Επικοινωνία

Η προσπάθεια και η ανάπτυξη του site συνεχίζονται...

Contact Form by FreeContactForm

 

 

Ασφάλεια Ο δικτυακός τόπος www.cosmonomy.eu έχει δημιουργηθεί με μακροχρόνια μη κερδο­σκοπική προσπάθεια και αντιθέτως, με συνείδηση των δυσκολιών και των στερήσεων, που ο πνευματικός δημιουργός αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή της φιλο­σοφικής του προσπά­θειας.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μοιράζονται, δεν πωλούνται και δεν χρησιμοποιούνται για την απο­στολή ενοχλητικών ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Εναλλακτικά μπορείτε να επι­κοινωνήσετε μαζί του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: filosofiagr@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ:

Μέσα από την ανά­γνωση των εκατον­τάδων διαθέσιμων ιστο­σελίδων έχετε τη δυνατότητα να εκτιμήσετε:

• Για την έκδοση ενός βιβλίου.

• Για τη δωρεά κάποιου βιβλίου (αν είναι διαθέσιμο).

• Για παρατηρήσεις στο περιεχόμενο των βιβλίων και για την προσθήκη ενός προλόγου.

• Για την επέκταση της κοσμολογικής θεωρίας με πιο προχωρημένα μαθηματικά και με την εφαρμογή της νέας ερμηνείας ορισμένων φυσικών φαινομένων.

• Για τη συμμετοχή σε άλλες ψηφιακές ή έντυπες εκδόσεις, με αποσπάσματα από τα βιβλία του συγγραφέα, με άρθρα του ίδιου και ενδεχομένως για κάποια πολιτιστική δράση.

• Για να στείλετε ένα δικό σας σκίτσο ή μια δική σας γελοιογραφία σχετική με τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα (όπως για την απερισκεψία, την ευπιστία, την παραπλάνηση, την οργα­νωμένη εξαπάτηση, την κατάχρηση εξουσίας, την οικονομική εκμετάλλευση, γενικά για την αδικία, την καταπίεση και την υπεροψία). Το σκίτσο ή η γελοιογραφία σας, σχε­διασμένα με το χέρι ή ψηφιακά, να φέρουν την υπογραφή σας και μαζί να στείλετε μια διεύθυνση επικοινωνίας.

• Για βελτιώσεις στη σχεδίαση των ιστοσελίδων, για την ανάπτυξη ορισμένων εφαρ­μογών και για τη δημιουργία ενός δικτύου διαδικτυακής επικοινωνίας (forum).

 

>>> Το πνευματικό έργο έχει διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία κάτω από τους τίτλους και με τις πληροφορίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τα βιβλία.

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Τα φιλοσοφικά κείμενα, τα βιβλία και οι εικόνες που ενδεχομένως χρειαστούν για το γραφικό περιβάλλον είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, από τα οποία μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εκτύπωση ή η μετατροπή τους σε κάθε άλλη ηλεκτρονική μορφή (όπως ePub).

Κώστας Γ. Νικολουδάκης
 

 

Σε βρίσκουν σύμφωνο και αντιλαμβάνεσαι καλή προοπτική στις παρακάτω κεντρικές ιδέες της www.cosmonomy.eu; Βοηθήστε για να εκτιμηθεί περισσότερο η φιλοσοφική / ερευ­νητική σκέψη, τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για όλη την κοινωνία. Βοηθήστε για να σταματήσει η παρα­πλάνηση να χωρίζει τους ανθρώπους σε θύτες και σε θύματα και να τρέφει το τέρας του εγω­κεντρισμού.

 

 Σε γενικές γραμμές, στην τοποθεσία cosmonomy.eu θα βρείτε:

Ενιαία θεωρία και ερμηνεία για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου. Προσφορά στη σκέψη και στην έρευνα, όπως κάθε φιλοσοφική προσπάθεια. Μαζί με τις φιλο­σοφικές σκέψεις, συνδυάζεται η εκμάθηση της σχολικής φυσικής, δίνονται ιδέες για συζήτηση και έρευνα και κυρίως δίνονται σοβαρές απαντήσεις και νέες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους φυσικούς όλου του κόσμου.

Διερευνούνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης και σε σύνδεση με τους φυσικούς νόμους.

Θεμελιώνεται και προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της Ηθικής σε σύζευξη με τη λειτουργία της σκέψης, τόσο για την προσωπική ζωή όσο και για τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι και την οικονομία μίας χώρας. Αποκαλύπτεται ο ρόλος της λογικής σκέψης και της γνώσης για την παρα­πλάνηση, την εξαπάτηση και τη δημιουργία ανόητων ή σχετικών αξιών.

Κατευθυντήριες απόψεις και γνώσεις για να σκεφτόμαστε δημιουργικά και ερευνητικά και όχι με τυφλή εμπιστοσύνη. 

 

Τα ζητήματα που παρουσιάζονται και αναπτύσσονται

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. 

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. 

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. 

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογισμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις.

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλο­σοφικές προσπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. 

 

 

Ιδιαίτερα υποστηρίζονται και διατυπώνονται οι απόψεις :  

-

 

>>> Διαβάστε πιο αναλυτικά εδώ >>>

>>> Πιο αναλυτικά διαβάστε και κατεβάστε τη διακήρυξη για μια παγκόσμια ηθική με πνευμα­τικό προ­σανατολισμό >>>

.

.

.

βέλος επιστροφής  ΠΙΣΩ