ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΣΤΟΧΟΙ της Κοσμονομίας • Cosmonomy | Copyright και Άδειες • Τα συγγράμματα

 


GR Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE

 

 

ancient gr flagΤον Ιανουάριο του 2000, μετά από πολλά (12) έτη χειρόγραφης επε­ξεργασίας των δια­τυπώ­σεων -χωρίς τις ευκολίες που προ­σφέρει ο ηλε­κτρονικός υπολογιστής και χωρίς την ενη­μέρωση από το Ίντερνετ- εκδόθηκε το φιλο­σοφικό βιβλίο με τον τίτλο «Η Θεολογία της Επιστήμης» και υπό­τιτλο «Θεωρία του Τελει­ωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέρ­γειας». Η συγγραφή σε ηλεκτρο­νικό υπο­λογιστή με τις μεγάλες δυνα­τότητες μορφο­ποίησης και προβολής αρχείων εικόνας (από το 2000) έδωσαν την ευκαιρία να γίνει η παρουσίαση του ογκώ­δους βιβλίου πιο ελκυστικά, να σχηματιστούν περιλή­ψεις, να γίνει επιλογή αποσπα­σμάτων και ανα­διατύπω­ση (και για πρώτη φορά στο Ίντερνετ το καλο­καίρι του 2004, από την τότε δωρεάν υπηρεσία της Yahoo!). H ψηφιακή επε­ξεργασία των κειμένων και με την προοπτική ν' ανα­γνωστούν από το Ίντερνετ βοήθησε στην απο­σα­φήνιση των διατυ­πώσεων και στην πιο πέρα ανά­πτυξη των ζητημάτων.

 

Το 2006 δεσμεύτηκε η ονομασία (domain name) kosmo­logia.gr αλλά η προβολή των ιστοσελίδων σε αυτή τη διεύ­θυνση ξεκίνησε αργότερα τον Ιούνιο του 2009, όταν η δωρεάν υπηρεσία "Geocities" καταργήθηκε. 

Το 2007 ξεκίνησαν πάλι οι ερασιτεχνικές δοκιμές στη σχε­δίαση και στην εμφάνιση των ιστοσελίδων και μια νέα προ­σπάθεια απο­σαφήνισης της κοσμολογικής θεωρίας.

Στις αρχές του 2008, με αφορμή τρεις απλές εξισώσεις ενός συγγραφέα (που ήλθε στο εργαστήριο ως πελάτης) ξε­κίνησε η διε­ρεύνηση και η μεγάλη προ­σπάθεια να ανι­χνευτούν μαθη­ματικές σχέσεις και ιδέες της "φιλο­σοφικής" θεωρίας (για ένα πλήρες και σταθερό Σύμπαν εντός μιας μέγιστης περιόδου), οι οποίες θα μπορούσαν να εκ­φραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής. Απρό­σμενα γρήγορα βρέθηκαν οι πρώ­τες σχέσεις αναλογίας για τη μαθη­ματική δια­τύπωσή της. Έως τότε, η κοσμο­λογική θεωρία ήταν δια­τυπωμένη μόνο με προ­τάσεις από ορθο­λογικές και γε­νικές σκέψεις.

 

Στα έτη που ακολούθησαν, η προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας και της συμ­βατότητας των ιστο­σελίδων συνε­χίστηκε καθημερινά, ψυχαγωγικά και απ' ευθείας στο Δια­δίκτυο. Παράλληλα, με καθημερινή και εντατική προσπά­θεια ανα­πτύσ­σονταν οι φιλο­σοφικές απόψεις και ιδιαίτερα η κοσμο­λογική θεωρία. Η αρχική κοσμο­λογική ερμηνεία εμ­πλου­τίστηκε με έννοιες και σχέσεις της φυσικής και επε­κτάθηκε σε περισ­σότερες σελίδες. Αυτή η ερμηνεία χρει­άστηκε να δια­τυπωθεί σε τρία ξεχωριστά βιβλία, κάτω από το γενικό τίτλο "το (πλήρες) Σύμπαν και ο Δυναμικός (Κενός) Χώρος" (2009-12).

 

Το σύνολο των φιλοσοφικών απόψεων επίσης χρειάστηκε να διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία.* Μέσα στο 2012 ξεκίνησε, επιτέλους, η προσπάθεια να συγκεντρω­θούν όλα μαζί τα ζητήματα για την ανθρώπινη ζωή και συμπερι­φορά, στη βάση μιας παλιάς διαπίστωσης: Εμφανίζεται αντίθεση μεταξύ μιας ζωής πνευματικά προσα­νατολι­σμένης και της ζωής κινητο­ποιημένης από τις αισθήσεις και από τις βιο­λογικές ανά­γκες. Προ­στέ­θηκαν πολλές νέες σκέψεις και παρα­τηρήσεις και οι σκέψεις επε­κτάθηκαν μέ­χρι τα ζητήματα της πολιτικής. Ζητήματα ανθρώπινης συμ­περι­φοράς, σκέψης, ανθρώπινων σχέσεων και κοινωνίας δια­τυπώ­θηκαν ενο­ποιημέ­να μεταξύ τους, με μια οριστική σειρά και σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Το πλήθος αυτών των ζητημάτων ενοποιήθηκαν κάτω από το συνο­πτικό τίτλο της Ηθικής του πνευματικού προσα­νατολι­σμού (ερμηνεία συμ­περιφοράς, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες). Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ολο­κληρώ­θηκε το 2014. Η ογκώδης πραγματεία για μια Ηθική με πνευματικό προσα­νατολι­σμό συνοψίστηκε σε λίγες σελίδες, δημιουρ­γήθηκαν περιλήψεις ξεχωριστά για κάθε μέρος, μοιρά­στηκε σε συντο­μότερα βιβλία (2014-2016) και η αρχική πραγ­ματεία επίσης βελτιώθηκε.

 

 

 

Μετά από την ανάπτυξη των κεντρικών απόψεων για μια παγκόσμια Ηθική με πνευμα­τικό προσα­νατολισμό (2013-14) φάνηκε καθαρά, η σύνδε­ση των ζητημάτων της ηθικής με ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και τη γνώση και πώς αυτά σχετίζονται με πνευματικές αδυ­ναμίες και με φυσικούς περι­ορισμούς. Έτσι επα­νεκτι­μήθη­κε το περιεχόμενο πολλών ιστο­σελίδων και ο προ­ορισμός του site. Όλες οι παλαιότερες δημοσιεύσεις σχετικών με την ανθρώπινη ζωή και συμ­περιφορά, τώρα εμφανίζονται με μια εύλογη σειρά και πιο αναπτυγμένες από νέες ιστο­σελίδες. Τρεις μόνο επιλο­γές κατευ­θύνουν σε όλα τα ζητή­ματα σχετικά με την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία, χωρι­σμένα έτσι όπως έγινε στα βιβλία, μέσα από μεγάλο αριθμό ιστοσελί­δων: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙ­ΚΗ ΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΘΡΩ­ΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟ­ΣΜΟΣ & ΖΩΗ. Κάτω από την επιλογή ΓΝΩ­ΣΗ & ΣΚΕΨΗ ακο­λουθούν θεμε­λιακές σκέψεις εστιασμέ­νες στη σχέση μεταξύ πληρο­φορίας, γνώσης και σκέψης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς τριών δεκαε­τιών (1986 - 2016) αδιάκοπης φιλοσοφι­κής σκέψης για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο, ετοιμάστηκε μια ιστο­σελίδα (download_files.htm) με επιλογές ξεχωριστών αρχείων κειμένου για κατέβασμα και καθαρά για εκτύπωση. Επι­λογές απο­σπασμάτων και σελίδων, σύν­τομες και εκτε­ταμένες περι­λήψεις και βιβλία. Σε αυτήν την ιστο­σελίδα προσφέρε­ται σχεδόν το σύ­νολο των σκέψεων που έχουν δημοσι­ευθεί. Είναι επίμονη η προσπάθεια, ώστε η σχεδίαση των ιστο­σελίδων να διευκολύνει κατά κύριο λόγο την ανάγνωση και τη μελέτη των συγκεκριμένων ζητημάτων και σε αυτό απο­σκοπεί το γραφικό περιβάλλον τους. Δύσκολων και μεγάλων ζητη­μάτων, που δεν μπορούν να περι­οριστούν σε μικρότερα κείμενα και σε μικρό­τερο αριθμό σελίδων, αν θέλουμε να κατα­νοήσουμε και να πεισθούμε με λογική.

Τον Οκτ. 2019 δεσμεύτηκε η ονομασία cosmo­nomy­.eu. Το όνομα εκτιμήθηκε σχετικό με την κοσμολογία αλλά και ευρύτερα με τους νόμους του κόσμου, χωρίς η έννοια του "νόμου" να περιορίζεται στα φυσικά φαινόμενα. Ακόμα εκτι­μήθηκε ότι οι γενικές σκέψεις για παγκόσμια φαινόμενα και νόμους είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος και ότι οι ιστο­σελίδες όπως και τα συγγράμματα πρέπει να μπορούν να δια­βαστούν από περισ­σότερο πληθυσμό, πέρα από τη μικρή χώρα κατα­γωγής του πνευματικού δημιουργού.

 

Η συγγραφική εργασία προστατεύεται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αντιγραφή και την ανα­δημοσίευση μικρού μέρους ή του συνόλου αυτής, ο πνευμα­τικός δημιουργός απαιτεί να γίνεται υπό­δειξη της πηγής και του δημιουργού και όχι κερδο­σκοπική χρήση.* Μέσα στο ογκώδες περιεχόμενο της ηλεκτρονικής έκδοσης, ενδέχεται να βρίσκεται κάποιο αρχείο εικόνας, κάποιο μουσικό από­σπα­σμα, μερικές σειρές κειμένου, η ανα­παραγωγή κάποιου δημο­σιεύματος, για το οποίο ίσως χρειαζόταν να ζητηθεί η άδεια. Σε μερικές ιστο­σελίδες έχει προσαρτηθεί κώδικας Java­script (ιδιαίτερα σε εκείνες που περιέχουν φόρμες υπολογισμού). Σε μια τέτοια περί­πτωση, παρακαλώ να με ενη­μερώσετε και εάν απαιτηθεί θα γίνει άμεσα η αφαίρεση του συγκεκριμένου πνευ­ματικού προϊόντος. Ο πνευματικός δημιουργός εδώ, εκτίμησε ως μικρής σημασίας και ότι δεν άξιζε τον κόπο να δι­ερευνήσει, μήπως χρησιμο­ποιήθηκε ή μήπως συμπε­ριλήφθηκε ένα μικρό από­σπασμα οπτικο-­ακουστικού υλικού στη δική του υπέρ­μετρα μεγάλη, καθημερινή, μακρο­χρόνια και μη κερδο­σκοπική προ­σπάθεια για να παρου­σιάσει και να κάνει κατα­νοητές τις ανα­πτυγμένες θεωρίες και απόψεις του. Μπορείτε να επι­κοινωνή­σετε μαζί του μέσω του ηλεκτρο­νικού ταχυδρο­μείου: filo­sofiagre-mailyahoo­.gr

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την κατανόησή σας και εύχομαι να βρείτε ικανο­ποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες* να απο­τελέσουν μια ισχυρή πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προ­σπάθειες!

 

Κ. Γ. Νικολουδάκης

>>>profile<<< 

 

- Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας

Οι στόχοι της www.cosmonomy.eu και τι θα βρείτε σε γενικές γραμμές >>>

-

 

Οι ιστοσελίδες εστιάζουν την προσοχή σε ζητήματα και σε λογικές σκέψεις που δεν εφαρ­μόζονται για κατασκευές και αγορα­πωλησία πραγμάτων, όμως έχουν αποτέλεσμα απευθείας στην ψυχο­λογία μας, στις επιλογές μας, στις αξιολογήσεις μας, γενικότερα στη συμ­περιφορά μας και στην ικανότητά μας να έχουμε γνώση και όχι αυταπάτες. Σκέψεις, παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και εξηγήσεις και μεθοδική ανά­πτυξη των ζητη­μάτων σε πεδία έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στενά συνδε­δεμένα.

.

.

.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ SITE >>> 

-

.

.

///////////////// ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ SITE /////////////////

 

πρωτογενής πηγή

Στις παρακάτω επιλογές μπορείτε να διαβάσετε συντομευ­μένα τις απόψεις που δίνουν ένα στίγμα για το σκοπό του site και για την ιδεολογία του πνευματικού δημιουργού. Όχι για να αλλάξετε τη δική σας άποψη, αλλά κυρίως για να μπορείτε να εκτιμήσετε πού συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ζητήματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>> 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ >>> 

-

.

.

πρωτογενής πηγή>>> Καθαρές σελίδες. Κατεβάστε, αποθηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων

 

 Σκέψεις από την αρχή για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους. Επιλογές απο­σπασμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτεταμένες περι­λήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων σχεδόν δεκαετιών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Από τις σπάνιες αμερόληπτες προσπάθειες αυτού του κόσμου... Κατεβάστε, απο­θηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων >>> 

download

Οι πιο ισχυρές σκέψεις για τη ζωή και τον κόσμο είναι ενωμένες...

<•> ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗ­ΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙ­ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ­ΝΟΗΤΙΚΗ Α­ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑ

<•> ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ­ΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΑΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

<•> ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑ­ΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ. ΟΡΘΟ­ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟ­ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗ­ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΡΙΩΝ, ΘΕΩ­ΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ­ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜ­ΠΤΩΣΕΩΝ. ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

<•> ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Η ΠΑΓ­ΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΠΑΛ­ΛΑΓ­ΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑ­ΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟ­ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ­ΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ). Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΗΘΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

<•> ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΠΟΣΠΑ­ΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓ­ΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>> 

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα >>>►

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

the-background

Go to Top