ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

(

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

)

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

(

 Gr Eng lang

)

 
 

Διαθέσιμες σελίδες στα βιβλία και στο DVD-Rom

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

>>> Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης ολόκληρη, με όλες εκείνες τις διαδρομές της σκέψης που προ­ετοιμάζουν και διευκο­λύνουν την κατα­νόησή της και απαντούν στις απορίες που δημι­ουργούνται, εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η κοσμο­λογική θεωρία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα έχει μοιραστεί σε τρεις τόμους ή αντίστοιχα σε 3 ψηφιακά αρχεία και δεν παρουσιάζεται ολό­κληρη στις ιστο­σελίδες. Επειδή η αντα­πόκριση ήταν σχεδόν μηδενική, η κοσμο­λογική θεωρία διατυπώθηκε ολόκληρη και βελτι­ωμένη στην αγγλική γλώσσα και αυτή η βελτι­ωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή (PDF) >>>

 

 

ΠΙΣΩ

 

<•> Πληροφορίες για τα βιβλία της κοσμολογικής θεωρίας

 

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

 

 

 

     bang!

 

(

 

)