσαν να γίνουν με τις λιγότερες γνώσεις και πληροφορίες στη σύγχρονη εποχή. Οι θεμε­λιώδεις σκέψεις για την εκκίνηση της έρευνας του κόσμου και από τις πρώτες παρατηρήσεις. Οι σκέψεις είχαν μοιραστεί σε τρία μεγάλα μέρη.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις περιφέρονταν συνοπτικά γύρω από τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και για την αξιοπιστία της. Εδώ, τονίστηκε η διαφορά του κόσμου από το πώς αυτός εμφανίζεται με τις αισθήσεις ενός βιολογικού σώματος, χωρίς αυτό να σημαίνει αδυναμία γνώσης των πραγμάτων. Τα αισθητηριακά δεδομένα εκτιμήθηκαν ως μια μορφή γνώσης με βιο­λογικές διεργασίες. Η αρχή της γνώσης με τις πρώτες αισθήσεις εξηγήθηκε από τη διαπίστωση για την ύπαρξη του βιολογικού σώματος ως μέρους του κόσμου, δημιουργημένο με τους νόμους του κόσμου και με τα φυσικά φαινόμενα αυτού του τελευταίου. Μέσα από τους επηρεασμούς των βιολογικών οργάνων, οι αισθήσεις φανερώνουν με αντιστοιχία σχέσεις και δράσεις των πραγμάτων. Επιπλέον, εδώ παρατηρήθηκε, η αναγκαστική εκκίνηση της γνώσης από ένα μικρό μέρος πραγμάτων (όχι από το σύνολο όσων γίνονται και υπάρχουν εξωτερικά μας) και συνεπώς με την αφαίρεση πολλών γνωρισμάτων, που γίνεται βιολογικά (αυτόματα) για να σχημα­τιστούν οι εντυπώσεις.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου είχαν ξεχωριστεί τα κοσμο­λογικά ζητήματα, με τις πρώτες σκέψεις και απορίες οι οποίες προκαλούνται όταν ερευνούμε για την αρχή και για την ουσία των πραγμάτων. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη ομοιοτήτων στα πράγματα μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Με την απλή λογική, το Σύμπαν ορίστηκε ως σύνολο όλων των δυνατών πραγμάτων, με όλους τους δυνατούς τρόπους και πλήρες σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Έτσι εισήχθησαν όρια για όλα τα φαινόμενα και αναζητήθηκαν οι συνέπειες της σταθεροποιημένης ποιότητάς του συνολικού κόσμου. Τότε απο­καλύφθηκε ότι η ύλη (δηλ. δομικά στοιχεία) υπάρχει σαν αρχικές στιγμές του πλήρους Σύμπαντος και ότι η ουσία της είναι μια ταυτόχρονη ενέργεια, η οποία κρύβεται με το φαινόμενο του κενού χώρου. Έτσι ορθολογικά, η ύλη συνδέθηκε με κυματικά και ρυθμικά φαινόμενα. Με τέτοια ερμηνεία για ένα πλήρες και άμεσο Σύμπαν, το οποίο σχετικά (έμμεσα και υλικά) γίνεται από την ενέργεια του κενού χώρου, η θεωρία ονομάστηκε προκλητικά “του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέρ­γειας”. Αυτός ήταν και ο υπότιτλος του βιβλίου.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις επεκτάθηκαν συγκρατημένα για τον προορισμό συνολικά της Ζωής και σε ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμ­περιφορά, με βάση τις κοσμολογικές απόψεις, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο δεύτερο μέρος. Εδώ εξάχθηκαν μερικά πρώτα συμπεράσματα για τον προορισμό της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με ένα πλήρες και σταθεροποιημένο Σύμπαν, το οποίο έχει άμεση αντίληψη του εαυτού του (σαν ένα παγκόσμιο πνεύμα). Έτσι, εξηγήθηκε, ότι κάθε επιμέρους πράγμα εξωτερικεύει την κοινή παρουσία ενός παγκόσμιου πνεύματος, χωρίς κανένα μέρος να είναι αυτοτελές, χωρίς τέτοια δυνατότητα και χωρίς τέτοιο σκοπό. Ο σκοπός της ζωής ανιχνεύθηκε εσωτερικός, δηλαδή η ευχαρίστηση της ισορροπίας του βιολογικού σώματος, η επιβεβαίωση των ψυχο-­πνευματικών δυνα­τοτήτων του και το νόημα της ύπαρξης από σχετικές αξίες (έξω στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον). Για τον άνθρωπο ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να εξαχθεί καμία άλλη ηθική εκτός του πνευματικού προσα­νατολισμού, με σκοπό η ευχαρίστηση να συνδεθεί με την αυτο­γνωσία και όχι με αυτα­πάτες.

Τέλος, στο βιβλίο είχαν επιλεχθεί μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα φιλοσόφων και γενικευμένες σκέψεις της παλαιότερης φιλοσοφίας, σχετικές με τα ίδια ζητήματα. Περισσότερο σαν υπενθύμιση, με την προοπτική να γίνει αργότερα μια καλύτερη διερεύνηση, και για να φανεί η διαφορά των νεότερων φιλοσοφικών σκέψεων. Αυτές οι υπεν­θυμίσεις και η σύντομη ανα­σκόπηση έγιναν συγκρατημένα, για να μη ξεφύγει ο αριθμός των σελίδων ενός βιβλίου και ο σκοπός του.

 

.

.

.

printed bookspdf filescd-dvd

> ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” ©2000 >>>

 

Σημείωση (8/2020)

Αυτό το βιβλίο (η Θεολογία της Επιστήμης) μετά από πολλά χρόνια έχει μια επιπλέον αξία για τον συγγραφέα του. Η συγγραφή του βιβλίου ξεκίνησε στη νεότερη ηλικία του συγγραφέα και όταν ακόμα το εκπαιδευτικό του επίπεδο ήταν απαγορευτικό για να σκεφτεί ότι θα συγγράψει ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Αυτό το βιβλίο που ολο­κληρώθηκε χειρόγραφα μετά από 12 χρόνια επιβεβαιώνει ότι η φιλοσοφική και η συγ­γραφική προσπάθεια βελτιώνει τις πνευματικές ικανότητες, ότι μπορεί να προσφέρει χρήσιμες σκέψεις σε δύσκολες έρευνες και απαντήσεις σε δύσκολα ζητήματα, για τα οποία όλοι θα απαιτούσαν εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου και τουλάχιστον τη μακρο­χρόνια μελέτη αρκετά περισσότερων βιβλίων. Επίσης, εκείνα τα χρόνια της συγγραφικής προσπά­θειας το Διαδίκτυο δεν ήταν διαθέσιμο στον οποιοδήποτε, ούτε αναπτυγμένο ώστε να αντληθούν εύκολα πληροφορίες και σκέψεις από δημοσιεύματα και εργασίες κάποιων άλλων. Οι συγγραφικές προσπάθειες που ακολούθησαν στα επόμενα χρόνια είναι πάνω στα ζητήματα όπως καθορίστηκαν τότε στο πρώτο αυτό βιβλίο. Οι ορθο­λογικές σκέψεις που χρησιμοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν για τη συγγραφή των επόμενων βιβλίων, οι περισσότερες ήδη είχαν διατυπωθεί γενικά και συνοπτικά και με το σκοπό για τη μελ­λοντική ανάπτυξή τους.

 

 


 

1 Για τον τίτλο του βιβλίου θα διαβάσετε στις ιστοσελίδες και σε σχετικό αρχείο (Η_Θεο­λογία_της_Επιστήμης_Τι_είναι) που συνοδεύει το βιβλίο. Εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5 >>>

Back To Top


> ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ < 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

<•> Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

the-background

Go to Top