ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Κοσμονομική Απάντηση:

 


GR Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

(

Πώς έχει μοιραστεί σε βιβλία το πνευματικό έργο

)

 

" Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ " μετά...

1986 - 1998 | 2000 - 2008 | 2008 - 2012 | 2012 - 2020

(Πώς έχει μοιραστεί το πνευματικό έργο σε περισσότερα βιβλία)

 

<•> Σκέψεις από την αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδιοριστία.

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του.

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις.

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επανάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδοσκόπους και καταχραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους.

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, αποσπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη.

 

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Θεωρητική έρευνα 1986 - 1998)

-

 

εξώφυλλο βιβλίου“Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ”,1

φιλοσοφικό βιβλίο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2000, μετά από αναζητήσεις και ανα­διατυπώσεις συλ­λογισμών δώδεκα ετών. Σκέψεις για τη Ζωή και για τον Κόσμο όπως αυτές μπορούσαν να γίνουν με τις λιγότερες γνώσεις και πληροφορίες στη σύγχρονη εποχή. Οι θεμε­λιώδεις σκέψεις για την εκκίνηση της έρευνας του κόσμου και από τις πρώτες παρατηρήσεις. Οι σκέψεις είχαν μοιραστεί σε τρία μεγάλα μέρη.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις περιφέρονταν συνοπτικά γύρω από τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και για την αξιοπιστία της. Εδώ, τονίστηκε η διαφορά του κόσμου από το πώς αυτός εμφανίζεται με τις αισθήσεις ενός βιολογικού σώματος, χωρίς αυτό να σημαίνει αδυναμία γνώσης των πραγμάτων. Τα αισθητηριακά δεδομένα εκτιμήθηκαν ως μια μορφή γνώσης με βιο­λογικές διεργασίες. Η αρχή της γνώσης με τις πρώτες αισθήσεις εξηγήθηκε από τη διαπίστωση για την ύπαρξη του βιολογικού σώματος ως μέρους του κόσμου, δημιουργημένο με τους νόμους του κόσμου και με τα φυσικά φαινόμενα αυτού του τελευταίου. Μέσα από τους επηρεασμούς των βιολογικών οργάνων, οι αισθήσεις φανερώνουν με αντιστοιχία σχέσεις και δράσεις των πραγμάτων. Επιπλέον, εδώ παρατηρήθηκε, η αναγκαστική εκκίνηση της γνώσης από ένα μικρό μέρος πραγμάτων (όχι από το σύνολο όσων γίνονται και υπάρχουν εξωτερικά μας) και συνεπώς με την αφαίρεση πολλών γνωρισμάτων, που γίνεται βιολογικά (αυτόματα) για να σχημα­τιστούν οι εντυπώσεις.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου είχαν ξεχωριστεί τα κοσμο­λογικά ζητήματα, με τις πρώτες σκέψεις και απορίες οι οποίες προκαλούνται όταν ερευνούμε για την αρχή και για την ουσία των πραγμάτων. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη ομοιοτήτων στα πράγματα μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Με την απλή λογική, το Σύμπαν ορίστηκε ως σύνολο όλων των δυνατών πραγμάτων, με όλους τους δυνατούς τρόπους και πλήρες σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Έτσι εισήχθησαν όρια για όλα τα φαινόμενα και αναζητήθηκαν οι συνέπειες της σταθεροποιημένης ποιότητάς του συνολικού κόσμου. Τότε απο­καλύφθηκε ότι η ύλη (δηλ. δομικά στοιχεία) υπάρχει σαν αρχικές στιγμές του πλήρους Σύμπαντος και ότι η ουσία της είναι μια ταυτόχρονη ενέργεια, η οποία κρύβεται με το φαινόμενο του κενού χώρου. Έτσι ορθολογικά, η ύλη συνδέθηκε με κυματικά και ρυθμικά φαινόμενα. Με τέτοια ερμηνεία για ένα πλήρες και άμεσο Σύμπαν, το οποίο σχετικά (έμμεσα και υλικά) γίνεται από την ενέργεια του κενού χώρου, η θεωρία ονομάστηκε προκλητικά “του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικό­τητας της Ενέρ­γειας”. Αυτός ήταν και ο υπότιτλος του βιβλίου.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, οι σκέψεις επεκτάθηκαν συγκρατημένα για τον προορισμό συνολικά της Ζωής και σε ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμ­περιφορά, με βάση τις κοσμολογικές απόψεις, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο δεύτερο μέρος. Εδώ εξάχθηκαν μερικά πρώτα συμπεράσματα για τον προορισμό της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με ένα πλήρες και σταθεροποιημένο Σύμπαν, το οποίο έχει άμεση αντίληψη του εαυτού του (σαν ένα παγκόσμιο πνεύμα). Έτσι, εξηγήθηκε, ότι κάθε επιμέρους πράγμα εξωτερικεύει την κοινή παρουσία ενός παγκόσμιου πνεύματος, χωρίς κανένα μέρος να είναι αυτοτελές, χωρίς τέτοια δυνατότητα και χωρίς τέτοιο σκοπό. Ο σκοπός της ζωής ανιχνεύθηκε εσωτερικός, δηλαδή η ευχαρίστηση της ισορροπίας του βιολογικού σώματος, η επιβεβαίωση των ψυχο-­πνευματικών δυνα­τοτήτων του και το νόημα της ύπαρξης από σχετικές αξίες (έξω στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον). Για τον άνθρωπο ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να εξαχθεί καμία άλλη ηθική εκτός του πνευματικού προσα­νατολισμού, με σκοπό η ευχαρίστηση να συνδεθεί με την αυτο­γνωσία και όχι με αυτα­πάτες.

Τέλος, στο βιβλίο είχαν επιλεχθεί μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα φιλοσόφων και γενικευμένες σκέψεις της παλαιότερης φιλοσοφίας, σχετικές με τα ίδια ζητήματα. Περισσότερο σαν υπενθύμιση, με την προοπτική να γίνει αργότερα μια καλύτερη διερεύνηση, και για να φανεί η διαφορά των νεότερων φιλοσοφικών σκέψεων. Αυτές οι υπεν­θυμίσεις και η σύντομη ανα­σκόπηση έγιναν συγκρατημένα, για να μη ξεφύγει ο αριθμός των σελίδων ενός βιβλίου και ο σκοπός του.

 

.

.

.

printed bookspdf filescd-dvd

> ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” ©2000

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οι σκέψεις του πρώτου μέρους (η γνωσιολογική θεωρία) του βιβλίου “Η Θ. της Ε.” διατυπώθηκαν πιο συντομευμένα και αργότερα προστέθηκαν για την συγγραφή ενός ξεχωριστού βιβλίου. Για το νέο αυτό βιβλίο, ξεκίνησε μια χαλαρή προσπάθεια με σκοπό να δοθεί μια ολο­κληρωμένη και σωστή άποψη για το τι είναι Φιλοσοφία μαζί με μια ανασκόπηση των παλαιότερων φιλοσοφικών σκέψεων. Οι σκέψεις και οι εκτιμήσεις οι οποίες είχαν καταγραφεί για παλαιότερα φιλοσοφικά έργα και είχαν συμπεριληφθεί στη “Θ. της Ε.” και όσες περιλήψεις είχαν γίνει, διαχωρίστηκαν και μεταφέρθηκαν για το νέο αυτό βιβλίο. Δόθηκε ο τίτλος “Φιλόσοφοι και η Φιλοσοφία” και ο υπότιτλος “Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία”.
 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. (Δύο τόμοι)

Οι σκέψεις του δεύτερου μέρους (η κοσμο­λογική θεωρία) διαχωρίστηκαν, δια­τυπώθηκαν ξανά, αναπτύχθηκαν μακροχρόνια και αποσαφηνίστηκαν σε τρία βιβλία εξίσου ογκώδη με το αρχικό “Θ. της Ε.”. Σε αυτά τα βιβλία αναμίχθηκαν χρήσιμες γνώσεις και μετρήσεις από τη φυσική. Ιδιαίτερα στο δεύτερο βιβλίο, στο οποίο έγινε η διερεύνηση για την ανεύρεση ορίων στα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη και επιλέχθηκαν οι πρώτοι υπολογισμοί. Η μαθηματική διερεύνηση δεν θα είχε ξεκινήσει και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, εάν δεν ήταν από πριν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας, έτσι όπως αυτή είχε διατυπωθεί με συνηθισμένες λέξεις σαν φιλοσοφική θεωρία. Οι βασικές σκέψεις της φυσικής ερμηνείας με τις πιο γενικές έννοιες αποδείχτηκαν πολύτιμες και καθοδηγητικές για τα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής και της αστρονομίας, πέρα από κάθε προσδοκία.* Ο πρώτος τόμος έχει υπότιτλο “Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης” και ο δεύτερος: “Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μετα­βολές”. Ένα πλήθος φυσικών φαινομένων, γνωστών και άγνωστων και μερικές φορές δυσνόητων με το λεξιλόγιο των επιστημών, περιγράφεται και ερμηνεύεται με αναγωγή στα πιο απλά φαινόμενα και με τις πιο γενικές έννοιες.

 

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

Το τρίτο βιβλίο της κοσμολογικής θεωρίας έχει τον τίτλο “Το (πλήρες) Σύμπαν, η ύλη και η Ζωή”. Είναι ένα αυτοτελές βιβλίο. Σε αυτό συγκεντρώνονται οι θεμελιώδεις σχέσεις και οι απαραίτητες σκέψεις, που συγκροτούν τη νέα κοσμο­λογική θεωρία και γίνεται η παρουσίασή της ολοκληρωμένα, αλλά και συντομευμένα. Δεν αναπτύσσονται όλα τα ζητήματα, δεν γίνονται υπολογισμοί και δεν καταγράφονται οι δυσνόητες και οι εκτεταμένες σκέψεις που θα ενίσχυαν τη βεβαιότητα. Υποτίθεται ότι η κοσμο­λογική θεωρία έχει αναπτυχθεί με επάρκεια στα προηγούμενα δύο βιβλία. Ακόμα, στο τρίτο βιβλίο της κοσμολογικής θεωρίας έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα για την παρουσία της ζωής. Αυτό το ζήτημα, όπως και το σχετικό ζήτημα για το Θεό, ξεχωρίστηκε από την υπόλοιπη φυσική ερμηνεία (στα πρώτα βιβλία) για ευνόητους λόγους, για ν' αποτελέσει το τελευταίο φαινόμενο που ερμηνεύεται, αφού αυτό δεν έμεινε χωρίς σχέσεις με τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα.
 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπό­τιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία. (Δύο βιβλία).*

Μέσα στο 2012 ξεκίνησε, επιτέλους, η προσπάθεια να συγκεντρω­θούν όλα μαζί τα ζητήματα για την ανθρώπινη ζωή και συμπερι­φορά, στη βάση μιας παλιάς διαπίστωσης: Εμφανίζεται κάποια αντίθεση μεταξύ μιας ζωής πνευματικά προσα­νατολι­σμένης και της ζωής κινητο­ποιημένης από τις αισθήσεις και από τις βιολογικές ανά­γκες. Η συγγραφή ενός βιβλίου για ένα πλήθος ζητημάτων που μπορούν ενοποιη­θούν κάτω από το συνο­πτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλοσοφία, με ψυχο­λογικές και κοινωνιο­λογικές συνέπειες) ολο­κληρώ­θηκε το 2014. Επιλογή σκέψεων και διαχωρισμός τους έγινε αναγκαστικά από το τρίτο μέρος του βιβλίου “Η Θ. της Ε.” (θεωρία για τον προορισμό της ζωής). Ο πνευματικός προσα­νατολισμός μπορούσε να υποστηριχθεί χωρίς να χρειάζεται πρώτα, η άποψη για ένα παγκόσμιο πνεύμα ή χωρίς να αναμιχθούν άλλες απόψεις για το Σύμπαν. Αυτές οι πρώτες σκέψεις και παρατηρήσεις, μαζί με πολλές νεότερες και αναπτυγμένες με μια απο­τελεσματική σειρά, συμπε­ριλήφθηκαν και μοιράστηκαν στο βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με εσωτερικό προ­σανατολισμό. Επίσης, ένα μέρος σκέψεων από το ζήτημα για την αρχή και για την αξιοπιστία της γνώσης, συνδέθηκε οριστικά με σκέψεις για το φαινόμενο της ζωής. Στο βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προ­σανατολισμό, η ανθρώπινη συμπεριφορά αποδείχτηκε αξεχώριστη από τις διανοητικές διεργασίες. Τα ζητήματα για το πώς ο άνθρωπος σχηματίζει απόψεις εκτιμήθηκαν απαραίτητα, όχι μόνο για την εξακρίβωση της αλήθειας στην έρευνα του κόσμου. Αυτά τα ζητήματα εκτιμήθηκαν το ίδιο και περισσότερο απαραίτητα για μια εισαγωγή σε μια ολοκληρωμένη πρακτική φιλοσοφία (για την ηθική με πνευματικό προσανατολισμό).

Μετά από την αρχική έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, τον Ιούνιο 2014 ISBN 978-960-93-6089-0 έγιναν πολλές βελτιώσεις στο αρχικό βιβλίο (εκφραστικές, προσθήκη λίγων σειρών ή μερικών σελίδων και αφαίρεση μερικών σελίδων). Λόγω της υπέρμετρης αύξησης του αριθμού των σελίδων, το μέρος του βιβλίου στο οποίο γίνεται η σύνδεση των ηθικών αξιών με τα κοινωνικά φαινόμενα και με το κράτος, δια­χωρίστηκε σε ένα δεύτερο τόμο. Οι θεμελιώδεις σκέψεις αυτού του εκτενούς βιβλίου αποχωρίστηκαν για την παρουσίαση των ζητημάτων ξεχωριστά σε πιο σύντομα βιβλία.
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑ­ΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ανάπτυξη των απόψεων για τον πνευματικό προσανατολισμό, η επέκταση των σκέψεων σε πολιτικά ζητήματα και για τον σκοπό του κράτους, η εισαγωγή σε τέτοια “διανοητική” ηθική με γνωσιολογικά ζητήματα (για τη σχέση συμπεριφοράς και σκέψης) και οι πιο αναλυτικές σκέψεις ειδικά για την ανθρώπινη ζωή, αύξησαν υπέρμετρα τον όγκο ενός βιβλίου. Έτσι, με αυτή την αφορμή, στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε (ένα έτος και περισσότερο), σχηματίστηκαν σύντομες και εκτεταμένες περιλήψεις. Έτσι τελικά ετοιμάστηκε ένα μικρότερο βιβλίο-οδηγός, με τις θεμελιακές και τις απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προσανατολισμό. Το βιβλίο αυτό έχει τον υπότιτλο “Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική”. Η παγκόσμια Ηθική απαλλαγμένη από το μανδύα της θρησκείας, θεμελιωμένη σε παγκόσμιους νόμους, σε φυσικά φαινόμενα, με ανίχνευση των περιορισμών στο βιολογικό σώμα και των αδυναμιών της σκέψης. Ηθική για τον αυτοέλεγχο της σκέψης και της συμπεριφοράς και με τις συνέπειες, οι οποίες με τις ανθρώπινες συνεργασίες ξεφεύγουν από την προσωπική ζωή και γίνονται ασθένειες της κοινωνίας.

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπό­τιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις.

Από μια παγκόσμια ηθική δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι (κοσμολογικές) σκέψεις και παρατηρήσεις· ιδιαίτερα όταν ο κόσμος έχει εξηγηθεί ως ένα αυτοτελές και σταθερο­ποιημένο σύνολο και με τη συμμετοχή του στα επιμέρους πράγματα ως ένα παγκόσμιο πνεύμα. Εξάλλου, είναι απαραίτητα η εισαγωγή ορισμένων φυσικών νόμων και παρατηρήσεων, διότι επιβάλλονται όρια στις δυνατότητες των βιολογικών σωμάτων και δυσκολίες στη γνώση. Αν αγνοούμε αυτά τα όρια, τότε συμπερι­φερόμαστε ενάντια στους παγκόσμιους νόμους, βάζουμε παράλογους σκοπούς και η γνώση έτσι εφαρ­μόζεται αναπο­τελεσματικά. Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προ­σανατολισμού μαζί με σκέψεις για τον κόσμο ευρύτερα από την ανθρώπινη κοινωνία (με κοσμο­λογικά ζητήματα) είναι ένα συμ­πληρωματικό βιβλίο, με σκέψεις και παρατηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων.

Το βιβλίο για την ανθρώπινη ζωή σε σχέση με τον ευρύτερο κόσμο και για το φυσικό κόσμο όπως γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο, μαζί με τα προηγούμενα βιβλία της παγκόσμιας ηθικής, αποτελούν ένα πακέτο με την πιο ολοκληρωμένη απάντηση για τον προορισμό γενικά της ζωής και για τη διανοητική ρύθμιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μιλάμε για "ηθική", επειδή έτσι με πνευματική καλλιέργεια και εσωτερικό προσα­νατολισμό, η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται από την άγνοια και την πλάνη, ευνοείται η τύχη της, ένα πλήθος συνεπειών προλαμβάνονται, η ζωή εθίζεται στην αλήθεια, οι ανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται στην αξιοπιστία και στην υπευ­θυνότητα, αλλά και το κράτος έχει έναν πνευματικό ρόλο συνολικά για την κοινωνία. Μια ενιαία και ολο­κληρωμένη απάντηση, με το συνηθισμένο λεξιλόγιο και με τη βεβαιότητα για όλους τους ανθρώπους, όπως αυτή πηγάζει ορθολογικά από το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, από τους φυσικούς νόμους, από κοινές παρατηρήσεις στην ανθρώπινη ζωή και με τη σύνδεση η οποία φανερώνεται, πώς έχουν ένα πλήθος συμπεριφορών απευθείας με τις πνευματικές διεργασίες. Μια ενιαία και ολοκληρωμένη απάντηση, χωρίς τη φαντασία και τη μυθολογία των θρησκειών και χωρίς την ανάγκη για ιστορικές αναφορές.

 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση.

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξω­τερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την κα­θημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του.

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ­ΝΑ­ΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις.

Το βιβλίο για μια παγκόσμια ηθική περιορισμένο στις πιο απαραίτητες σκέψεις. Η έρευνα για το νόημα της ζωής και ο προσανατολισμός για μια πνευματική ζωή, με τα πλεονεκτήματα της δημιουργικής σκέψης και με φρένο στις προκλήσεις του αισθητού κόσμου φανερώνουν μια παγκόσμια ηθική. Η ηθική μπορεί να στηριχτεί και να ενι­σχυθεί, χωρίς την ανάγκη ενός ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, χωρίς τις τελικές απαντήσεις στα φιλοσοφικά ζητήματα και χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η έν­νοια του Θεού!

 

COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHE­NOMENA. Subtitle: How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmo­nomy).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας στην αγγλική γλώσσα. Όπως σημείωσα στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, η ελληνική γλώσσα έχει συσ­σωρευμένη σοφία μέσα στις απλές λέξεις, έχει και πολλές επιλογές για την έκφραση. Το ελληνικό λεξιλόγιο μόνο του είναι αποκαλυπτικό για τη σκέψη. Όμως αυτή είναι η γλώσσα ενός σχετικά μικρού πληθυσμού, σε μια από τις πιο όμορφες χώρες, αλλά με απο­γοητευτικό λαό. Ακολουθούν λίγες σειρές από τον πρόλογο:

This theory should be not assessed as if it were only a physics theory of professors nor as if it were only a philosophical theory. The professors will realize, that the cosmological theory contains physics but the mathematical tools used are of a low level and so, inadequate. The professors of philosophy will realize that it is a tedious theory being mixed with physics, while this was not necessary. Neither the ones nor the others would understand this cosmological theory.

 

 


 

1 Για τον τίτλο του βιβλίου θα διαβάσετε στις ιστοσελίδες και σε σχετικό αρχείο (Η_Θεολογία_­της_Επιστήμης_Τι_είναι) που συνοδεύει το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο μετά από πολλά χρόνια έχει μια επιπλέον αξία για τον συγγραφέα του >>> 

Back To Top


> ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ < 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

<•> Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στο μυαλό

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

the-background

Go to Top