ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • ΖΩΗ & ΝΟΗΣΗ

 


Gr Eng language

Τα πράγματα δεν δημιουργούνται και δεν συνδέονται με απομονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, οικονομίας, γενικά των εξειδικευμένων επιστημών

???

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

ΚΟΣΜΟΣ, ΖΩΗ, ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙ­ΖΟΝ­ΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

> Στις σελίδες που ακολουθούν: Τα αμέσως πιο κάτω ζητή­ματα έχουν εκτιμηθεί ως θεμελιώδη και ορισμένες σκέψεις συντομευμένα απαρι­θμούνται, οι οποίες διατυπώ­νονται ως απαντήσεις σε σημαντικές απορίες ή είναι σκέψεις που υπο­στηρί­ζονται ως ορθές.

 

ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟ­ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ:

  1.  Το πλήρες σύμπαν είναι το κοινό σύνολο όλων των περι­ορισμένων πραγμάτων και πάντοτε προϋπάρχει αυτών. Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και σταθεροποιημένο εντός των ορίων ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος και δεν δημι­ουργήθηκε ποτέ.

  2.  Η ύλη αποτελεί δομικά στοιχεία του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτο­τελώς αυτά που δημιουργούν τα πράγματα. Οι νόμοι και οι προ­ϋπο­θέσεις υπάρχουν στο κοινό σύνολο του πλήρους κόσμου.

  3.  Το πλήρες σύμπαν είναι αυτοτελές, αδημιούργητο και στα­θερο­ποιημένο. Η συνολική ενέργεια εμφανίζεται σαν κενός χώρος και όχι απο­κλειστικά με την αδράνεια της ύλης. Τα δομικά στοιχεία και οι δυνάμεις είναι διακυμάνσεις στη σταθερή ποσότητα της ενέργειας, η οποία συνδέεται μικρο­σκοπικά με την ύλη (με κυματικά φαινόμενα).

 

 

> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩ­ΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ: *

  1.  Το πλήρες και σταθερό σύμπαν έχει άμεση σχέση, δηλαδή απευθείας σύνδεση με τον εαυτό του ως ενιαία ποιότητα. Αυτή η άμεση σύνδεση είναι πνευματική. Η συνολική ποιότητα του κόσμου δεν είναι ένα σύνολο πραγμάτων που βρίσκονται μόνο εξωτερικά τα μεν προς τα δε.

  2.  Οι νόμοι διατηρούνται και οι προϋποθέσεις για τις εξελίξεις του φυσικού κόσμου εισάγονται με το σύμπαν ενιαίο, πλήρες και σταθερο­ποιημένο. Οι φυσικοί νόμοι είναι οι νόμοι για την παγκόσμια ισορροπία και ρυθμίζουν την ελάχιστη πραγ­ματικότητα που υπάρχει σαν απλή ύλη. Το αντίθετο του παγκόσμιου πνεύματος και του συνολικού κόσμου είναι η ύλη, δηλαδή οι αρχικές στιγμές του πλήρους κόσμου.

  3.  Το παγκόσμιο πνεύμα είναι αυτοτελές (όπως και το σύνολο του κόσμου). Η ενέργειά του ξεκινάει εσωτερικά, δεν εντοπίζεται σαν υλικό και ξεχωριστό πράγμα και είναι αμερόληπτο, δηλαδή ρυθμίζεται με επίγνωση για το σύνολο του κόσμου. Η πνευματική αμερο­ληψία έχει και αντιστοιχία στο φυσικό κόσμο: Ο παγκόσμιος χώρος αποτελεί την κοινή αρχή για το σχηματισμό των ίδιων δομικών στοιχείων παντού στον κόσμο και κανένα υλικό πράγμα δεν αποτελεί τον τελικό σκοπό των άλλων, ούτε την αποκλειστική αιτία για όσα ακολουθούν.

  4.  Το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγ­χρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμ­μετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του “κενού” χώρου. Η ά-μεση σχέση ενός σώματος με τον εαυτό του ως ενιαίο σύνολο προϋπάρχει στο ολο­κληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν. Αυτή η απευθείας σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα με τα δομικά στοιχεία που είναι θεμε­λιωμένα σαν ταχείες διακυμάνσεις στην ισορροπημένη ενέργεια ενός δυναμικού χώρου, υπό τις συνθήκες που ερευνά η επιστήμη. Το παγκόσμιο πνεύμα εμφανίζεται σαν κενός χώρος και περι­ορισμένο με το συγ­χρονισμό των δομικών στοιχείων... Είμαστε το παγκόσμιο πνεύμα όπως θα ήταν περι­ορισμένο και εξαρτημένο μέσα σε ιδιαίτερες χρονικές και τοπικές συνθήκες!

  5.  Ένας μεγάλος αριθμός από φαντασιώσεις που είναι εξα­πλωμένες παγ­κοσμίως, σχετικές με ζητήματα για την ανθρώπινη νόηση μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις και το θεό, συνδέονται στενά με ένα κοινό δόγμα, το οποίο μπορούμε να συνοψίσουμε σε ελάχιστες σειρές: Ο κόσμος που βρίσκεται πιο μακριά δεν συμπλέκεται και δεν επηρεάζει σημαντικά τον κόσμο που μας περιβάλλει πιο άμεσα εδώ στη γη, ούτε και τη ζωή μας. Έτσι εύκολα οι άνθρωποι αφαιρούν όλη την πραγμα­τικότητα που εκτιμούν απο­μακρυσμένη ή ανύπαρκτη, για να εκμεταλ­λευτούν τις δυνατότητες που αντιλαμβάνονται επιφανειακά στον κόσμο. Αυτή είναι μια βιαστική άποψη που περιέχει ένα μέρος αλή­θειας, ενώ την υπόλοιπη αλήθεια την κρύβουμε με τη λέξη "τύχη".

 

* Τι γνώση μπορεί να έχει κάποιος για το Θεό εξαρτάται από το πώς ορίζει το "Θεό" ή τι χαρακτηριστικά του αποδίδει για να τον ονομάσει "Θεό".

 

COSMONOMY

 

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟ­ΜΕΝΑ ◄ Υπότιτλος: Οι θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις για μια ορθο­λογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία). Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. (2 τόμοι).

Η ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας σχεδόν ολό­κληρη και βελ­τιωμένη. "Αυτή δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια θεωρία καθη­γητών φυ­σικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλο­σοφική θεωρία. Οι καθηγη­τές της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι η κοσμο­λογική θεωρία περιέχει φυσική, αλλά τα μαθηματικά που χρησιμο­ποιούνται είναι χαμηλού εκ­παιδευτικού επι­πέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλοσοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεω­ρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή η ανάμιξη δεν χρεια­ζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

|Α| Σελίδες 592 | 21,00x29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

|Β| Συμπληρωματικός τόμος με υπότιτλο: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή

Σελίδες 148 | 21,00x29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π2,5 – Κ3,0 | TNR12 | ©2021

 Μη διαθέσιμα στην Ελληνική γλώσσα

 

 

 

 

 

 

“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

red star

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 
 

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου - εντός μιας μεγάλης περιόδου - Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγ­χρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμ­μετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου.

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιά­ζονται ολοκληρωμένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευ­κολύνει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

 

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

-

)

 

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Τα πρώτα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν την κοινή πραγματικότητα είναι γενικές έννοιες και όροι για την ύπαρξη και τη σύνδεση των ξεχωριστών πραγμάτων (στο χώρο και στο χρόνο). Από κανένα συγκεκριμένο πράγμα δεν καθορίζεται η πραγματικότητα την οποία μοιράζονται όλα. Με τις γενικές έννοιες γνωρίζουμε ήσυχα έναν κόσμο ο οποίος είναι άγνωστος για όσους ερευνούν με τα μάτια. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Όλα τα επιμέρους πράγματα έχουν καθολικά γνωρίσματα και θεμελιώδεις σχέσεις που επανα­λαμβάνονται. Τα προβλήματα της κοσμολογίας δεν ήταν αποκλειστικά στον τομέα της φυσικής, αλλά πρωταρ­χικά ήταν εννοιο­λογικά.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

the-background

Go to Top