ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Ο ελάχιστος χρόνος Tmin και το ελάχιστο μήκος λmin 

 

 

 

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος = 6,626026 ×10-34 m ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

 

2,997924 ×108 m       σε       1 sec

6,62606 ×10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = λ / c = 2,210216 ×10-42 →  Tmin × c = h = λmin

Αν Tmin = 2,210216 ×10-42 τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 ×1042

 

Ο χρόνος Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 ×10-34 m ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz είναι Tmin = λmin / c δίνει συχνότητα fmax = 0,452444 ×1042 Hz.

Παράδειγμα με το μήκος λ=0,24263 ×10-11 m του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 ×10-11 m. Απάντηση: Χρόνος t= 1 × λe / c = 0,0809326 ×10-19 sec = 1 / fe.

 

Υπενθύμιση: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 ×108 m. Το μήκος αυτό δια το δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 ×108 m / 6,283185 = 0,4771344 ×108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 ×108 m διαιρεμένη με την ποσότητα hbar σαν στοιχειώδες μήκος ακτίνας μας δίνει λόγο 0,4771344 ×108 / 1,0545715 ×10-34 = 0,452444 ×1042 .

 

Επίσης, με τη λογική ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή ταχύτητα ω / 2π = συχνότητα f. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει ξανά σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h και σαν μέγιστη συχνότητα fmax = 0,452444 ×1042 Hz.

 

Η ίδια συχνότητα fmax = 0,452444 ×1042 Hz προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 ×10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 ×10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει με ένα θεμελιώδες μήκος λmin = 6,62606 ×10-34 m και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C :

μο λmin = 83,265508 ×10-41 Henry

εο λmin = 58,667135 ×10-46 Farad

(83,26550 ×10-41 ) (58,66713 ×10-46 )=4884,95 ×10-87 (Henry × Farad = sec2 )

4,88495 ×10-84 = 2,2102 ×10-42 sec 1/2,2102 ×10-42 = 0,45244 ×1042 Hz

 

Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος λmin = hbar

 


 

ΝΕΑ ΟΡΙΑ προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και μήκος κύματος λ. Τα όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin είναι ύποπτα πολύ κοντά στα ανώτατα όρια τα οποία προκύπτουν από τη μάζα και την ενέργεια Planck, της σταθεράς των ενοποιημένων σταθερών Mpl = √ h c /G.

 

 

 

www.cosmonomy.eu  1η δημοσίευση στη Γη

 

 

 

* Σύμφωνα με τον Μπορ (1913) η στροφορμή L (=m v r) ενός ηλεκτρονίου που κινείται με ταχύτητα V σε απόσταση r από τον πυρήνα (στο απλούστερο άτομο του υδρογόνου) πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. Δηλαδή L= n h / 2π και m v r = n h / 2π = n r, όπου n = ακέραιοι 1,2,3...

 

 
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ