Πληροφορίες για τον πνευματικό δημιουργό

 

σιλουέτα σκεπτ άνδρα

Ο Κ.Γ.Ν. γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1967 από Έλληνες γονείς και μεγάλωσε σε περιοχή του Πειραιά. Είναι παντρεμένος από το 1999 και το 2002 ευτύχισε να γίνει πατέρας ενός παιδιού. Σε ηλικία 17 ετών - μαθητής ακόμα της τελευταίας τάξης του Λυκείου - οι αρχές τον συνέ­λαβαν και τον καταδίκασαν για παράνομη κατοχή ραδιο­φωνικού σταθμού. Μετά από μια περίοδο νεανικής ανωρι­μότητας και έντονης εφηβικής και αντιδραστικής συμπε­ριφοράς (1982-1985) αντι­λήφθηκε, ότι ο άνθρωπος με φιλο­σοφικό τρόπο ζωής μπορεί μόνος να καλ­λιεργήσει το πνεύμα του, να αποκτήσει πανεπιστημιακές γνώσεις και να ξεπεράσει πολλούς που πέτυχαν να ολοκληρώ­σουν τις σπουδές τους, με μόνο κίνητρο την απόκτηση του πτυχίου και την επαγγελματική τους αποκατά­σταση. Από τότε επέλεξε μια ήσυχη, πνευ­ματική και ερευνητική ζωή. Αν και ήταν εκπαι­δευτικά απρο­ετοίμαστος, αυτός γρήγορα διαπίστωσε το σημαντικό ρόλο της φιλο­σοφικής σκέψης συνολικά για τη ζωή και εκτίμησε, ότι ο άνθρωπος με την παρατήρηση των σκέψεων μπορεί να γνωρίσει σχεδόν τα πάντα. Μέσα στους στόχους του έβαλε τότε κρυφά να επι­βεβαιώσει σε όλους αυτές τις υπεραι­σιόδοξες απόψεις του, με το παρά­δειγμα της δικής του ζωής. Μια από τις εντυπωσιακές επιλογές του ήταν, ότι αρνήθηκε να προχωρήσει για σπουδές πέρα από τη μέση (και τεχνο­λογική) εκπαί­δευση και να παραμείνει αυτοδίδακτος μαθητής έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή ήταν μια επιλογή για την οποία το κόστος ήταν πολύ περισ­σότερο απ' όσο ο συγγραφέας είχε εκτιμήσει στη νεότερη ηλικία του. Απέφευγε και καθυ­στερούσε να διαβάσει ακόμα και τα βιβλία που ο ίδιος αγόραζε. Για να προλάβει ν' αναπτύξει τις δικές του απόψεις, με λιγότερους επη­ρεασμούς και με τις πιο απλές σκέψεις, έτσι όπως θα γινόταν από έναν αρχαίο φιλό­σοφο στο σύγχρονο κόσμο, όπως έλεγε! (...)

Η παρα­τήρηση του πνευματικού δημιουργού για το πώς η ανθρώπινη σκέψη και έκφραση συνδέονται αξεχώριστα τόσο με την ανάπτυξη των επιστημών, όσο και με την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων, εκτιμήθηκε ως εξαιρετικά σημαντική και αυτή η στενή σχέση έγινε μια ανεξάντλητη περιοχή έρευνας. Είναι από τους ελάχιστους θεωρητικούς ερευνητές που έχει μια πολύπλευρη άποψη για τι είναι η ανθρώπινη σκέψη και γνώση και πώς αυτά συνδέονται με τη φύση και με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με την επιστήμη μαζί. Ένα μεγάλο μέρος του θεωρητικού έργου του έχει καταληφθεί από αυτό το ζήτημα, με υπομονή πολλών ετών και με την παρατήρηση των ανθρώπινων σκέψεων και αξιο­ποιώντας την πληθωρική πληροφόρηση της εποχής του. Ένα από τα ιδιαίτερα ζητήματα που δεν μπορούσε να το αφήσει έξω από την ερευνητική σκέψη του και το παρουσιάζει με κάθε αφορμή είναι ακριβώς αυτό: Πότε γνωρίζουμε αξιόπιστα και πόση βεβαιότητα να έχουμε; Πότε είναι σωστό κάτι που λέμε ή σκεφτόμαστε και πώς σκεφτόμαστε για κάτι που μας λένε; Σπάνια ένας συγ­γραφέας ή ερευνητής δίνει στον αναγνώστη όχι μόνο απόψεις και θεωρίες αλλά και τα διανοητικά εφόδια για να μην πέφτει θύμα πλάνης και εξαπάτησης!

Αλλά και το ενδιαφέρον του για τα κοσμο­λογικά ζητήματα δεν περιορίστηκε σε φιλο­σοφικές σκέψεις. Αυτός είχε με τη φυσική μια ιδιαίτερα καλή σχέση, από την παιδική ηλικία. Αργότερα, ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του ανέθετε την προετοιμασία των πειραμάτων. Μερικές δεκα­ετίες μετά, ο πνευμα­τικός δημιουργός είχε μελετήσει και κατα­σκευάσει αμέτρητες διατάξεις για πειρα­ματισμό. Πέρα από τη μελέτη της φυσικής και την ενη­μέρωση που δεν σταμάτησαν ποτέ, ο ίδιος ο συγγραφέας είχε μια τεράστια εμπειρία ως τεχνικός από εφαρμογές, κατασκευές και παρα­τηρήσεις σχετικές με τα ηλεκτρο­μαγνη­τικά φαινόμενα. Το έντονο ενδιαφέρον του για τα φυσικά φαινόμενα και η γνώση του σε επίπεδο καθηγητή συνδυ­άστηκαν αργότερα με τις υπόλοιπες φιλο­σοφικές ανα­ζητήσεις. Από την πρώτη στιγμή των φιλο­σοφικών ανα­ζητήσεων του, ο πνευματικός δημιουργός είχε αντιληφθεί, ότι το πώς οι άνθρωποι εννοούν τον κόσμο, πώς εξηγούν τη σχέση ζωής-ύλης, πώς φαν­τάζονται το Θεό, ποια προοπτική εκτιμούν για τη ζωή και τον κόσμο κλπ., όλες αυτές οι σκέψεις και η φαντασία τους επηρεάζουν πολλές άλλες απόψεις τους, ακόμα και τη συμ­περιφορά τους. Γι' αυτό, από νωρίς σε νεαρή ηλικία και παρά το χαμηλό εκπαι­δευτικό του επίπεδο, αυτός εκτίμησε ως απαραίτητο το σχηματισμό κοσμο­λογικών από­ψεων και την άντληση γνώσης από τις επι­στήμες. Για να μη μείνουν χωρίς καμία απάντηση αυτές οι προ­κλητικές απορίες, οι οποίες σχετίζονται με την κοσμο­λογία και με την ψυχο­λογία μας.

Ο πνευματικός δημιουργός δεν γράφει για να γίνει γνωστό το όνομά του σαν συγ­γραφέας και για να εκδίδει βιβλία. Δεν αντλεί το θάρρος του από την υπο­στήριξη κανενός, δεν δημοσιεύει τις απόψεις του "προσαρμοσμένες" προσ­δοκώντας ανταλλάγματα από ευχαρι­στημένους αναγνώστες ή συνεργάτες ή πελάτες και δεν αισθάνεται αδιάσειστες τις απόψεις του έχοντας την υποστήριξη μιας ομάδας ανθρώπων που συμφωνούν μαζί του. Ίσως αυτός δεν έγινε ο καλύτερος μαθητής για κανένα εκ­παιδευτικό πρόγραμμα και να μην είναι ο κορυφαίος ειδικός για κανένα πεδίο έρευνας ή ενη­μέρωσης. Όμως, η ερευνητική σκέψη απευθείας για τα πράγματα και με κάθε αφορμή, η συγ­γραφή και η μάθηση ήταν στον τρόπο ζωής του, χωρίς τους θεωρητικούς διαχω­ρισμούς και χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται για εκπαι­δευτικούς και επαγ­γελματικούς σκοπούς. Έχει επανεξετάσει πολλές φορές τα γραπτά του και διαρκώς τα βελτιώνει με υπέρ­μετρη υπομονή, χωρίς να βιάζεται να τα εκδώσει. Η αμερό­ληπτη αναζήτηση της αλήθειας και η διατύπωση των σκέψεων είναι γι' αυτόν συγχρόνως μια ήσυχη αντίδραση σε διαδεδομένες προ­καταλήψεις, στην έλλειψη του ερευνητικού και φιλοσοφικού τρόπου ζωής και ένας αγώνας κατά της παρα­πλάνησης και της υπεροψίας. Της υπεροψίας και της υπέρ­μετρης εμ­πιστο­σύνης, τόσο αυτών των εκπαι­δευμένων που έχουν προ­ετοιμαστεί για να επιτύχουν καλύτερα στο έργο τους, χωρίς να σκέφτονται τον κόσμο πιο πολύ­πλοκο, απ' όσο έχουν εκπαι­δευτεί θεωρητικά· όσο και πολλών ανθρώπων που έχουν αδια­φορήσει για την πνευματική τους καλ­λιέργεια.

 

<·> Όπως λέει συντομευμένα ο συγ­γραφέας, όταν η αλήθεια είναι μια παγκόσμια παρα­τήρηση και απα­ραίτητη για να δοθούν απαντήσεις σε άλλες απορίες, τότε η αξιοπιστία της δεν εξαρτάται από ποιον εκφράζεται, αν είναι ένας ή μια πλειοψηφία ή αν είναι μια άποψη που εκφράζεται από την εξωτερική πολιτική της πιο ισχυρής χώρας. Γι' αυτό, έχει λίγη σημασία ποιος είναι ο πνευματικός δημι­ουργός. Μεγάλη σημα­σία έχει να εκτι­μήσουμε τις διατυ­πωμένες σκέψεις του, τις παρα­τηρήσεις και τη θεωρία του.*

 

παραπλάνηση με...

 

<> Πληροφορίες για τα τυπωμένα βιβλία

 

 

ΠΙΣΩ

Επιστροφή στη σελίδα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

 

 

the-background

Go to Top