ΚΙΝΗΣΗ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

(Από το βιβλίο "Η Θεολογία της Επιστήμης" ©2000, ISBN 960-385-019-5)

 

" Αλλά, να προσέξουμε από τώρα ότι η αλλαγή δεν είναι πάντοτε διαφοροποίηση και αστάθεια, γιατί τα ίδια τα λεγόμενα πράγματα είναι μερικοί από τους τρόπους, με τους οποίους είναι άμεσα η κοινή και σταθερο­ποιημένη πραγματικότητα ".(σελ.117)

" Στην εμπειρία διαπιστώνουμε αρκετά συχνά την ύπαρξη σταθερότητας σε μια αλλαγή. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πιο εύκολα πως δεν είναι παράξενο ή ανόητο να μιλάμε για ένα Σύμπαν με σταθεροποιημένη ποιότητα και ότι η ύπαρξη σταθερότητας και συνέχειας στα φαινόμενα, παρά τις αλλαγές τους, δείχνει ότι όχι μόνο βρίσκονται μέσα στο χρόνο αλλά και ότι είναι μέρη ενός τελειωμένου - κοινού χρόνου (...) (σελ.151) 

" Όταν μια εξωτερική επίδραση δεν επηρεάζει απο­σταθεροποιητικά τους τρόπους σύνδεσης (ή αλλη­λοεπηρεασμού) των υλικών φορέων, τότε εκείνοι μετακινούνται σαν σύνολο ή αντιθέτως παύουν τη μετακίνησή τους σαν σύνολο. Ένα πράγμα μετακινείται στο χώρο, γιατί επηρεάζεται χωρίς να μετακινούνται τα μέρη του, το ένα σε σχέση με το άλλο και γενικότερα, γιατί δεν απο­σταθερο­ποιούνται οι τρόποι με τους οποίους αλλη­λοεπηρεά­ζονται και είναι τα στοιχεία του. Η μετακίνηση ή η παύση της στο χώρο είναι μια κοινή συνέπεια της σχετικής σταθερότητας των πραγμάτων και ταυτοχρόνως ένας κοινός εξωτερικός τρόπος για τη σταθερότητα της ποιότητάς τους απέναντι στις επι­δράσεις των άλλων, αλλά έτσι ξανά για τον ανα­πόφευκτο έμμεσο επηρεασμό τους. Δηλαδή, η μετα­κίνηση ενός πράγματος είναι δυνατή για τον ίδιο λόγο που μπορεί να μην είναι. Οι έμμεσες επιδράσεις τους δεν επιφέρουν μόνο έμμεσες-­εξωτερικές αλλαγές στους τρόπους σύνδεσής τους ή μόνο μετα­κινήσεις ".(σελ.177) 

" Η μετακίνηση ενός πράγματος σαν εξωτερική αλλαγή μέσα στο χώρο (ή η παύση της) δεν μπορεί να γίνει με πιο άμεσο τρόπο από το όριο της ελάχιστης στιγμής (στην οποία είναι στα­θερο­ποιημένοι οι φορείς της εμμεσότητας). Γιατί ο τρόπος για να γίνει, θα ήταν πιο άμεσος από τον τρόπο με τον οποίο είναι και συνδέονται τα απλούστερα μέρη του, με συνέπεια την απο­σταθερο­ποίηση  και τη μετατροπή της ποιότητάς του ".(σελ.177)

" Οι ποιότητες των πραγμάτων είναι έμμεσες-­υλικές αλλη­λεπιδράσεις. (6) Για να υπάρχουν, πρέπει τα μέρη τους να μην αλλη­λεπιδρούν με τον πιο άμεσο τρόπο, αλλά να συνδέονται με διάφορους τρόπους και χρόνους ".(σελ.178) Πρέπει, ακόμα, οι υλικοί φορείς της έμμεσης ποιότητάς τους να συνδέονται με κάποιους σταθερούς τρόπους και να διατηρούνται σχετικά σε κάποιες σταθερές αποστάσεις με τους άλλους.(σελ.178)

" Εκ των υστέρων, μέσα στο χώρο, τα πράγματα δεν μπορούν να ενεργήσουν με πιο άμεσο τρόπο από ένα όριο ούτε με περισσότερη ενέργεια. Αντιθέτως, τα πράγματα υπάρχουν σαν αλλη­λεπιδράσεις, οι οποίες γίνονται με λιγότερο άμεσο τρόπο -από τον πιο άμεσο που ρέει η ενέργεια του χώρου- και σαν ελαττώσεις ή στιγμές στην ενέργεια ". (σελ.179)

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     μάτι σε κόκκινους κύκλους                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +