|

*                                                                                         * * *

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  |  ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ  |  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ  |  ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 


Gr lang Eng lang

message

???

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 | ©2014 ISBN 960-93-6089-0

 

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περιλαμβάνει μόνο πολλές λύσεις θεωρητικών προβλημάτων και απαντήσεις για τους περίεργους. Οι συνέ­πειές της δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας.

 

 

 

Θα ξεριζωθούν πολλές διαδεδομένες απόψεις (κυρίως θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές και ψυχο­λογικές), οι οποίες είχαν αγνοήσει ή δεν είχαν εκτιμήσει τις πιθανές λύσεις των κοσμολογικών ζητημάτων. Θα προκαλέσει μεγάλη έκπληξη και ανα­στάτωση για τα ζητήματα της ανθρώπινης λογικής και σκέψης. Όπως ιδιαίτερα για τις ικανότητες και τις αδυναμίες της εξειδικευμένης διάνοιας, για ζητήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, για τον πρωτα­γωνιστικό ρόλο της σκέψης και της πληροφορίας στην καθημερινή ζωή, για την παρατήρηση μέσα στη σκέψη και μέσα στη φαντασία, για τη στενή σχέση της ζωής με την άγνοια και τη φαντασία. Μαζί με την κοσμολογία θα επιβεβαιωθούν η ανυπολόγιστη δύναμη της σκέψης και της φαντασίας (καλή και κακή) για την ζωή, η τύχη αλλά και η σκοπιμότητα στην παρατήρηση και στην επιλογή των πληροφοριών, το πλεονέκτημα της ανθρώπινης λογικής να συντομεύει τη σκέψη και να γενικεύει, να βρίσκει κανόνες και να οργανώνει τις πληροφορίες. Θα φανερωθεί και η σχετική απλότητα πολλών ζητημάτων, τα οποία οι άνθρωποι είχαν συμφέρον να μένουν αναπάντητα και η αδιαφορία τους ήταν υπέρμετρη και προκλητική· σε αντίθεση με την υπέρμετρη βεβαιότητά τους για πολλά πράγματα, τα οποία περισσότερο φαντάζονται παρά γνωρίζουν και σε αντίθεση με τις πιο δύσκολες λύσεις που έχουν δώσει για επίδειξη νοητικών ικανοτήτων και για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Θα επι­βεβαιωθεί ότι μια ζωή χωρίς σκέψη είναι άσκοπη, ενώ με τη σκέψη εστι­ασμένη στα αισθητά πράγ­ματα η ζωή είναι παρα­πλανημένη και τυχαία. Αν ζούμε σε μια ανισόρροπη κοινωνία με  δυσκολίες στη συνεννόηση, με εκμετάλ­λευση των ανθρώπινων αναγκών, με κατάχρηση της πλεονεκτικής θέσης, με φανταστικές προσδοκίες και με πολλά τραγικά λάθη, για όλα αυτά σε τελική ανάλυση ευθύνονται, η απερισκεψία, η υπερο­ψία, ο εγωισμός και η υπέρμετρη βεβαιότητα, που παρα­κινούν και σε αντίστοιχες δράσεις και σε ανα­ζήτηση νοήματος ζωής εξωτερικά, δλδ στον αισθητό κόσμο.

 

ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

businessman - philosopher

Τέλος, με την κοσμο­λογία θα προκληθούν έκπλη­ξη, ανησυχία και ανά­μικτα συναισθή­ματα, επειδή η ζωή ως εσωτερικό φαινόμενο εξηγείται ως γνώρισμα του πλήρους κό­σμου (ο οποίος υπάρ­χει σταθερο­ποιημένος και ταυτό­χρονος). Αλλά εμείς αντι­λαμβανό­μαστε τον πλήρη κόσμο σαν να απουσιάζει (χωρίς αδράνεια και μηχανική κίνηση), με την εικόνα ενός απέραντου διαστημι­κού χώρου! Η κοσμο­λογία είναι ο ένας πυλώνας που χρειάζεται για να συμ­φωνήσουν οι άνθρωποι σε ζητή­ματα, τα οποία μέχρι τώρα τους διχάζουν, προκαλούν εχθρότητα, διευκολύνουν την κατάχρηση της εμπιστοσύνης και αφήνουν τη φαντασία να οργιάζει μέχρι θρησκείας! Αν ο πνευματικός δημιουργός έχει δώσει λύσεις εκεί που άλλοι πιο ικανοί απέτυχαν, οφείλεται σε αυτή την επίμονη, σθεναρή, πολύπλευρη και μακροχρόνια προ­σπάθειά του, η οποία είχε το κίνητρο μιας ηθικής/­πνευματικής αντίδρασης μέσα σε μια κοινωνία απερί­σκεφτων, καταπιεστικών, υποκριτών και ιδιοτελών ανθρώπων, εγωιστών που σκέφτονται μόνο για την επιβεβαίωσή τους και έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν. Αυτή η ηθική διάσταση της πνευματικής του προ­σπάθειας τον ικανοποιεί περισ­σότερο και όχι η θεωρητική επιτυχία ή η συγγραφή βιβλίων.

 

 

ορθολογική κοσμολογία

 

γωνία

>>>► ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ◄<<<

γωνία2

 

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕ­ΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 
 

cd-r

Οι σκέψεις έχουν αναπτυχθεί εκκινώντας από παρα­τηρήσεις για την αρχή της γνώσης, της πραγ­ματικότητας και της ζωής και της σύνδεσής τους και δεν περι­ορίστηκαν για τη συγ­γραφή ενός βιβλίου. Με την προσάρτηση περισ­σότερων πα­ρατηρήσεων, οι σκέψεις επεκτάθηκαν μακρο­χρόνια και χρειά­στηκε να δια­τυπωθούν σε περισ­σότερες σελίδες και να διαιρεθούν σε περισ­σότερα βιβλία. Από τα βιβλία με την ψηφιακή μορφή τους (όπως είναι τα pdf) εύκολα μπορεί να γίνει η ανά­γνωση και η εκτύπωση όλων των κειμένων, χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστο­σελίδων. >>>

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται  ολοκληρωμένα, με συνάφεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την απο­τελεσματική σειρά, που διευκολύνει την κατα­νόηση και με τις απαντήσεις στις απορίες που δημιουρ­γούνται. Για μια πιο συνεκτική ανάγνωση των αναπτυγμένων σκέψεων προτείνεται το κατέ­βασμα και η εκτύπωση των αρχείων κειμένου

 

γωνία3

 

 

γωνία4

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ | ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

 

 

Η Θ Ι Κ Η   Θ Ε Ω Ρ Ι Α

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

left hand

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 

 

 

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία.

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία και πραγματικότητα >>>► 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

the-background

Go to Top