(

 

)

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  0,16 - 16 1/ 2π - 100/ 2π

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

Η διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

 

 

Λp2 = 0,164090 10-68

e = 1,602176462 10-19 J = 1eV

Mpl c = 16,357412 = h /Λp

Mp = 1,672621 10-27 kg = Me 0,183615 104

Me / Mpl = 1,66953 10-23

0,183615 c2 = 1,6502489 1020

50 / c = 16,67823 10-8

Ep / Me = 1,650258 1020

h 25 = 165,65172 10-34

h λe = 1,6076809 10-45 = h c / fe

G 25 = 166,78125 10-11

G λe = 1,618948 10-22

50 / π = 15,915507

c / 2π re = 1,6932 1022

(1/c) / 2 = 0,16678205 10-8

Te = 0,8093 10-20 sec 2 = 1,6186 10-20

(1/c2) / h = 0,016792 1018

1/ c 1836,15 = 1,816649 10-12 = Tp / λe

(1/c2) / G = 0,016675 10-5  ≈ 50 / c  1/G c2

Mpl / (0,183615 104 )2 = 1,6183675 10-14

 

Mpl λe / Ee = 1,6169919 10-6

1 / 2π = 0,1591549

H = 50km/sec /3,086 1019 km =16,2022 10-19

Mpl / Mc = 16,357 = Epl / Ec = 16,357 = Mpl c

√50h c2 = 16,357

h / 0,405080 10-34p) = 16,3574

G / 4 = 1,6681 10-11

hbar / 2π = 0,16784 10-34

h / 4 = 1,656515 10-34

(1/G) / c2 = 0,01666710-5 ≈ 50 / c

(√ h) 2π = 16,173628 10-17

(1/G) / Me = 0,016452 1042

c zo / G = 169,3394 1019

(1/Me) / G = 0,016452 1042 = c2 / Ee G

Tmin / amax = 1,6299 10-92

Me / λe2 = 1,62127 108

 

Mp / λe = 1,685599 10-2

 

Mp / Me = 0,183615 104 c2 = 1,6502 1020

mu (atomic mass) = 1,660538 10-27 kg

c / 0,183615 104 = 16,3272 104 = fe λp = ae/fp

 

4π εο / G = 16,67516 10-1

4π 50 / 120π = 1,66667

Me c / 16,357= 1,6695 10-23 = Me / Mpl

Vge/ c = 510-15 / c = 1,66782 10-23 =(1/c) Vge

c2 fe / h = 16,75947 1069 = Gmax / Te

G / λplanck = 16,47205 1023

fe/h = 1,8646 1053 →fe Me / h =16,9852 1022

 

μο c G2 = 1,67698 10-18

μο G / 50 = 1,67698 10-18 = zo G2

 

μο 50 / 377 = 1,6666 10-7 ≈ 50/c ≈ (1/G) /c2

Ee / EPlanck = 1,66953 10-23

 

Me 0,02 c2 = 1,6374 10-15

h G c2 / λe = 1637,7241 10-18 = 1,6377 10-15

ωe2 re = 1,698398 1027

 

Ee / Vge = 16,370

0,1/0,6 = 1/6 = 2/12 = 3/18 = 60/360 = 0,166666

Ee 2 = 16,3742 10-14

Φ =1+√5 / 2 =1,618034

μο c2 / G = 16,9263 1020

G Te λe / Ee = 1,600398 10-29

[1/(c2/G)] / (c/G) = 1,652405 10-46

G / fp λp2 = 1,684343 10-4

 

Στην περιστροφική κίνηση, ο λόγος της περιόδου προς την ακτίνα T / r βγάζει αριθμό κοντά 2π ≈ 6,283185 ή 1/ 6,283185 = 0,159154. Τους αριθμούς αυτούς συναντούμε επίσης πολύ συχνά. Λ.χ. η ακτίνα τροχιάς του ηλεκτρονίου re = 2,81793 10-15 G / c = 6,27188 10-34 . To μο /c G = 6,28318 10-7 αφού το μο= 4π 10-7.

Άλλες ομοιότητες και συμπτώσεις :
 

2 / π = 0,45015 → π / √2 = 2,22146 (Θυμίζω c / h = 0,452444 1042 , G/c = 2,2257 10-19 )

2 / 0,45015 = 3,1416

2,22146 √2 = 3,1416

0,02 / 2π = 3,18309 10-3 = c G /2π

Mp ≈ Mmax 10-18 / 2 Mmax / 2 1018

2 / c = 0,667128 10-8 = Mmax 2 = G / 10-2

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Διερεύνηση τριγωνομετρικών σχέσεων στην κυκλική και στην περιοδική κίνηση, αφού από την αρχή της διερεύνησης με τις πρώτες πληροφορίες για τη δομή της ύλης και τις φυσικές σταθερές παρατηρήθηκαν συγκεκριμένοι αριθμοί να εμφανίζονται συχνά.

 


*
 

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

 

 

 

copyright Κ. Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     www.cosmonomy.eu                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024×768p | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +