ΚΕΝΤΡΙΚΗ • ΕΠΑΝΩ • Όροι επιβάλλονται από μια κοινή πραγματικότητα

 


Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ

)

 

Σελ  14 από 24

14. Κοσμονομία: Οι επιστήμες είναι ξεχωριστές αλλά στην κοινή πραγματικότητα όλοι οι νόμοι εφαρμόζονται συγχρόνως και αξεχώριστοι

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Αλλά ακόμα και αν σκεφτούμε ότι τα πεδία της έρευνας είναι εντελώς διαφο­ρετικά, τότε πάλι θα χρειαστεί να ερμη­νεύσουμε (εμπειρικές παρα­τηρήσεις) πώς η ζωή εμφανίζεται μαζί με τα φυσικά φαινόμενα και να σκεφτούμε πώς τα ιδιαί­τερα χαρακτηριστικά ενός βιολογικού σώματος και η ψυχο­λογία του εξαρτιούνται από διαδικασίες και λεπτο­μέρειες της ύλης και των φυσικών φαινομένων. Αντίστροφα, όταν η ζωή εμφανιστεί τότε και τα φυσικά φαινόμενα δεν μένουν ίδια και ανεξάρτητα από τις βιο­λογικές δρα­στηριότητες και ευρύτερα από τη ζωή. Αλλά με την εμφάνιση της ζωής, ο κόσμος επίσης εμφανίζεται διαφορετικός και σε εξάρτηση από το βιολογικό σώμα του παρατηρητή. Ο κόσμος δεν θα ήταν κάτι περισσότερο από μια ανεξάν­τλητη συλλογή μορφών και άψυχων σωμάτων εάν δεν υπήρχε ένα βιολογικό σώμα στο οποίο προκαλούνται πληροφορίες από τις επιδράσεις των πραγμάτων, τις οποίες αξιοποιεί για τις ανάγκες του. Τα πράγματα δεν δημι­ουργούνται και δεν συν­δέονται με απο­μονωμένες σχέσεις φυσικής, χημείας, βιο­λογίας, αστρο­νομίας και όπως διαιρούμε τα πεδία έρευνας σύμφωνα με ανθρώπινες ανάγκες και επιλογές. Συμβαίνει μάλλον αντι­θέτως, οι σχέσεις που περι­γράφονται και αιτιο­λογούνται σε αυτές τις ξεχωριστές επιστήμες είναι επιλεγμένες παρατηρήσεις από τον ενιαίο κόσμο που παρου­σιάζονται ξεχωριστά και με νέο λεξιλόγιο για τη διευ­κόλυνση της ανθρώπινης μνήμης, τη διαχείριση της πληροφορίας και τη μετάδοσή της με τη γλώσσα. Η πραγματικότητα όχι μόνο δεν εμφανίζεται έτσι ξεχωριστά όπως έχουν διαιρεθεί οι επιστήμες, αλλά και όλες οι περιγραφές και οι υπο­διαιρέσεις των βιβλίων δεν είναι η αναγκαστική διαδρομή από την οποία ακολουθούν οι παρατηρήσεις και οι ανακαλύψεις στον πραγματικό κόσμο. Μια κατασκευή που κάναμε χωρίς να προηγηθεί η μελέτη ενός σχεδίου, μπορεί μετά να παρουσιαστεί με ένα σχέδιο και με οδηγό ένα βιβλίο για τη συναρ­μολόγησή της που εξυπηρετούν την επα­νάληψη της κατασκευής. Οι τυχαίες παρατηρήσεις των φυσικών φαινομένων μπορούν αργότερα να περι­γραφτούν αναλυτικά και έτσι οι περιγραφές να φαίνονται σαν απαραίτητες για να λάβουμε γνώση αυτών των παρατηρήσεων, δηλαδή μια κανονική ψευδαί­σθηση.

 

ξεχωριστές επιστήμες σε κύκλους

 

 

 

 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-

<•> Υπάρχουν νόμοι και χαρακτηρι­στικά στα πράγματα και για την εμφάνιση της ζωής, τα οποία δεν δημιουργούνται τώρα. Δεν εισάγονται τώρα και δεν εξαρτιόνται από το περιβάλλον. Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα >>>

 

 

 

(

 

)

 

(

)

 

 

 

 

left hand

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

 

Go to Top